Info til medlemmer om byggeri

Over­dæk­ning af udslags­ste­der i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Vi er omsi­der klar til at gå i gang med byg­ge­ri­et. Som bekendt har vi det sid­ste hal­ve år søgt fon­de og virk­som­he­der om til­skud til det­te byg­ge­ri, og det lyk­ke­des at få kr. 50.000,00 fra Brøn­der­s­lev Kommune.

Ønsket var at over­dæk­ke 10 udslags­plad­ser, men øko­no­mi­en gør, at vi har måt­tet ned­ju­ste­re til 7 plad­ser. Byg­ge­ri­et udfø­res såle­des, at de 3 af plad­ser­ne på et sene­re tids­punkt kan luk­kes af via 3 por­te – det­te med­fø­rer, at der også vil kun­ne træ­nes ”inden­dørs” om vin­te­r­en, idet der kan slås ind i et opspændt net. Vor nye pro – Mor­ten Hede­gaard – er i gang med akti­vi­te­ter, der kan skaf­fe en finan­si­e­ring af de nød­ven­di­ge porte.

Byg­ge­ri­et igang­sæt­tes alle­re­de om ca. 8 dage, idet leve­ran­cen af mate­ri­a­ler begyn­der, såle­des at der kan males af vore med­lem­mer alle­re­de til opryd­nings­da­gen den 22. marts.

Føl­gen­de virk­som­he­der er valgt til at gen­nem­fø­re byggeriet:
Fun­da­ment og sok­kel – Flem­m­ing Han­sen, Brønderslev
Tøm­rer­ar­bej­de – Lars Jen­sen, Brønderslev
Stål­søj­ler – Ole Bro­gaard, Brønderslev
Tag­dæk­ning – Vend­sy­s­sel Tag­be­læg­ning, Klokkerholm

Dis­se 4 virk­som­he­der er valgt, for­di de er frem­kom­met med det bil­lig­ste til­bud, og det skal næv­nes, at der efter­føl­gen­de er ydet et betrag­te­ligt beløb i sponsorat fra dis­se virk­som­he­der – en stor tak.

Vi har valgt, at pro­fes­sio­nel­le hånd­vær­ke­re skal udfø­re de vig­ti­ge kon­struk­tio­ner i byg­ge­ri­et, og vi reg­ner med, at klub­bens med­lem­mer efter­føl­gen­de vil del­ta­ge i beklæd­ning af gav­le og faca­de mod nord, syd og vest. Alle mate­ri­a­ler skal males sor­te, og under­si­den af tag­pla­der­ne skal males hvi­de – alt det­te arbej­de skal udfø­res af klub­bens med­lem­mer, som ger­ne må mel­de sig så hur­tigt som muligt til Ulla.

I byg­ge­pe­ri­o­den – som stræk­ker sig fra ca. uge 12 til 20 – vil ca. halv­de­len af vore udslags­plad­ser bli­ve afspær­ret og må ikke anven­des. Plad­sen for­an dis­se udslags­plad­ser vil bli­ve anvendt til at byg­ge de sto­re tag­e­le­men­ter, som hej­ses på plads i uge 17. Vi håber, at alle vil respek­te­re dette.

Byg­ge­ud­val­get ser frem til et godt sam­ar­bej­de med de valg­te virk­som­he­der – der har lige fra star­ten været en god dia­log. Vi håber selv­føl­ge­lig også, at man­ge med­lem­mer vil hjæl­pe med til det sto­re malerarbejde.

p.v.Byggeudvalget/Brønderslev Gol­f­klub
Chri­sti­an Grande
16. marts 2014