Julematch i golfklubben | Brønderslev Golfklub

Julematch i golfklubben

Den tra­di­tio­nel­le jule­match blev afholdt i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub lør­dag den 7. decem­ber. Selv om dage­ne op til mat­chen var sær­de­les blæ­sen­de, hav­de 36 del­ta­ge­re til­meldt sig.

Vej­ret på dagen var blæ­sen­de og koldt, men uden en sky på him­len. Med en bit­ter på lom­men begav alle sig ud på banen og gen­nem­før­te mat­chen. Humø­ret var højt.

Efter mat­chen hav­de gol­fca­fe­en til­be­redt en skøn jule­frokost til alle del­ta­ger­ne. God mad og rig­tig god stem­ning var med til at gøre dagen til en god ople­vel­se for alle deltagere.

Klubhu­set var pyn­tet til jul og jule­træ­et var tændt.

Under spis­nin­gen var der præ­mie­over­ræk­kel­se og lodtæk­ning om de man­ge flot­te præ­mi­er og gaver– bl.a hav­de Imerco i Brøn­der­s­lev sponso­re­ret en flot glasva­se fra Georg Jensen.

Resul­ta­tet af mat­chen blev følgende:

Grup­pe A:
1. Finn Stenbryggen
2. Knud Nørgaard
3. Georg Christiansen
4. Emil Losange

Grup­pe B:
1. Eva Wagner
2. Ben­ta Hansen
3. Rita Nielsen
4. Inge Nielsen

Vindere Julematch 2013
Foto af de gla­de prismodtagere.

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get