Hver ons­dag fra kl. 14.30 til kl. 15.15

Hver ons­dag mødes en flok vel­o­p­lag­te piger for sam­men at spil­le 18 hul­ler.

  1. spil­le­dag er ons­dag den 27. marts og der er afslut­ning den 2. okto­ber. Det koster 400 kr. for sæson 2019. Efter spil­let, ca. kl. 19.30 spi­ser vi sam­men. Vi læg­ger vægt på hyg­ge, soci­alt og ufor­melt samvær. Det er natur­lig­vis fri­vil­ligt, om man ønsker at spi­se med hver gang. Ca. 1 gang om måne­den, iflg. pro­gram­met, vil der være præ­mieud­de­ling for dagen og de fore­gå­en­de ons­da­ge, vi har spil­let.

Alle damer i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er meget vel­kom­ne til at være med. Du skal blot være bane­god­kendt, ellers er der ingen hcp. begræns­nin­ger.  Hvis du har lyst til at spil­le med i Dame­da­gen, møder du bare op på en af de før­ste spil­le­da­ge, ger­ne ved 14 tiden, eller du kan kon­tak­te en af neden­stå­en­de piger pr. mail eller tele­fon. Du er også meget vel­kom­men til at kom­me som gæste­spil­ler. Pri­sen er 30 kr. i gæste­fee. Belø­bet vil bli­ve fra­truk­ket i kon­tin­gen­tet, når du mel­der dig ind som fast med­lem af Dame­da­gen.

Bir­git Chri­sten­sen
birgit2001@gmail.com
tlf. 21 96 30 13

Lis­beth E. Lar­sen
flimselarsen@hotmail.com
tlf.  26 12 83 24

Lis Dam
kldam@live.dk
tlf. 98 82 14 36

Pro­gram til Dame­dag 2019

  Sløj­fe Match
Marts 27. marts R/B Scram­b­le hold­spil
April 3. eclectic
10. eclectic
17. eclectic
24. eclectric
B/G
G/R
R/B
B/G
Stab­le­ford
Stab­le­ford + Her­re­dag + Hold­spil
Stab­le­ford + pre­mieud­de­ling
Stab­le­ford
Maj 1. eclectic + besøg fra Rold
8. eclectic
15. eclectic
22. eclectic
29. eclectic + her­re­dag
G/R
R/B
B/G
G/R
R/B
Stab­le­ford + pre­mieud­de­ling
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Stab­le­ford + pre­mieud­de­ling
 Juni 5. eclectic
12. eclectic
19.eclectic
26.heksematch
B/G
G/R
R/B
B/G
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Stab­le­ford + pre­mieud­de­ling
Stab­le­ford
Juli 4. eclectic, tors­dag
10. eclectic
17. eclectic
24.eclectic
31.eclectic
R/B
R/B
B/G
G/R
R/B
Stab­le­ford hos her­rer­ne + pre­mieud­de­ling
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Stab­le­ford + pre­mieud­de­ling
 August 7. eclectic
14. i Rold
21.eclectic
28.eclectic
B/G

R/B
B/G

Stab­le­ford

Stab­le­ford
Stab­le­ford + pre­mieud­de­ling

Sep­tem­ber 4. eclectic
11. eclectic
18. eclectic
25
G/R
R/B
B/G
G/R
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Stab­le­ford + pre­mieud­de­ling
Stab­le­ford
Okto­ber 2. Afslut­ning – 9 hul­ler Rød Scram­b­le hold­spil

Om spil­let:

Dame­da­gen spil­les hver ons­dag efter­mid­dag i som­mer­hal­vå­ret.

Før­ste spil­le­dag er ons­dag den 27. marts.

Sid­ste spil­le­dag er ons­dag den 2. okto­ber.

Vi får besøg af her­re­da­gen ons­dag den 17. april og 29. maj.

Banen er luk­ket til juni­o­r­tur­ne­ring ons­dag den 3. juli, så vi besø­ger her­re­da­gen tors­dag den 4. Juli.

Vi får besøg af damer­ne fra Rold den 1. maj.

Vi besø­ger damer­ne fra Rold den 14. august.

Dame­da­gens tur­ne­rin­ger er tæl­len­de til han­di­cap, når det er muligt.

Der spil­les eclectic som gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring i hele sæso­nen.

Man bestem­mer selv, om man vil være med i eclecticspillet,hvor man selv fører sin sco­re, som kan for­bed­res sæso­nen igen­nem, på sam­me måde som de to fore­gå­en­de år.

Der spil­les i 2 ræk­ker, ind­delt efter han­di­cap. Ræk­ker­ne bli­ver fast­lagt, når alle er til­meldt.

Ræk­ker­ne for­sø­ges lavet lige sto­re.

På dato­er med præ­mieud­de­ling iflg. pro­gram­met er der 2 præ­mi­er i hver ræk­ke + spil om tæt­test fla­get og bir­di­es.

De øvri­ge spil­le­da­ge er der 1 præ­mie i hver ræk­ke, som vil bli­ve uddelt sam­let ca. 1 gang om måne­den, iflg. pro­gram­met.

Hole in one vil bli­ve fejret på dagen.

Eag­les tæl­ler med på alle spil­le­da­ge und­ta­gen i hek­se­mat­chen.

Put­te­kon­kur­ren­cer, læng­ste dri­ve eller nær­mest stre­gen frem­går ikke af pro­gram­met, men infor­me­res om på spil­le­da­gen.

Alle resul­ta­ter af tæt­test fla­get, bir­di­es, eag­les, læng­ste dri­ve, nær­mest stre­gen og put­teo­n­kur­ren­ce skri­ves på sco­re­kor­tet på den sløj­fe, der ikke er i spil.