Julebrev 2019

Kære alle!

Julen nær­mer sig og I får de sid­ste nyhe­der fra bestyrelsen

Det har været et fan­ta­stisk år, hvor det har været en stor for­nø­jel­se at være formand.

Humø­ret er højt og vi klap­per i hæn­der­ne af vores dyg­ti­ge stab inde som ude.

Vi kan også alle­re­de nu oply­se om, at der bli­ver et med­lem­s­mø­de den 4. febru­ar 2020 kl. 19.00. Så sæt X i kalen­de­ren alle­re­de nu. Vi vil bl.a. infor­me­re om pla­ner for banen samt reg­ler og han­di­cap mm.

Moms refu­sion: Og nu råber vi højt hur­ra. Vi har fået kr. 142.000,00 i moms­godt­gø­rel­se for 2018.

Stor tak til de med­lem­mer, der ved en gave på kr. 200,00 har gjort det muligt. Vi klap­per i hæn­der­ne. Det bety­der så meget for klub­ben, at få den­ne moms­re­fu­sion og det kun­ne ikke lade sig gøre uden, at I med­lem­mer bak­ker fan­ta­stisk op om det.

Lån: Omlæg­ning af lån gik som for­ven­tet. Vi fik et 0% lån og næsten den for­ven­te­de kurs. Det­te var det bed­ste valg og bil­li­ge­re over åre­ne end 0,5 % lånet med en høje­re kurs. Vi klap­per igen.

Nybo­lig: Vi har erfa­ret, at fle­re med­lem­mer har solgt hus gen­nem Nybo­lig og desvær­re har glemt at med­dele Nybo­lig, at man er med­lem af BG. Det bety­der, at vi desvær­re ikke får bonus. Så tænk på os og husk at sige, at I er med­lem­mer af gol­f­klub­ben, når I star­ter jeres sam­ar­bej­de med Nybo­lig, for ellers er det for sent, når hand­len er afsluttet.

Ste­na Line: Husk også at I får 10% på fær­ge m.m. ved Ste­na Line, hvis I boo­k­er gen­nem vores hjem­mesi­de ved tryk på sponso­ri­ko­net. Og det er på den til enhver tid gæl­den­de pris også tilbud.

In Modus star­ter golftræ­ning op til janu­ar. Det er super godt. Gran­de og jeg er blandt de faste del­ta­ge­re. Men vi vil ger­ne have nye med. Se til­bud­det sidst i det­te nyhedsbrev.

Gre­en­ke­e­per­nes Hævn: Almas er ble­vet sponsor på den tur­ne­ring der hed­der Gre­en­ke­e­per­nes hævn. Det er en rig­tig sjov tur­ne­ring, som vi glæ­der os til i juni 2020. Så her må I ger­ne sæt­te X i kalen­de­ren den 7. juni 2020. Vi kan garan­te­re, at gre­en­ke­e­per­ne vil lave sjov med jer.

SGN: Lige nu har vi nog­le pro­ble­mer i SGN sam­ar­bej­det. Der er en del små klub­ber, som har sat pri­sen fast ned for gre­en­fee og ikke læn­ge­re vil give 50% rabat, men vil have rabat­ten hos os. Det er jo ikke et sam­ar­bej­de. SGN har beslut­tet med et snæ­vert fler­tal, at SGN dog fort­sæt­ter, men med en max gre­en­fee på kr. 250,- pr. per­son og sta­dig kun for fuldtidsmedlemmer.

Gol­fring: Vi har den 1. decem­ber mod­ta­get udmel­del­se af Gol­frin­gen fra Seb­ber og Rold, der ønsker at lave en gol­fring syd for fjor­den bestå­en­de af Vol­strup Gol­f­klub, Hobro Gol­f­klub, Ran­ders Fjor Gol­f­klub, Mari­a­ger Fjord Gol­f­klub og Seb­ber Klo­ster Gol­f­klub samt Rold Skov Gol­f­klub. Vi er i en pro­ces med Hjør­ring og Hals omkring frem­ti­den. Der vil der­for ikke bli­ve opkræ­vet kon­tin­gent for gol­frin­gen pr. 1. janu­ar 2020.

Fri­vil­li­ge søges: Hus­ud­val­get søger fri­vil­li­ge til for­skel­li­ge arbejds­op­ga­ver. Vi håber nog­le nye vil mel­de sig, da vi i vores fan­ta­sti­ske gol­f­klub er dybt afhæn­gig af det fri­vil­li­ge arbej­de. Her er deres opråb:

Vi søger fri­vil­li­ge hjælpere!

Der er man­ge fri­vil­li­ge i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub – vi er over 100 – men mang­ler hjæl­pe­re til føl­gen­de områder:

 1. Ved­li­ge­hol­del­se af sti­er – vi søger 4 per­so­ner, der kan hjæl­pe med at udbed­re ska­der på vores sti­er. Der udpe­ges en ”for­mand”, som rin­ger, når der er behov for hjælp.
 2. Top­dres­sing af fairways – vi søger yder­li­ge­re 2 fri­vil­li­ge, som kan hjæl­pe med at udbed­re hul­ler i fairways. Når dis­se har meldt sig, laves en plan, hvor man for­de­ler hul­ler og tids­plan. Vi fore­stil­ler os, at der skal arbej­des 4–5 timer en gang om måne­den i sæsonen.
 3. Ren­hol­del­se af områ­de ved skil­te på tee­ste­der, bæn­ke og affaldscon­tai­ne­re – der søges yder­li­ge­re 2 per­so­ner, som evt. kan arbej­de sam­men. Vi er 2 hold i for­vej­en, og med 3 hold skal der arbej­des nog­le timer ca. hver 14. dag i sæsonen.
 4. 1 per­son til eksi­ste­ren­de klubhus-hold – der er 7 hold á 2 per­so­ner, og vi mang­ler én for at fyl­de op til 8 hold. Arbej­det består i at feje og fjer­ne ukr­udt omkring klubhu­set en gang om ugen – hver fre­dag i sæso­nen. Med 8 hold bety­der det, at du skal hjæl­pe ca. 4 gan­ge i løbet af sæsonen.
 5. Ren­hol­del­se af områ­de ved udslags­ba­nen og udslags­hu­set – 2 per­so­ner søges. Der skal fejes og fjer­nes ukr­udt ca. hver 14. dag, og der bli­ver 3 hold á 2 per­so­ner. D.v.s. at der skal arbej­des ca. hver 6. uge eller ca. 5 gan­ge per sæson.
 6. Ved­li­ge­hol­del­se af læbæl­ter – der søges 3 per­so­ner, som kan ved­li­ge­hol­de læbæl­ter, der er ryd­det for under­skov. Der er fore­lø­big tale om områ­der ved rød 2, blå 8, som skal fri­hol­des for ny vækst. Det er ikke fast­lagt, hvor­le­des arbej­det skal udfø­res, men det­te afgø­res før sæson­start 2020.
 7. Oprens­ning af søer på banen – der er alle­re­de 7 per­so­ner som udfø­rer det­te lidt kræ­ven­de arbej­de, men de søger yder­li­ge­re 2 hjæl­pe­re. Man kan se at der gøres et stort styk­ke arbej­de. Ring til Ulla hvis du vil vide mere.

Vores bane har i sæson 2019 været rig­tig god, og både klub­med­lem­mer og gæster roser banen. Det er vig­tigt, at den­ne udvik­ling fort­sæt­ter, og vores ansat­te gre­en­ke­e­pe­re har rige­ligt arbej­de med at pas­se og ved­li­ge­hol­de fairways og gre­ens samt tee­ste­der – der­for er der brug for fri­vil­lig hjælp.

Ud over, at du som hjæl­per yder en ind­sats over­for klub­ben, så kan vi love nog­le gode timer sam­men med lige­sin­de­de og en årlig tur­ne­ring, hvor kun de fri­vil­li­ge er del­ta­ge­re. Vi sør­ger selv­føl­ge­lig også for mad, når arbej­det stræk­ker sig over 4–5 timer. Der er udpe­get ”for­mænd” på de enkel­te opga­ver, som ind­kal­der og styrer/fordeler arbejdet.

Ring eller skriv alle­re­de i dag til Ulla på tele­fon 9882 3281 eller mail:  info@broenderslevgolfklub.dk, Eller ring til: Jens Jørn Krogh Jen­sen på tlf. 2033 2088 eller Chri­sti­an Gran­de på tlf. 2985 1048

Og så vil jeg ønske alle en rig­tig god jul og et fan­ta­stisk godt nytår.

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jen­sen 

InMo­tus tilbud:

Golftræ­ning

Mere ener­gi til dig og golfspillet

 • Alle gol­f­spil­le­re, uan­set niveau og alder, vil ople­ve mar­kant for­bed­ring af gol­f­spil­let gen­nem fysisk træning.
 • Der kom­mer mere ener­gi i sving­be­væ­gel­sen og du kan slå længere.
 • Krop­pens sta­bi­li­se­ren­de muskel­kor­set er basen for at udvik­le ener­gi og for at have kon­trol i svinget.
 • Smi­dig­hed giver dig mulig­hed for at kom­me læn­ge­re ud i svinget.
 • En god grund­form fore­byg­ger ska­der. Vi har fokus på ryg- og mavetræning.

Vi træ­ner fæl­les en gang om ugen og der gives des­u­den per­son­li­ge træ­nings­pro­gram­mer efter behov.

Du træ­ner altid sam­men med en af vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter og I er max 10 del­ta­ge­re på hol­det. Vi lover dig mas­ser af bevæ­gel­se, ener­gi og et bed­re slag i den nye sæson!

Tid:                    Man­dag kl. 16.00 – 17.00 OPSTART: 13.jan

                          Fre­dag kl. 08.00 – 09.00 OPSTART: 17.jan

Pris:                   760 kr. for 8 x holdtræning 

 

Sted:                  inMO­TUS fysi­o­te­ra­pi i bevægelse

Ny Bane­gårds­ga­de 7–9, 9700 Brønderslev 

Til­meld:              98 83 11 00 eller info@inmotus.dk