Information fra Kommunikationsudvalget

Med­lems­hverv­ning.

Det er glæ­de­ligt at kon­sta­te­re, at vi per den 22. april alle­re­de har fået 44 nye med­lem­mer i klub­ben i år. Det ser ud som om, der er en mulig­hed for at nå de 100 nye med­lem­mer, som er målet. Det sam­le­de antal med­lem­mer vil såle­des være ca. 1200, som er nød­ven­digt for, at vi øko­no­misk kan få tin­ge­ne til at hæn­ge sammen.

Desvær­re har kun 6 med­lem­mer valgt at ”byde ind” på del­ta­ge­re til vort arran­ge­ment – ”Ta med ud og spil” fre­dag den 14. april – der er invi­te­ret 7 gæster. Vi håber, at vore øvri­ge med­lem­mer vil gøre en ekstra ind­sats til det næste til­sva­ren­de arran­ge­ment den 29. maj, såle­des at vi kan hjæl­pes ad med at beva­re klub­bens nuvæ­ren­de stan­dard. På for­hånd tak.

Gol­fens Dag for­løb som ven­tet med fint vejr og pænt besøg. Sel­ve dagen og de efter­føl­gen­de 2 dage har givet 10 nye med­lem­mer – et godt resul­tat. En stor tak til hjæl­per­ne som yder en stor ind­sats til glæ­de for alle klub­bens medlemmer.

Lam­per til indgangsvejene.

Som I sik­kert har bemær­ket, er der nu opsat 9 lam­per på vej­en ind til klubhu­set. Dis­se lam­per er sponso­re­ret af fir­ma­et BRUNDER Ned­bryd­ning i Brøn­der­s­lev. Lam­per­ne kom­mer fra en virk­som­hed i Ålborg, som ikke kun­ne bru­ge dem læn­ge­re. Efter­føl­gen­de har klub­bens med­lem­mer mon­te­ret nye led­nin­ger og el-spa­re pærer i lam­per­ne og sat dem op.

Til jeres ori­en­te­ring er det også BRUNDER Ned­bryd­ning der har sponso­re­ret de 2 gra­nitskul­p­tu­rer, og kants­ten til gra­nitskul­p­tu­ren ved ind­kørs­len til klub­ben. Stor tak.

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get i Brøn­der­s­lev Golfklub
04.2015