Hej Fre­dags Golfere

For­å­ret er på vej. En ny sæson i Fre­dags­klub­ben er i ven­te. Som nav­net anty­der spil­ler vi om fre­da­gen som­me­ren igen­nem. Hvis alt går som plan­lagt, vil før­ste spil­le­dag være:

Fre­dag den 31. marts 2023.

Lidt om os:

Fre­dags­klub­ben er et godt sted at fort­sæt­te, sam­men med, eller efter Kanin­klub­ben. Man lærer en mas­se andre spil­le­re at ken­de og har en god mulig­hed for at dan­ne et godt netværk.

Vi er alle gla­de ama­tø­rer og tager glæ­de­ligt imod nye spil­le­re. Nog­le af os er også akti­ve i Kanin­klub­ben (men­to­rer). Hvis du er begyn­der fra i år, eller tid­li­ge­re år, har du sik­kert stif­tet bekendt­skab med nog­le af os.

Vi tager godt imod nye spil­le­re, men ser dog ger­ne at:

  • Du har et han­di­cap på max 44
  • Du skal kun­ne spil­le fra Rød eller Gul Tee-sted
  • Du er nogen­lun­de “selv­kø­ren­de” som gol­f­spil­ler, dvs. du skal kun­ne fin­de rundt på de 3 sløj­fer og ken­de lidt til golfreglerne

Der er en gen­nem­gå­en­de kon­kur­ren­ce i hele sæso­nen. Alle del­ta­ge­res sco­re bli­ver omreg­net til point.

Den der har flest point, når sæso­nen er slut, bli­ver kåret som årets ”fre­dags­gol­fer” og får sit navn ind­gra­ve­ret i vandrepokalen.,

Fre­dags­klub Match bli­ver afvik­let over 9 eller 18 hul­ler på ugens bane. Vi spil­ler stableford.

Spil­ler man 9 hul­ler kan man sta­dig nå hjem og have fre­dags­hyg­ge med familien.

9 hul­lers match og de før­ste 9 hul­ler i 18 hul­lers match, er tæl­len­de i den gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring, der vil dog være en Order of Merit for både 9 og 18 huller.

I fre­dags­klub­ben spil­ler vi i 2 ræk­ker 1 her­re- og en dame ræk­ke og for at ska­be et hyg­ge­ligt mil­jø i klub­ben, afhol­des præ­mieud­de­ling med fæl­les spis­ning 2 gan­ge i løbet af sæsonen.

Her er der præ­mi­er, for hver run­de, til de dyg­tig­ste spil­le­re i beg­ge rækker.

  1. præ­mieud­de­ling er ca. midt­vejs fre­dag den 23. juni 2023

Afslut­nin­gen fre­dag den 6. okto­ber 2023 så sæt kryds i kalenderen.

Som noget nyt i år hol­der Fre­dags­klub­ben ferie i uge: 28–29-30. Der afsæt­tes tider, men run­der­ne er ikke tæl­len­de for det sam­le­de resultat.

Man til­mel­der sig på Gol­f­box enten 9 eller 18 hul­ler. Husk at læse instruk­tio­nen inden tilmelding.

Både 9 og 18 hul­lers match bli­ver, så vidt muligt, ind­be­ret­tet i gol­f­box på spil­le­da­gen så HCP er ret­vi­sen­de. Der­for skal alle sco­res være inde inden kl. 22 på spilledagen.

Vi vil i år også for­sø­ge med direk­te ind­be­ret­ning via gol­f­box app.

Til­mel­ding slut­ter kl. 12:00 på spil­le­da­gen og der sen­des en start­lis­te ud på mail og så møder i bare op ude ved klub­ben, kom ger­ne i god tid.

Vi skal nok gui­de nye med­lem­mer, ind­til man er kom­met ind i rutinen.

Det før­ste hold star­ter kl. 15:30, og de reste­ren­de hold udsen­des her­ef­ter i ræk­ke­føl­ge med 7 minut­ters mellemrum.

Mat­ch­fee beta­les inden run­den og er også i år kr. 20.00 pr. gang, både for 9 og 18 hul­lers match.

Mat­ch­fee bru­ges til præmier.

Vi ser frem til en for­ry­gen­de sæson med man­ge nye og ”gam­le” deltagere.

SÅ BARE MØD OP.

Hvis du er på Face­book, vil det være en go ide at mel­de dig ind i grup­pen “Fre­dags­klub­ben BG”, den admi­ni­stre­res af Glen Goddard.

Vi bru­ger Face­book grup­pen til at give fæl­les beskeder.

På gen­syn

Poul Lar­sen
Mobil 20578203

Per Hen­rik Nielsen 
Mobil: 23719434

Glen God­dard
Mobil: 42758953