Vi er en klub som har til for­mål at ska­be gode soci­a­le rela­tio­ner mel­lem med­lem­mer­ne og i hele Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Vi hyg­ger os – taler sam­men og har det i det hele taget mun­tert.

MEN vi spil­ler også golf om pla­ce­rin­ger og gode præ­mi­er – det gør vi hver gang – men læg­ger også resul­ta­ter sam­men i løben­de tur­ne­ring som afslut­tes med stor fest og års­præ­mi­er.

Vi spil­ler 7 gan­ge årligt med en match pr. måned i sæso­nen. Vi spil­ler med vores faste part­ner – man mel­der sig ind i klub­ben som par – og spil­ler så hver gang med for­skel­li­ge andre par.

Vi spil­ler for­skel­li­ge – god­kend­te – mat­ch­for­mer. Så det bli­ver ikke kede­ligt.

Vi er ønsker hvert år at være ca 48 par. Så har du lyst til at være med – så skriv til besty­rel­sen. Vi ønsker med­lem­mer med for­skel­ligt han­di­cap.

Der er også mulig­hed for at del­ta­ge som gæste­spil­ler.

Vedtæg­ter 2018
Par­match-klub­ben i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub

  1. Antal­let af med­lem­mer er p.t. begræn­set til 48 par.
  2. Ægte­par eller sam­bo­en­de par kan opta­ges i Par­match-klub­ben.
  3. Beg­ge spil­le­re skal være seni­o­r­spil­le­re og med­lem­mer af BG.
  4. Den enkel­te spil­ler skal være bane­god­kendt.
  5. Mang­len­de beta­ling af kon­tin­gent med­fø­rer tab af med­lem­skab.
  6. Kon­tin­gent og sepa­rat beta­ling for ude­mat­cher og øvri­ge arran­ge­men­ter fast­læg­ges af besty­rel­sen.
  7. Der arran­ge­res 7 wee­kend­mat­cher i peri­o­den april til okto­ber, hvoraf 1 er ude­match.

TILMELDING TIL BESTYRELSEN – se neden­for

Mat­chpro­gram 2018

Lør­dag  21/04 Hjem­me kl. 09.00 Gre­en­so­me / Stab­le­ford blå/gul Gun­start
Søn­dag 13/05 Hjem­me kl. 08.00 Irish Two­so­me / Slag­spil rød/blå Gun­start
Lør­dag  02/06 Hjem­me kl. 08.00 Foursome/ Slag­spil + Grill gul/rød Gun­start
Søn­dag 24/06 Rold kl. 09.00 Irish Two­so­me / Stab­le­ford Gun­start
Lør­dag  11/08 Hjem­me kl. 08.00 Best­ball / Stab­le­ford blå/gul Gun­start
Søn­dag 09/09 Hjem­me kl. 08.00 Gre­en­so­me / Slag­spil rød/blå Gun­start
Lør­dag  06/10 Hjem­me kl. 08.00 Afslut­nings­match gul/rød Gun­start

Gæste­spil­le­re er vel­kom­ne til en eller fle­re mat­cher. Del­ta­ger gebyr er 100 kr. Gæste­spil­le­re kan ikke del­ta­ge i afslut­nings­mat­chen.

I 2018 består besty­rel­sen af:

Hel­le & Car­sten Hen­rik­sen
cch(at)capral.net

Lene og Jes­per Fre­de­rik­sen
lene2311@gmail.com