Vi er en klub som har til for­mål at ska­be gode soci­a­le rela­tio­ner mel­lem med­lem­mer­ne og i hele Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Vi hyg­ger os – hyg­ger os sam­men og har det i det hele taget muntert.

MEN vi spil­ler også golf om pla­ce­rin­ger og gode præ­mi­er – det gør vi hver gang – men læg­ger også resul­ta­ter sam­men i løben­de tur­ne­ring som afslut­tes med en  hyg­ge­lig og sjov dag – og ikke mindst udde­ling af årspræmier.

Vi spil­ler 7 gan­ge årligt med en match pr. måned (juli und­ta­get) i sæso­nen. Vi spil­ler med vores faste part­ner – man mel­der sig ind i klub­ben som par – og spil­ler så hver gang med for­skel­li­ge andre par.

Vi spil­ler for­skel­li­ge – god­kend­te – mat­ch­for­mer. Så det bli­ver ikke kedeligt.

Vi må være op til 48 par i klub­ben. Der er vi ikke helt end­nu. Så har du/I lyst til at være med – så skriv til besty­rel­sen. Ingen hcp. græn­ser. Blot banegodkendt.

Der er mulig­hed for at del­ta­ge som gæste­spil­ler­par udfra sam­me reg­ler. Beta­ling er 100 kr. pr. par.

Vedtægter 2020

Par­match-klub­ben i Brøn­der­s­lev Golfklub

  1. Antal­let af med­lem­mer er p.t. begræn­set til 48 par.
  2. Alle der dan­ner par kan opta­ges i Parmatch-klubben.
  3. Beg­ge spil­le­re skal være seni­o­r­spil­le­re og med­lem­mer af BG.
  4. Den enkel­te spil­ler skal være banegodkendt.
  5. Mang­len­de beta­ling af kon­tin­gent med­fø­rer tab af medlemskab.
  6. Kon­tin­gent og sepa­rat beta­ling for ude­mat­cher og øvri­ge arran­ge­men­ter fast­læg­ges af bestyrelsen.
  7. Der arran­ge­res 7 wee­kend­mat­cher i peri­o­den april til okto­ber, hvoraf 1 er udematch.

Damer spil­ler fra rødt tee­sted og her­rer fra gult tee­sted. Her­rer må det år de fyl­der 70 også væl­ge at spil­le fra rød tee.

Beg­ge par­ter skal have et EGA-handicap.

Præ­mi­er til­de­les efter besty­rel­sens beslut­ning. Vin­der­ne i den gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring vil bli­ve præ­mi­e­ret ved afslutningsfesten.

Ved lige sco­res vin­der lave­ste handicap.

Start­lis­ten opsæt­tes i Gol­f­box sene­st tors­dag før matchdagen.

Afbud SKAL af hen­syn til plan­læg­ning, med­del­es besty­rel­sen sene­st tirs­dag inden mat­ch­da­gen. Ved ude­mat­cher gæl­der dog andre reg­ler. Her er til­mel­ding øko­no­misk bindende.

Ude­bli­vel­se uden afbud koster før­ste gang 100,- kr. pr. par.

Der må højest benyt­tes sub­sti­tut 3 gan­ge i løbet af en sæson, syg­dom und­ta­get. Sub­sti­tut­ten skal være med­lem af BG, og være af sam­me køn som den spil­ler der erstat­tes. Par­rets sco­re på dagen tæl­ler ikke i den gen­nem­gå­en­de match.

Mød op i god tid til mat­cher­ne, dog sene­st 30 min. før start.

Mat­chpro­gram 2020

Søn­dag 19/04 Hjemme Kl. 09.00 Greensome/Stableford blå/gul Gun­start
Lør­dag 16/05 Hjemme Kl. 09.00 Irish Twosome/Slagspil rød/blå Gun­start
Lør­dag  20/06 Hjemme Kl. 09.00 Fourso­me Stabelford gul/rød Gun­start
Lør­dag 08/08 Sæby Kl. 09.00 Bestball/stabelford Sæby Gun­start
Lør­dag  23/08 Hjemme Kl. 09.00 Greensome/slagspil blå/gul Gun­start
Søn­dag 20/09 Hjemme Kl. 09.00 Irish Twosome/Stableford rød/blå Gun­start
Lør­dag 03/10 Hjemme Kl. 09.00 Afslut­nings­match gul/rød Gun­start

Alle afbud bedes sendt til pouldan51@gmail.com. Sene­st tirs­da­gen før match kl. 17 

I 2020 består besty­rel­sen af:

Anne Marie og Poul
tlf. 29713885 og mail: pouldan51@gmail.com

Kir­sten og Ole
tlf. 27258135 og mail: kt54@hotmail.dk