DAMEDAGEN

Hver ons­dag fra kl. 14.30 – 15.30

Dame­da­gen spil­les hver ons­dag efter­mid­dag i sommerhalvåret.

Før­ste spil­le­dag er ons­dag den 12. april 2023

Sid­ste spil­le­dag er ons­dag den 4. okto­ber 2023

Dame­da­gens tur­ne­rin­ger er han­di­cap­tæl­len­de, når det er muligt.

Der spil­les i to lige sto­re ræk­ker. Ræk­ker­ne bli­ver fast­lagt, når alle er tilmeldt.

Ved sæson­start fast­læg­ges han­di­ca­pin­ter­val­let for A og B ræk­ken. Den­ne opde­ling fort­sæt­ter sæso­nen igennem.

  • Der er præ­mi­er i hver ræk­ke, tæt­test på fla­get, bir­die og eag­le hver gang
  • Put­te­kon­kur­ren­cer, læng­ste dri­ve eller nær­mest stre­gen o. lign. frem­går ikke af pro­gram­met, men oply­ses på spilledagen.

Prak­ti­ske oplysninger:

Til­mel­ding til dame­da­gen fore­går ved frem­mø­de ons­dag, hvor der udfyl­des til­mel­dings­blan­ket med med­lem­snum­mer, han­di­cap, mailadres­se og telefonnummer.

Nye med­lem­mer vil få mulig­hed for at prø­ve at del­ta­ge max 2 gan­ge, før der skal beta­les kontingent.

Kon­tin­gen­tet, der udgør 450 kr., bedes ind­be­talt på kon­to: 7369 – 1415225, Jyske Bank (Maj­britt Iver­sen er kas­se­me­ster, tlf. 2823 7421).

Der vil på for­hånd bli­ve udar­bej­det start­lis­ter.  Afbud skal ske sene­st kl. 16.00 dagen før til Kir­sten Bangsø.

Hvis man ønsker at spil­le med som gæste­spil­ler, kan man sene­st tirs­dag kl. 16 ringe/sende en SMS til Kir­sten Bangsø 2613 7720, eller sen­de en mail til kirbaje@yahoo.dk. Så vil man kom­me med på start­lis­ten. Man kan også kom­me ons­dag mel­lem kl. 14 og kl. 14.30, så vil vi sør­ge for, at man kom­mer med et hold ud at spille.

Vi spi­ser sam­men hver gang ca. kl. 19.30, hvor vi håber alle vil del­ta­ge, da det er en del af det soci­a­le liv i Damedagen.

Til­mel­ding til spis­ning og valg af mad sker til caféen, inden man slår ud.

Dame­da­gens besty­rel­se 2023:

Kir­sten Bangsø                                                       Kir­sten Brix Ander­sen                                        Jet­te Christensen

kirbaje@yahoo.dk                                                 prixa@stofanet.dk                                                jette.christ59@gmail.com

2613 7720                                                                61787190                                                            53616316

Pro­gram til Dame­da­gen 2023 vil bli­ve udle­ve­ret på før­ste spilledag.