Information omkring Corona

Kære med­lem­mer

Så blev ven­del­bo­er, thy­bo­er og vest­him­mer­læn­din­ge atter sat fri, så vi igen kan bevæ­ge os frit inden for lan­dets grænser. ?

De sær­li­ge restrik­tio­ner, som myn­dig­he­der­ne den 2. novem­ber ind­før­te for 7 nord­jy­ske kom­mu­ner, er ophæ­vet med øje­blik­ke­lig virk­ning eller fra i mor­gen. Ene­ste und­ta­gel­se her­fra er restrik­tio­ner­ne for uddan­nel­ses­om­rå­det, som ophæ­ves med virk­ning fra på mandag.

Det bety­der, at vi i klub­ben arbej­der på at kom­me til­ba­ge til hver­da­gen, som den så ud før de sær­li­ge restrik­tio­ner, dog und­ta­get de ændrin­ger som års­ti­den nor­malt medfører.

Klubhu­set bli­ver åbnet i løbet af i mor­gen og vi kan igen hil­se vel­kom­men til de af vores med­lem­mer, som er bosid­den­de i Aal­borg kom­mu­ne eller sydligere. ?

Sco­re­kort og kon­ver­te­rings­ta­bel­ler vil sta­dig være i star­ter­hu­set på Rød 1 i mor­gen, men bli­ver flyt­tet ind i klubhu­set i løbe­et af weekenden.

Husk at uden­dør­stoilet­ter­ne bli­ver luk­ket på tirs­dag. Her­ef­ter skal bru­ge toilet­ter­ne i klubhuset.

Vores Gol­fcafé åbner desvær­re ikke til wee­ken­den, men vi skri­ver ud, når der åbnes igen – Vi håber, at det bli­ver til næste wee­kend – Vi sav­ner Lot­te og Morten.

Vi skal natur­lig­vis også gøre opmærk­som på, at afta­len mel­lem GNG-klub­ber­ne ved­rø­ren­de frit­spil for gol­f­spil­le­re ramt af de sær­li­ge restrik­tio­ner, nu ikke læn­ge­re er gældende.

Info fra banen

Som I nok har bemær­ket, enten ved selv­syn eller pr. mail, så er der nu etab­le­ret en 18 huls vin­ter­ba­ne. Bag­grun­den for den­ne beslut­ning er, at vi har haft restrik­tio­ner i de nord­jy­ske, men især også for­di vores mand­skab det meste af vin­te­r­en kun vil bestå af vores chef­gre­en­ke­e­per Søren Ørskov.

Det er vig­tigt at I over­hol­der de reg­ler der er udsendt ang. spil af vin­ter­ba­nen. Der kan kun star­tes på Hul 1 ”RØD 1” og det er vig­tigt at I over­hol­der det­te, da der kun er Søren på arbej­de og han skal være for­an jer, da der ellers bli­ver for meget ven­te­tid for ham og især for jer.

Vin­ter­ba­ne spil­les på de mest tør­re hul­ler og hvis ellers Vor­her­re vil, ja så er der også åbent for de med­lem­mer som har dis­pen­sa­tion til at kører bug­gy. Der skal dog køres i semirough og der må ikke køres tæt på for­gre­ens og greens.

Sam­ti­dig tæn­ker vi fremad, da vi har et DM i slag­spil til næste år.
Op til DM skal vi have banen til at stå knivskar­pt, der­for har vi fre­det den Blå sløj­fe vin­te­r­en over. Blå sløj­fe bli­ver hur­tigt meget fed­tet og blød når det bli­ver vådt, så for at mini­me­re sli­ta­gen har vi valgt at luk­ke Blå.

Lige lidt info om vores greens

Vores ellers så fine gre­ens er ramt af svamp og på nog­le gre­ens rig­tig meget svamp. Vi har for gre­en­ke­e­per­nes ved­kom­men­de haft et rig­tig skidt efter­år – det vil sige varmt og fug­tigt vejr. Fugt og var­me giver svam­pen de opti­ma­le vil­kår. Vi har prik­ket ”luf­tet”, top­dres­set og sprøjtet efter alle kun­stens reg­ler, men der er sta­dig meget svamp. Vi fort­sæt­ter selv­føl­ge­lig hen over vin­te­r­en med at for­sø­ge at bekæm­pe svam­pen, men da der ikke er meget vækst i græs­set på den­ne års­tid er hul­ler­ne svæ­re at luk­ke igen.

I kan dog være helt roli­ge – gre­ens bli­ver fine igen til for­å­ret selv­om det ser vold­somt ud lige nu. Til info kan næv­nes at den for­byg­gen­de ple­je for gre­ens opti­me­res til næste år, det vil sige at gre­ens bli­ver prik­ket ofte­re ca. hver 3 uge og sam­ti­dig top­dres­set let. Gød­nings stra­te­gi­en er også ændret så vi slut som­mer og efter­år kører med svam­pe fore­byg­gen­de gødninger.

Det­te skul­le ger­ne være med­vir­ken­de til at vi næste efter­år, vin­ter og for­år har rig­ti­ge gode gre­ens at spil­le på.

Sidst men abso­lut ikke mindst, så pas på vores bane her i vin­ter. Læg turf på plads og ret nedslags­mær­ker op. Vi får sta­dig man­ge hen­ven­del­ser omkring dette.

Ulla Gade & Ken­neth Emil Møller