Hver ons­dag fra kl. 14.30 til kl. 15.07

Dame­da­gen spil­les hver ons­dag efter­mid­dag i sommerhalvåret.

Før­ste spil­le­dag er ons­dag den 1.april

Sid­ste spil­le­dag er ons­dag den 7. oktober.

Vi får besøg af her­re­da­gen ons­dag den 8. april og 20. maj.

Banen er luk­ket til juni­o­r­tur­ne­ring ons­dag den 1. juli, og i skri­ven­de stund, er det ikke beslut­tet, hvad vi gør den dag. Måske en udetur?

Dame­da­gens tur­ne­rin­ger er tæl­len­de til han­di­cap, når det er muligt.

Der spil­les eclectic som gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring i hele sæsonen.
Man bestem­mer selv, om man vil være med i eclecti­c­spil­let, hvor man selv fører sin sco­re, som kan for­bed­res sæso­nen igen­nem, på sam­me måde som de to fore­gå­en­de år.

Der spil­les i 2 ræk­ker, ind­delt efter han­di­cap. Ræk­ker­ne bli­ver fast­lagt, når alle er tilmeldt.

  • Ræk­ker­ne for­sø­ges lavet lige store.
  • Pointj­ag­ten gen­op­ta­ges efter at have været sløj­fet sid­ste sæson.
  • Der er præ­mie i hver ræk­ke, tæt­test på fla­get, bir­die og eag­le hver gang
  • Put­te­kon­kur­ren­cer, læng­ste dri­ve eller nær­mest stre­gen frem­går ikke af pro­gram­met, men infor­me­res om på spilledagen.
  • Hvis vi ændrer stab­le­ford til anden spil­le­form, med­del­es det ons­da­gen før.
  • Alle resul­ta­ter af tæt­test fla­get, bir­di­es, eag­les, læng­ste dri­ve, nær­mest stre­gen og put­te­kon­kur­ren­ce skri­ves på sco­re­kor­tet på den sløj­fe, der ikke er i spil.

Prak­ti­ske oplysninger:

Til­mel­ding til dame­da­gen fore­går de før­ste 3 ons­da­ge, hvor der udfyl­des til­mel­dings­blan­ket med med­lem­snum­mer, han­di­cap, mailadres­se og telefonnummer.

Kon­tin­gen­tet bedes ind­be­talt på kon­to: 7369….1406513, Jyske Bank (Maj­britt Iver­sen er kassemester).

Nye med­lem­mer, der star­ter som gæste­spil­le­re, vil få gæste­fee fra­truk­ket kon­tin­gen­tet, når de mel­der sig ind i damedagen.

Der vil ikke på for­hånd bli­ve udar­bej­det start­lis­ter. Man møder blot op i god tid. Vi har dagens bane fra kl. 14.30 til kl. 15.07.  Kom­mer du sene­re end kl.14.45, eller er du helt for­hin­dret i at kom­me, bedes du give besked i for­vej­en inden kl. 12 på spil­le­da­gen, ger­ne via sms til enten Jet­te, Maj­britt eller Ulla.

Vi spi­ser sam­men hver gang ca. kl. 19.30. Vi håber alle vil del­ta­ge. Til­mel­ding til spisning

Dame­da­gens besty­rel­se 2020: 

Jet­te Abildgård
ja@jetteabildgaard.dk
2463 3639

Maj­britt Iversen
Majbritt.iversen@gmail.com
2843 7421

Ulla Poul­sen
john.ulla.poulsen@gmail.com
2295 5383

Pro­gram til Dame­dag 2020

  Sløj­fe Match
April 1. eclectic
8.. eclectic + herrerne
15. eclectic
22. eclectic
29. eclectic
B/G
G/R
R/B
B/G
G/R
stab­le­ford
stableford
stableford
stableford
stableford
Maj 6. eclectic
13. eclectic
20. eclectic + herrerne
27. eclectic
R/B
B/G
G/R
R/B
stab­le­ford
stableford
stableford
stableford
Juni 3. eclectic
10. eclectic
17. eclectic
24. heksematch
B/G
G/R
R/B
B/G
stab­le­ford
stableford
stableford
stableford
 Juli 1. ikke beslut­tet ( juni­o­r­match i klubben)
8. eclectic
15. eclectic
22. eclectic
29. eclectic
R/B
B/G
G/R
R/B
stab­le­ford
stableford
stableford
stableford
August 5. eclectic
12. eclectic
19. eclectic
26. eclectic
B/G
G/R
R/B
B/G
stab­le­ford
stableford
stableford
stableford
 September 2. eclectic
9. eclectic
16. eclectic
23. eclectic
30.
G/R
R/B
B/G
G/R
R/B
stab­le­ford
stableford
stableford
stableford
stableford
Okto­ber 7. afslut­ning – 9 huller hold­spil