Hej Fre­dags Golfere

For­å­ret er på vej. En ny sæson i Fre­dags­klub­ben er i ven­te. Som nav­net anty­der spil­ler vi om fre­da­gen som­me­ren igennem.

Hvis alt går som plan­lagt, vil før­ste spil­le­dag være fre­dag den 2. april 2021.

Lidt om os:

Fre­dags­klub­ben er et godt sted at fort­sæt­te, sam­men med eller, efter Kanin­klub­ben. Man lærer en mas­se andre spil­le­re at ken­de og har en god mulig­hed for at dan­ne et godt netværk.

Vi er alle gla­de ama­tø­rer og tager glæ­de­ligt imod nye spil­le­re. Nog­le af os er også akti­ve i Kanin­klub­ben (men­to­rer). Hvis du er begyn­der fra i år, eller tid­li­ge­re år, har du sik­kert stif­tet bekendt­skab med nog­le af os

Alle med­lem­mer med han­di­cap 53,9 og der­un­der kan spil­le med i Fredagsklubben.

Der er en gen­nem­gå­en­de kon­kur­ren­ce i hele sæso­nen. Alle del­ta­ge­res sco­re bli­ver omreg­net til points.

Den der har flest points, når sæso­nen er slut, bli­ver kåret som årets ”fre­dags­gol­fer” og mod­ta­ger vandrepokalen.,

Fre­dags­klub Match bli­ver afvik­let over 18 hul­ler på ugens bane. Vi spil­ler stableford.

NYT NYT: Vi vil i år, også til­by­de at man kan spil­le 9 hul­ler. Så kan man sta­dig nå hjem og have fre­dags­hyg­ge med familien.

9 hul­lers match og de før­ste 9 hul­ler i 18 hul­lers match, vil bli­ve tæl­len­de i den gen­nem­gå­en­de turnering.

For at ska­be et hyg­ge­ligt mil­jø i klub­ben, afhol­des præ­mieud­de­ling med fæl­les spis­ning 2 gan­ge i løbet af sæsonen.

  1. præ­mieud­de­ling er ca. midt­vejsfre­dag den 25. Juni 2021 og afslut­nin­gen fre­dag den 8. Okto­ber 2021 så sæt kryds i kalenderen.

På Gol­f­box bli­ver mulig­hed for at til­mel­de sig enten 9 eller 18 hul­ler og så møder i bare op ude ved klubben,

Til­mel­ding slut­ter kl. 13:00 på spilledagen.

Vi skal nok gui­de nye med­lem­mer ind­til man er kom­met ind i rutinen.

Det før­ste hold star­ter kl. 15:30, og de reste­ren­de hold udsen­des her­ef­ter i ræk­ke­føl­ge med 7 minut­ters mellemrum.

Mat­ch­fee beta­les inden run­den og er også i år kr. 20.00 pr. gang, både for 9 og 18 hul­lers match.

Fredagsklubben Spiller vi i 2 Rækker

  1. Dameræk­ke og 1 Herrerække.
  2. Alle Fredagsklubmatch’er: – Tæl­len­de run­der både 9 og 18 hul­lers match.

Vi ser frem til en for­ry­gen­de sæson med man­ge nye og ”gam­le” deltagere.

SÅ BARE MØD OP.

Vi er også på Face­book, grup­pen hed­der fre­dags­klub­ben BG

På gen­syn

Poul Lar­sen
Mobil 20578203

Per Hen­rik Nielsen 
Mobil: 23719434

Glen God­dard
Mobil: 42758953