Kære medlemmer

DGU er nu kom­met med nye anbe­fa­lin­ger, hvor der åbnes for fle­re mulig­he­der for gol­f­spil. Anbe­fa­lin­ger­ne er ind­til vide­re gæl­den­de frem til 10. maj.

Anbe­fa­lin­ger­ne giver blandt andet mulig­hed for pri­vat spil i 4‑bolde, begræn­set brug af træ­nings­om­rå­der og adgang til at spil­le greenfee.

Men de rum­mer sta­dig en lang ræk­ke begræns­nin­ger. Man må ikke ophol­de sig i klub­ben, når man ikke skal spil­le eller træ­ne, klubhu­se bør sta­dig være luk­ket, og der skal fort­sat ikke være for­e­nings­ak­ti­vi­te­ter som f.eks. tur­ne­rin­ger, klub­ber-i-klub­ben og lignende.

Sam­men med erfa­rin­ger­ne fra påskeu­gen, har besty­rel­sen tirs­dag den 14. april vur­de­ret anbe­fa­lin­ger­ne fra DGU og juste­ret klub­bens ”Cor­o­na restriktioner”.

Fra lør­dag den 18. april, vil føl­gen­de ændrin­ger være gældende:

 • Bane­for­lø­bet ændres til­ba­ge til nor­ma­le sløj­fer, start- og flette-tider.
  Alt spil på banen skal boo­k­es via Gol­f­Box. Det­te gæl­der også sta­dig for hvid sløjfe.
  Der må ikke star­tes på en flettetid.
  Ved flet­ning skal flet­te­ti­der overholdes.
  Husk: Hvis du boo­k­er dig på en ”eksi­ste­ren­de” bold, skal det være efter afta­le med dem der oprin­de­ligt boo­k­e­de tiden.
 • Der kan spil­les 4‑bolde (med virk­ning fra ons­dag 15. april).
 • Der åbnes for gæstespillere.
  Gæste­spil­le­re skal bekræf­te tid og beta­le ved Pro­Box stan­der som normalt.
  Øvri­ge dele af klubhu­set afspærres.
 • Dri­vin­gran­ge åbnes med 8 udslags­ste­der (6 uden­for og 2 i over­dæk­nin­gen) til træ­ning og opvarmning.
  Brug af dri­vin­gran­ge skal boo­k­es via Gol­f­Box på sam­me måde som starttider.
  På res­sour­cer­ne ”Dri­vin­gran­ge Måt­te 1–4” og ”Dri­vin­gran­ge Måt­te 5–8”, kan der boo­k­es 30 min ad gan­gen. Det vil sige, at der kan stå 4 per­so­ner på en tid, da der er 4 måtter.
 • Put­ting­gre­en må anven­des til træ­ning og opvarm­ning. Max 5 spil­le­re ad gangen.
 • Ind­spils­gre­en må anven­des til træ­ning og opvarm­ning. Max 5 spil­le­re ad gangen.
 • Mor­ten Hede­gaard kan begyn­der­træ­ning i min­dre grupper.
  Yder­li­ge­re infor­ma­tion kom­mer sene­re fra Morten.
 • De to ”udven­di­ge” toilet­ter ved klubhu­set åbnes.
  Der er hånd­sprit på toilet­ter­ne og der fore­ta­ges hyp­pi­ge­re rengøring.
 • Der kan spil­les han­di­cap­tæl­len­de run­der og hole-in-one aner­ken­des, selv­om der er ”skum” i hul­ler­ne. Fla­get må sta­dig ikke berøres.
  Und­ta­gel­ser og til­pas­nin­ger i Golf- og Han­di­capreg­ler­ne kan læses her.
 • Skral­des­pan­de og bæn­ke kan igen bru­ges på banen.

Det er dog vig­tigt sta­dig at præ­ci­se­re, at bæn­ke og sto­le omkring klubhu­set sta­dig ikke må benyt­tes, at der sta­dig ikke er adgang til klubhu­set for med­lem­mer samt at klub­bens områ­de ikke må benyt­tes til soci­a­le sam­lin­ger. Når du/I er fær­di­ge med at træ­ne eller spil­le, skal du/I sta­dig tage hjem.

DGU’s anbe­fa­lin­ger kan læses i den ful­de ord­lyd her.

Er I på nogen måde i tvivl om oven­stå­en­de, så husk at Ulla kan træf­fes 27/4 på tele­fon 98 82 32 81 ?

Besty­rel­sen