Info til medlemmer

Ori­en­te­ring fra besty­rel­sen – ulti­mo sep­tem­ber 2016.

Vi bekla­ger, at der ikke har været en løben­de ori­en­te­ring fra besty­rel­sen de sene­ste man­ge måne­der, det­te er begrun­det i man­ge opga­ver, som har kræ­vet vores tid.

På med­lem­s­mø­det den 19. sep­tem­ber ori­en­te­re­de vi om den øko­no­mi­ske situ­a­tion – den kører efter pla­nen og det bud­get­te­re­de. Der har imid­ler­tid været megen fokus, idet med­lem­stal­let viste sig at fal­de med ca. 70 per­so­ner ved udgan­gen af juni måned. Det var med­lem­mer, som meld­te sig ud – ikke på grund af util­freds­hed, men på grund af alder, syg­dom, mang­len­de tid eller fraf­lyt­ning fra områ­det. Det er ikke umid­del­bart noget, klub­ben kan for­hin­dre, men det bety­der, at besty­rel­sen må igang­sæt­te nye meto­der for at til­træk­ke fle­re med­lem­mer, og der­med stør­re indtægter.

Klub­ben er også kom­met i den situ­a­tion, at banen ikke kan tåle at gen­nem­fø­re fle­re bespa­rel­ser – at klubhu­set er begyndt at skul­le ved­li­ge­hol­des, og at vores omkost­nin­ger sti­ger. Vi skal skaf­fe fle­re ind­tæg­ter for at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men i åre­ne frem­over. Cafe­en har også været en stor udfor­dring, som vi sene­st har ori­en­te­ret om på med­lem­s­mø­det (se referat).

Banen har været flot det meste af sæso­nen, men vi må desvær­re kon­sta­te­re, at vi har fået svamp i gre­ens. Vi har også haft den årli­ge gåse­bil­lesværm med til­hø­ren­de ska­der på fairways – alt sam­men udfor­drin­ger, som kræ­ver ekstra ind­sats fra vore gre­en­ke­e­pe­re. De skal have stor ros for, at banen trods alt ser pæn ud og har været god at spil­le det meste af tiden.

Før som­mer­fe­ri­en trak Jes Jacob Chri­sten­sen sig fra besty­rel­sen og blev erstat­tet af Git­te Rune som var 1. sup­ple­ant. Jens Skib­sted over­tog ansva­ret for områ­det Kom­mu­ni­ka­tion, og Git­te Rune områ­det Ser­vi­ce. Ellers er de andre poster for­delt som efter gene­ral­for­sam­lin­gen: For­mand Jan Kingo, kas­se­rer Met­te Lun­din, næst­for­mand og kom­mu­ni­ka­tion Jens Skib­sted, sport Tage Chri­sten­sen, bane Ole Ravn­slund, klubhus og sponso­rer Chri­sti­an Grande.

På det sport­s­li­ge områ­de har året været et af de bed­ste i klub­bens histo­rie. 1. hol­det er ryk­ket op og spil­ler i Eli­te­di­vi­sio­nen i 2017 – er blandt Dan­marks 8 bed­ste hold. 2. hol­det er ryk­ket op i 4. divi­sion. Som træ­ner har Mor­ten Hede­gaard skabt en indstil­ling og en hold­ning hos spil­ler­ne, som ikke før er set i klub­bens histo­rie. Det glæ­der os, at Mor­ten fort­sæt­ter sit arbej­de i klub­ben – også i åre­ne fremover.

Der blev spil­let marat­hongolf i juni måned – spil­ler­ne gik over 100 hul­ler – og skab­te et over­skud på næsten kr. 20.000 – som blev kon­ver­te­ret til 2 sofa­grup­per på ter­ras­sen. Tusind tak!
Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum – som spør­ger til klub­bens til­stand via med­lem­s­un­der­sø­gel­ser og gæste­un­der­sø­gel­ser giver Brøn­der­s­lev Gol­f­klub topka­rak­te­rer – vi er en af de 10 bed­ste klub­ber iflg DGU. Også det kan vi være stol­te af. Vore med­ar­bej­de­re gør et kæm­pe styk­ke arbej­de – stor ros.

Og så de korte:
– Vi udskif­ter oven­lysvin­du­er­ne over kon­to­r­af­snit­tet i novem­ber – Kom­mu­nen har givet kr. 70.000 i tilskud.
– Gæste­spil­le­re må nu have deres egen gol­f­bil med på banen.
– Klub­mester­sk­ab­stav­ler og hole in one tav­ler opda­te­res meget snart
– Cafe­ens åbning­sti­der er redu­ce­ret, idet vi vil over­hol­de vort bud­get om et nul­re­sul­tat – der arbej­des på at fin­de en bed­re ser­vi­ce over for vore med­lem­mer og gæster næste sæson – se refe­rat af medlemsmødet.

Vi vil fremad­ret­tet ori­en­te­re med­lem­mer­ne efter vore måned­li­ge besty­rel­ses­mø­der – det før­ste afhol­des den 26. september.

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub
Sep­tem­ber 2016