Så er vi ved at være tæt på en ny og spæn­den­de golfsæson.

Her fra start kan vi se, at vi har ledi­ge plad­ser i Par­mat­ch­klub­ben, så skynd dig at mel­de dig og din part­ner ind.

Vi er en ”klub i klub­ben” som har til for­mål at ska­be gode soci­a­le rela­tio­ner mel­lem med­lem­mer­ne og i hele Brøn­der­s­lev Golfklub.

Vi hyg­ger os – taler sam­men og har det i det hele taget muntert.

MEN vi spil­ler også golf om pla­ce­rin­ger og gode præmier.

Vi spil­ler 7 gan­ge årligt med en match pr. måned i sæso­nen på enten en lør­dag eller søndag.

Vi spil­ler med vores faste part­ner – man mel­der sig ind i klub­ben som par – og spil­ler så hver gang med for­skel­li­ge andre par, der alle er indstil­let på, at golf både kan være sport og hyg­ge på en gang.

Vi spil­ler for­skel­li­ge – god­kend­te – mat­ch­for­mer. Så det bli­ver ikke kedeligt.

Vi kan være op til 48 par. Så har du lyst til at være med – så skriv til besty­rel­sen. Vi ønsker med­lem­mer med for­skel­ligt han­di­cap, som dog skal være banegodkendte.

Der er også mulig­hed for at del­ta­ge som gæstespiller.

Pri­sen for at del­ta­ge er kun kr. 500,- pr. par/sæson.

Skynd dig at til­mel­de dig og din mak­ker, for det er princippet

”først til møl­le”, der gæl­der. Inden 1. april 2022

Ved til­mel­ding og evt. yder­li­ge­re spørgs­mål kon­takt med­lem­mer af Par­mat­ch­klub­bens bestyrelse:

Irma Hede­mann og Flem­m­ing Søren­sen / Tove Kjelgaard

Ehedemanns@stofanet.dk

FlemmingAsdorf@gmail.com

kjelgaard.tove@gmail.com

Vedtægter 2022

Par­match-klub­ben i Brøn­der­s­lev Golfklub

Antal­let af med­lem­mer er p.t. begræn­set til 48 par.

Alle der dan­ner par kan opta­ges i Parmatch-klubben.

Beg­ge spil­le­re skal være seni­o­r­spil­le­re og med­lem­mer af BG.

Den enkel­te spil­ler skal være banegodkendt.

Mang­len­de beta­ling af kon­tin­gent med­fø­rer tab af medlemskab.

Kon­tin­gent og sepa­rat beta­ling for ude­mat­cher og øvri­ge arran­ge­men­ter fast­læg­ges af bestyrelsen.

Der arran­ge­res 7 wee­kend­mat­cher i peri­o­den april til okto­ber, hvoraf 1 er udematch.

Gæste­spil­le­re skal beta­le 100 kr. pr. par i matchfee.

Matchbetingelser 2022

Damer spil­ler fra rødt tee­sted og her­rer fra gult tee­sted. Her­rer må det år de fyl­der 70 også væl­ge at spil­le fra rød tee.

Beg­ge par­ter skal have et god­kendt handicap.

Præ­mi­er til­de­les efter besty­rel­sens beslut­ning. Vin­der­ne i den gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring vil bli­ve præ­mi­e­ret ved afslutningsfesten.

Ved lige sco­res vin­der lave­ste handicap.

Start­lis­ten opsæt­tes i Gol­f­box sene­st tors­dag før matchdagen.

Afbud SKAL af hen­syn til plan­læg­ning, med­del­es besty­rel­sen sene­st tirs­dag inden mat­ch­da­gen. Ved ude­mat­cher gæl­der dog andre reg­ler. Her er til­mel­ding øko­no­misk bindende.

Ude­bli­vel­se uden afbud koster før­ste gang 100,- kr. pr. par.

Der må højest benyt­tes sub­sti­tut 3 gan­ge i løbet af en sæson, syg­dom und­ta­get. Sub­sti­tut­ten skal være med­lem af BG, og være af sam­me køn som den spil­ler der erstat­tes. Par­rets sco­re på dagen tæl­ler ikke i den gen­nem­gå­en­de match.

Mød op i god tid til mat­cher­ne, dog sene­st 30 min. før start.

Man­ge hilsner

Par­mat­ch­klub­ben

Matchprogram 2022                                                                              

Søn­dag d. 24/04/2022               kl. 09:00             Gunstart

Lør­dag d. 21/05/2022                kl. 09:00             Gunstart

Søn­dag d. 26/06/2022               kl. 09:00             Gunstart

Søn­dag d. 04/09/2022               kl. 09:00             Gunstart

Lør­dag d. 24/09/2022                kl. 09:00             Gunstart

Lør­dag d. 08/10/2022                kl. 09:00             Gun­start, afslutning