DAMEDAGEN

Hver ons­dag fra kl. 14.30 til kl. 15.00

Dame­da­gen spil­les hver ons­dag efter­mid­dag i sommerhalvåret.

Før­ste spil­le­dag er ons­dag den 6. april

Sid­ste spil­le­dag er ons­dag den 5. oktober.

Vi får besøg af her­re­da­gen ons­dag den 13. april, og 25 maj.

Banen er luk­ket til juni­or tur­ne­ring ons­dag den 6. juli, og i skri­ven­de stund, er det ikke beslut­tet hvad vi gør den dag. Måske en ude tur?

Dame­da­gens tur­ne­rin­ger er han­di­cap­tæl­len­de, når det er muligt.

Der spil­les eclectic som gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring i hele sæsonen.

Man bestem­mer selv, om man vil være med i eclectic spil­let, hvor man selv fører sin sco­re, der kan for­bed­res sæso­nen igen­nem, på sam­me måde som de fore­gå­en­de år.

Der spil­les i to lige sto­re ræk­ker. Ræk­ker­ne bli­ver fast­lagt, når alle er tilmeldt.

Ved sæson­start fast­læg­ges han­di­ca­pin­ter­val­let for A og B ræk­ken. Den­ne opde­ling fort­sæt­ter sæso­nen igennem.

  • Pointj­ag­ten er lige­le­des en fast del af damedagen.
  • Der er præ­mi­er i hver ræk­ke, tæt­test på fla­get, bir­die og eag­le hver gang
  • Put­te­kon­kur­ren­cer, hold­spil, læng­ste dri­ve eller nær­mest stre­gen frem­går ikke af pro­gram­met, men infor­me­res om på spilledagen.
  • Hvis vi ændrer stab­le­ford til anden spil­le­form, med­del­es det ons­da­gen før.
  • Alle resul­ta­ter af tæt­test fla­get, bir­di­es, eag­les, læng­ste dri­ve, nær­mest stre­gen og put­te­kon­kur­ren­ce skri­ves på sco­re­kor­tet på den sløj­fe, der ikke er i spil.

Prak­ti­ske oplysninger:

Til­mel­ding til dame­da­gen fore­går de før­ste 3 ons­da­ge, hvor der udfyl­des til­mel­dings­blan­ket med med­lem­snum­mer, han­di­cap, mailadres­se og telefonnummer.

Kon­tin­gen­tet der udgør 450 kr. bedes ind­be­talt på kon­to: 7369 – 1415225, Jyske Bank (Maj­britt Iver­sen er kas­se­me­ster tlf. 2823 7421).

Der vil på for­hånd bli­ve udar­bej­det start­lis­ter. Og afmel­ding skal ske sene­st dagen før kl. 16.00.

Nye med­lem­mer, der star­ter som gæste­spil­le­re, vil få mulig­hed for at prø­ve at del­ta­ge max 2 gan­ge, før der skal beta­les kon­tin­gent. Betalt gæste­fee fra­træk­kes kontingentet.

Hvis man ønsker at spil­le med som gæste­spil­ler, kan man sene­st tirs­dag kl. 16 ringe/sende en SMS til Kir­sten Bangsø 2613 7720, eller sen­de en mail, kirbaje@yahoo.dk. Så vil man kom­me med på start­lis­ten. Man kan også kom­me ons­dag mel­lem kl. 14 og kl. 14.30, så vil vi sør­ge for, at man kom­mer med et hold ud at spille.

Vi spi­ser sam­men hver gang ca. kl. 19.30, hvor vi håber alle vil del­ta­ge, da det er en del af det soci­a­le liv i damedagen.

Til­mel­ding til spis­ning sker på dagen inden man slår ud.

Dame­da­gens besty­rel­se 2022:

 

Else­beth Rost­gaard                                Lene Fisker                                      Kir­sten Bangsø

elserost@gmail.com                             lenefisker@turbopost.dk             Kirbaje@yahoo.dk

5337 7877                                                  2974 4244                                        2613 7720

Pro­gram til Dame­da­gen 2022 vil bli­ve udle­ve­ret på før­ste spilledag.