Kære medlemmer

Besty­rel­se og ledel­se i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, har tors­dag efter­mid­dag d. 26. marts, afholdt møde ved­rø­ren­de klub­bens hånd­te­ring af corona-situationen.

Rege­ring, sund­hedsmyn­dig­he­der, poli­ti m.fl., kom­mer næsten dag­ligt med nye love, ret­nings­linjer og anbe­fa­lin­ger, for at ind­dæm­me virus og begræn­se dens ind­virk­ning på det dan­ske samfund.
Sam­ti­digt giver de også udtryk for, at vi end­nu ikke kan for­ud­se de sam­le­de kon­se­kven­ser af virus og opfor­drer til at alle støt­ter op, viser sam­funds­sind og tager størst muligt hen­syn hinanden.

Dansk Golf Uni­on har med udgangs­punkt heri, tid­li­ge­re anbe­fa­let de dan­ske gol­f­klub­ber at luk­ke baner­ne ind­til vide­re frem til 30. marts.

Da der i dag er vars­let behand­ling af en ny haste­lov i Fol­ke­tin­get d. 31. marts, som iflg. DGU blandt andet giver myn­dig­he­der­ne hjem­mel til at luk­ke gol­f­ba­ner, har DGU anbe­fa­let at baner­ne hol­des luk­ket ind­til lov­for­sla­get er behand­let. DGU vil sene­st den 1. april, kom­me med en ny udmelding.
(Se DGU’s udmel­ding dags dato her: www​.dansk​gol​fu​ni​on​.dk )

I Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har besty­rel­se og ledel­se valgt at støt­te op omkring og respek­te­re alle vej­led­nin­ger og anbe­fa­lin­ger fra myn­dig­he­der og de orga­ni­sa­tio­ner vi er med­lem af.
I den nuvæ­ren­de situ­a­tion mener vi ikke, at tiden er til at udfor­dre de til­tag som kan mind­ske effek­ten af virus.

Det bety­der at vi for­læn­ger den mid­ler­ti­di­ge luk­ning af klub­ben frem til og med d. 1. april.

Vi har mod­ta­get fle­re hen­ven­del­ser fra med­lem­mer, hvor iblandt der både er ros men også udfor­drin­ger af den beslut­ning vi har taget.

Med den sto­re usik­ker­hed der fort­sat her­sker omkring hånd­te­ring af virus og effek­ten af til­ta­ge­ne, vil vi hel­le­re være på den sik­re side, end bag­ef­ter risi­ke­re at skul­le erken­de, at vi ikke gjor­de til­stræk­ke­ligt. Vi navi­ge­rer i udfor­drin­ger­ne som besty­rel­sen og ledel­se vur­de­rer tager størst muligt hen­syn til vores klub, med­lem­mer, sponso­rer og medarbejdere.

Vi hol­der os kon­stant infor­me­ret om situ­a­tio­nen og vur­de­rer, inden­for oven­nævn­te ram­mer, de mulig­he­der vi har, for igen at kom­me til at dyr­ke vores fan­ta­sti­ske hob­by på for­svar­lig vis og vil gøre vores bed­ste, for at hol­de jer opdateret.

Vi håber at I har for­stå­el­se for vores valg og til­lid til at vi gør vores yder­ste i den­ne van­ske­li­ge situation.

Pas på jer selv og hinanden.

Besty­rel­sen