Ons­dags­mat­chen er for alle Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs med­lem­mer. Tur­ne­rin­gen afhol­des og arran­ge­res af sportsudvalget.

For­må­let med tur­ne­rin­gen er at ska­be et kon­kur­ren­ce setup til vores eli­te­spil­ler som repræ­sen­te­re klub­ben på vores divi­sions­hold i danmarksturneringen.

Tur­ne­rin­gen er en slag­spil tur­ne­ring i alle ræk­ker og til­mel­dings­kri­te­ri­er­ne for ræk­ker­ne er bestemt ud fra hcp. og aldres bestem­mel­ser­ne i vores eli­te trupper.

Ons­dags­mat­chen har for­trin­s­ret til start og flet­te­ti­der fra kl 16.00 – 16.30. Vi spil­ler som udgangs­punkt 3 bol­de men i til­fæl­de af man­ge til­meld­te spil­les der i 4 bol­de. Der opfor­dres til hur­tigt spil for både med­spil­ler og sol­lys. Tur­ne­rings­for­men kan dog vari­e­re i løbet af sæsonen.

Til­mel­ding kan ske på gol­f­box sene­st kl. 10.00 på match dagen. Du kan fin­de til­mel­din­gen her

Start­lis­ten vil­le være til­gæn­ge­li­ge mel­lem 12.00–14.00.

I ons­dags­mat­chen er det muligt at spil­le i for­skel­li­ge ræk­ker og tee ste­der. Ræk­ker­ne er beskre­vet her:

Herreeliten

Her­re­spil­ler max hcp. 12,0 fra Hvid tee

Herreeliten Gul tee

Her­re­spil­ler max hcp. 12,0 fra Gul tee

Dameeliten

Dame­spil­ler max. hcp. 15,0 fra Rød tee

Senioreliten

Her­re­spil­ler (50+ år) max hcp. 12,0 fra Gul tee

Dame­spil­ler (50+ år) max. hcp. 18,0 fra Rød tee

Superveteraneliten

Her­re­spil­ler (70+ år) max hcp. 18,0 fra Gul tee

Dame­spil­ler (70+ år) max. hcp. 20,0 fra Rød tee

Junior

Juni­or er meget vel­kom­men til at del­ta­ge i tur­ne­rin­gen. Juni­or kan få dis­pen­sa­tion til at del­ta­ge selv om de ikke opfyl­der hcp. kri­te­ri­et. Kon­takt tur­ne­rings­le­del­sen for dispensation.

Præ­mi­er udde­les til afslut­nings­fe­sten i okto­ber ud fra ons­dags­mat­chens Order of Merit

I til­fæl­de af spørgs­mål kon­takt tur­ne­rings­le­del­sen eller et med­lem fra Sportsudvalget.