Julebrev 2017

Kære med­lem­mer!

Nu nær­mer julen sig og årets sid­ste brev sen­des ud.

Det har været et spæn­den­de og lære­rigt år for mig, men udfor­drin­ger­ne for klub­ben er inter­es­san­te at arbej­de med, og jeg ser med glæ­de frem til 2018. Som Mogen­sen og Kri­sti­an­sen (TV2 News) vil­le sige: 2017 har været fan­ta­stisk, men jeg er helt sik­ker på, at 2018 vil bli­ve end­nu bedre.

Chri­sti­an Gran­de stop­per til 1. febru­ar, og Anders Smedstrup Mor­ten­sen, der er 2. sup­ple­ant tager hans plads i besty­rel­sen. Vi glæ­der os til at arbej­de sam­men med Anders. Chri­sti­an fort­sæt­ter med arbej­de for klub­ben på for­skel­li­ge områ­der, men synes efter 7 år i besty­rel­sen, at han har brug for en pau­se. Tak til Chri­sti­an for en kæm­pe ind­sats gen­nem årene.

Taget er næsten fær­digt, og det ser rig­tig fint ud. Jeg har alle­re­de glemt, hvor­dan det var før. Og når der er ble­vet gjort hoved­rent i uge 5–6 så bli­ver der super­flot i klubhu­set, for der er godt nok megen støv efter den ombyg­ning. Men vi mang­ler sta­dig hjæl­pe­re i dis­se 2 uger. Meld jer hos Ulla på info@broenderslevgolfklub.dk

Hjem­mesi­de: Vores nye hjem­mesi­de, der også skul­le fun­ge­re på mobil­te­le­fo­nen går i luf­ten 2. janu­ar. Der bli­ver selv­føl­ge­lig nog­le små juste­rin­ger, men vi glæ­der os til at få en ny, der også vil bli­ve nem­me­re at opda­te­re. Al opda­te­ring eller nye til­tag skal sen­des til Ulla pr. mail.

Husk at et med­lem­skab til Gol­frin­gen er en fin jule­ga­vei­de. Pri­sen er fort­sat kr. 600,00

Jeg vil ger­ne end­nu en gang tak­ke Rik­ke og Kri­sti­an i Gol­fca­fe­en for et fan­ta­stisk styk­ke arbej­de i år, hvor de har fået vir­ke­lig gang i cafe­en igen. Tak for jeres søde og ser­vi­ce­min­de­de måde at være på. Det ska­ber et godt kli­ma i klubhuset.

Tak til Mor­ten for hans ini­ti­a­ti­ver og sto­re arbej­de som træ­ner og råd­gi­ver i klub­ben. Det sæt­ter vi stor pris på.

Tak til Hen­rik og bane­per­so­na­let for den flot­te ind­sats på banen. Den har aldrig været bed­re og ’skar­pe­re’. Gre­en­fee spil­le­re roser den. Selv bane­kon­su­len­ten fra DGU var impo­ne­ret over kva­li­te­ten i for­hold til det antal bane­per­so­na­le vi har.

Og så til slut end­nu en gang tak til vores blæks­p­rut­te på kon­to­ret. Tak Ulla for din hjælp­som­hed, dit gode humør og din sto­re arbejdsindsats.

Tak til alle, der har hjul­pet klub­ben gen­nem året. Rig­tig man­ge yder en lil­le, stor eller kæm­pe­stor fri­vil­lig ind­sats, uden hvil­ken der ikke vil være en klub, der hed­der Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Også en stor tak til alle vores sponso­rer og sam­ar­bejds­part­ne­re. Uden dem vil­le det være end­nu svæ­re­re at dri­ve en golfklub.

Så vil jeg ønske alle en rig­tig glæ­de­lig jul og et godt nytår.

På gen­syn i 2018

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jensen
Formand