Info fra bestyrelsen

Info vedr. omstruk­tu­re­ring på banen

I 2019 vil der ske en omstruk­tu­re­ring af de ansat­te på banen, da Hen­rik Jen­sen efter eget ønske vil til­ba­ge på værk­ste­det og der­med slut­te som leder af gre­en­ke­e­per­ne den 1. marts 2019.

Stor tak til Hen­rik for hans ind­sats gen­nem man­ge år som leder af gre­en­ke­e­per­ne, men vi har fuld for­stå­el­se for hans ønske om en mere afgræn­set stil­ling. Vi vil fort­sat se ham på banen og på værk­ste­det som ansvar­lig for maskinparken.

Det bety­der, at vi vil slå en stil­ling op som Chef­gre­en­ke­e­per med til­træ­del­se 1. marts eller straks der­ef­ter. Vi ven­ter dog ger­ne på den ret­te person.

Ny for­pag­ter

Så skri­ver kalen­de­ren 2019, hvil­ket bety­der at Tho­mas Slet­ten har over­ta­get for­pagt­nin­gen i Gol­fcaféen. Som tid­li­ge­re skre­vet ud til jer med­lem­mer, så bli­ver det Tho­mas’ søster Lot­te Slet­ten, som kom­mer til at være den dag­li­ge leder af Gol­fcaféen. Lot­te har alle­re­de fået et fan­ta­stisk godt ry i byen for leve­ring af god mad sam­men med Tho­mas, så vi ser frem til at stif­te bekendt­skab med Lot­tes retter.

Sam­ti­dig vil vi ger­ne sige stor tak til Kri­sti­an og Rik­ke, som har valgt at søge nye udfor­drin­ger. Det har været en stor for­nø­jel­se at lære jer at ken­de og vi kom­mer jo til at se jer i klub­ben, da Kri­sti­an alle­re­de spil­ler og Rik­ke skal i gang i den­ne sæson.

På besty­rel­sens vegne

Kir­sten Juel Jensen
For­mand