Information omkring Corona

Kære medlemmer,

En lil­le opda­te­ring med de sene­ste cor­o­na-restrik­tio­ner, samt sta­tus for bane og bug­gy-kør­sel i ved våde efter­år­s­vejr.

Cor­o­na-restrik­tio­ner

Den sene­ste tids stig­ning i antal af cor­o­na-smit­te­de, med­før­te i fre­dags, at myn­dig­he­der­ne ind­før­te skær­pe­de restrik­tio­ner.

De væsent­lig­ste påvirk­nin­ger for vores akti­vi­te­ter i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, er at for­sam­lings­for­bud­det blev sæn­ket til 10 per­so­ner, fore­lø­bigt i 4 uger gæl­den­de fra man­dag den 26. okto­ber, og at der skal bæres mund­bind inden­dørs i alle offent­ligt til­gæn­ge­li­ge byg­nin­ger, gæl­den­de fra tors­dag den 29. okto­ber.
Yder­li­ge­re blev nuvæ­ren­de øvri­ge restrik­tio­ner, for­læn­get frem til 2. janu­ar 2021.

Det bety­der at vi desvær­re må afly­se vores Ande­tur­ne­ring den kom­men­de wee­kend, da vi ikke kan fin­de en måde at afvik­le tur­ne­rin­gen på, som også efter­le­ver de nye restrik­tio­ner.

Jule­tur­ne­rin­gen som var plan­lagt til den 21. novem­ber, har vi ind­til vide­re valgt at flyt­te til den 28. novem­ber.

Fra tors­dag den 29. okto­ber skal der bæres mund­bind overalt i klubhu­set. Und­ta­get er dog sta­dig i caféen, når man sid­der ned.

Husk på, at når I mødes i pri­va­tre­gi i klub­ben, så gæl­der for­sam­lings­for­bud­det på max. 10 per­so­ner også.

Pas på jer selv og hin­an­den – følg myn­dig­he­der­nes vej­led­ning for at und­gå smit­tespred­ning.

Mid­ler­ti­dig lokal­re­gel.

Efter­år med regn og gene­relt fug­tigt vejr, har stil­le og roligt over­ta­get som­me­ren.

Det med­fø­rer desvær­re også mere fugt/vand på banen, hvor­for vi i dag den 25. okto­ber har ind­ført mid­ler­ti­dig lokal­re­gel med leje­for­bed­ring i det gene­rel­le områ­de klip­pet i fairwayhøj­de eller lave­re.

Lokal­reg­len er i hele dens ord­lyd opsat i info-tav­le ved Pro­Box-stan­der og ved sco­re­kort-prin­ter.

Kør­sel på banen.

Grun­det det fug­ti­ge vejr, er det ikke læn­ge­re til­ladt at anven­de bug­gy eller mono­bug­gy på rød sløj­fe.

For blå og gul sløj­fe hen­stil­les der til at være meget opmærk­som­me på, ikke at køre i områ­der med meget fugt/vand.

På gul sløj­fe spe­ci­elt, hen­stil­les der til, at der ved kør­sel fra hul 4 til hul 5, anven­des pas­sa­ge mel­lem træ­er­ne til gult tee­sted på hul 5. Der­ved und­gås at bela­ste spil-områ­det for­an gre­en ved hul 4.

Der­for vis stor hen­syn til vores bane, hvis der køres bug­gy.