Hver ons­dag med start­tid fra kl. 14.15 til kl. 15.30

Dame­da­gen er klar med sæson 2018. Vi spil­ler hver ons­dag efter­mid­dag med start­ti­der fra kl. 14.15 til kl. 15.30. Før­ste spil­le­dag er ons­dag den 4. april, og det koster 450 kr. for hele sæso­nen ind­til 3. okto­ber.

Har du ikke været med­lem af en dame­klub før, så mød op og spil med, alle er vel­kom­ne uan­set han­di­cap, dog skal du være bane­god­kendt.  Du kan spil­le med som gæst de før­ste 3 gan­ge. Det koster 40 kr. pr. gang. Belø­bet vil bli­ve fra­truk­ket kon­tin­gen­tet, hvis du mel­der dig ind inden 1. maj.

Vi læg­ger vægt på hyg­ge, soci­alt og ufor­melt samvær og spi­ser sam­men hver ons­dag efter spil­let.

NYT i Damedagen

Vi spil­ler nor­malt 18 hul­ler hver gang, men som noget nyt vil det i år også være muligt kun at spil­le 9 hul­ler for at imø­de­kom­me de damer, som ikke kan være klar til at spil­le inden kl. 15.30. Der vil hver ons­dag være reser­ve­ret start­tid kl. 16.45 og en fra dame­da­gens besty­rel­se vil være til ste­de og spil­le med.

Hvis du ønsker at spil­le med på de 9 hul­ler kl. 16.45 skal du rin­ge inden kl. 12 på dagen til en af os.

Annie Told­bod,
23 63 73 10
ajtoldbod@stofanet.dk

Bir­te Aagaard Søren­sen,
25 37 79 30
birteaasorensen@hotmail.com

Bir­git Chri­sten­sen,
21 96 30 13
birgit2001@gmail.com

Pro­gram til Dame­dag 2018

  Sløj­fe Match
April  4. Vel­kom­men
11. Eclectic og point
18. Eclectic og point
25. Eclectic og point
B/G
G/R
R/B
B/G
Scram­b­le hold­spil
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Stab­le­ford
 Maj 2. Eclectic og point
9. Eclectic og point
16. Eclectic og point
23. i Rold – point
30. Eclectic og point
G/R
R/B
B/GR/B
Stab­le­ford
Stab­le­ford + Her­re­dag + Hold­spil
Stab­le­ford
Stab­le­ford – udflugt til Rold
Put­te­kon­kur­ren­ce
 Juni 6. Eclectic og point
13. Eclectic og point
20. Eclectic og point
27. Point
B/G
G/R
R/B
B/G
Stab­le­ford + Hold­spil
Stab­le­ford
Stab­le­ford
Boo­gey hek­se­match
 Juli 5. Eclectic og point
11. Eclectic og point
18. Eclectic og point
25. Eclectic og point
R/B
R/B
B/G
G/R
Stab­le­ford hos her­rer­ne
Stab­le­ford
Stab­le­ford hold­spil
Stab­le­ford
August 1. Eclectic og point
8. Eclectic og point
15. Eclectic og point
22. Eclectic og point
29. Eclectic og point
R/B
B/G
G/R
R/B
B/G
Stab­le­ford
Stab­le­ford hold­spil
Stab­le­ford – besøg af Rold
Stab­le­ford
Stab­le­ford put­te­kon­kur­ren­ce
 Sep­tem­ber 5. Eclectic og point
12. Eclectic og point
19. Eclectic og point
26. Eclectic og point
G/R
R/B
B/G
G/R
Stab­le­ford
Stab­le­ford hold­spil
Stab­le­ford
Stab­le­ford
 Okto­ber 3. Afslut­ning Blå Scram­b­le hold­spil

 

Om spil­let:

Dame­da­gen spil­les hver ons­dag efter­mid­dag i som­mer­hal­vå­ret.
Før­ste spil­le­dag er ons­dag den 4. april
Sid­ste spil­le­dag er ons­dag den 3. okto­ber

Vi får besøg af her­re­da­gen ons­dag den 9. maj

Banen er luk­ket til juni­o­r­tur­ne­ring ons­dag den 4. juli, så vi besø­ger her­re­da­gen tors­dag den 5. juli

Vi besø­ger damer­ne fra Rold den 23. maj

Vi får besøg af damer­ne fra Rold den 15. august

Dame­da­gens tur­ne­rin­ger er tæl­len­de til han­di­cap, når det er muligt.

Der spil­les to gen­nem­gå­en­de tur­ne­rin­ger hele sæso­nen igen­nem: Pointj­agt og eclectic.

I pointj­ag­ten får alle del­ta­ge­re point i for­hold til deres pla­ce­ring i dagens match.

Man bestem­mer selv, om man vil være med i eclecti­c­spil­let, og der rede­gø­res for pro­po­si­tio­ner­ne på før­ste spil­le­dag.

I put­te­kon­kur­ren­cer, hvor man har sam­let op, inden gre­e­nen er nået, pla­ce­rer man sin bold sam­me sted som den på hol­det, der lig­ger på gre­e­nen længst væk fra hul­let, og der put­tes her­fra.

Der spil­les i 2 ræk­ker, ind­delt efter han­di­cap. Ræk­ker­ne bli­ver fast­lagt, når alle er til­meldt.

Ræk­ker­ne for­sø­ges lavet lige sto­re.

Der udde­les nor­malt 2 præ­mi­er i hver ræk­ke.

Der spil­les tæt­test på fla­get på alle par 3 hul­ler, og der udde­les præ­mi­er for bir­di­es og eag­les.

Dis­se mar­ke­res tyde­ligt på sco­re­kor­tet med en cir­kel.

Tæt­test på fla­get og bir­di­es skri­ves til­li­ge på den sløj­fe på sco­re­kor­tet, der ikke er i spil

Der vil være præ­mie for put­ning iflg. pro­gram­met og lej­lig­heds­vis for læng­ste dri­ve eller nær­mest stre­gen og skjul­te hul­ler.