Kære Fre­dags­gol­fers

For­å­ret er på vej. En ny sæson i Fre­dags­klub­ben er i ven­te. Hvis alt går som plan­lagt, vil før­ste spil­le­dag være fre­dag den 3. April 2020.

Alle med­lem­mer over 18 år kan spil­le i Fredagsklubben.

Man til­mel­der sig på Gol­f­box sene­st fre­dag kl. 13:00 og møder så bare op fre­dag eftermiddag,

Mat­ch­fee er kr. 20.00 pr. gang. Det før­ste hold star­ter kl. 15:30, og de reste­ren­de hold udsen­des her­ef­ter i ræk­ke­føl­ge med 7 minut­ters mellemrum.

Der er en gen­nem­gå­en­de kon­kur­ren­ce i hele sæso­nen. Alle del­ta­ge­res sco­re bli­ver omreg­net til points, og den, der har flest points, når sæso­nen er slut, bli­ver kåret som årets ”fre­dags­gol­fer”.

For at ska­be et hyg­ge­ligt mil­jø i klub­ben, afhol­des præ­mieud­de­ling med fæl­les spis­ning den 26. Juni 2020 og afslut­nin­gen den 10. Okto­ber 2020.

Fre­dags­klub­ben er et godt sted at star­te efter Kanin­klub­ben. Man lærer en mas­se andre spil­le­re at ken­de og har en god mulig­hed for at dan­ne et godt net­værk. SÅ BARE MØD OP.

Fre­dags­klub­ben Spiller vi i 2 Række

  1. Dameræk­ke og 1 Herrerække.
  2. Alle Fredagsklubmatch’er: – Tæl­len­de runder.

Vi ser frem til en for­ry­gen­de sæson med man­ge nye og ”gam­le” deltagere.

Vi er også på Face­book. Grup­pen hed­der fre­dags­klub­ben BG

På gen­syn

Poul Lar­sen
Mobil 20578203

Per Hen­rik Nielsen 
Mobil: 23719434

Glen God­dard
Mobil: 42758953