Info fra bestyrelsen | Brønderslev Golfklub

Info fra bestyrelsen

Gene­ral­for­sam­ling

Af for­skel­li­ge grun­de har vi været nødsa­get til at flyt­te dato for generalforsamlingen.

Gene­ral­for­sam­lin­gen afhol­des den 7. marts 2019 kl. 19.00 og IKKE som tid­li­ge­re udmeldt den 25. februar.

Ind­kal­del­se bli­ver udsendt sær­skilt senere.

Ny Chef­gre­en­ke­e­per

Pr. 1. marts 2019 har vi ansat Søren Ørskov på 44 år som Chef­gre­en­ke­e­per. Søren Ørskov kom­mer fra en stil­ling som chef­gre­en­ke­e­per på Rømø Golf Links. Han har erfa­ring fra føl­gen­de gol­f­ba­ner: Bar­lø­se­borg, Gre­at Nort­hern Ker­te­min­de, Oden­se og Lillebælt.

Søren Ørskov er også uddan­net golftræner.

Søren Ørskov kom­mer til gene­ral­for­sam­lin­gen, hvor I kan møde ham.

På gene­ral­for­sam­lin­gen vil I også møde Lot­te Slet­ten, som jo er vores nye dag­lig leder i Golfcaféen.

Vi glæ­der os meget til sam­ar­bej­det med begge.

Råge­re­gu­le­ring

Oluf Rod­ding har fået lov til at råge­re­gu­le­re frem til 15. marts. Skul­le nogen være inter­es­se­ret i at hjæl­pe med det­te, kan man kon­tak­te Klaus Behn­cke på tele­fon 30260732 eller mail mkbehncke@gmail.com.

Banen fort­sat lukket

Hen­rik har været rundt på banen i dag og vi kan desvær­re ikke åbne den end­nu. Det bety­der, at alle sløj­fer er luk­ket ind­til vide­re – gæl­der også hvid. Vi skal nok udsen­de mail, når banen åbnes. Vi håber selv­føl­ge­lig på, at det bli­ver snart.

Bane­ser­vi­ce i Brøn­der­s­lev Golfklub

Chri­sti­an Gran­de skri­ver følgende:

I man­ge år har det været en tra­di­tion, at der har været ydet bane­ser­vi­ce på vores bane i de fle­ste wee­ken­der i løbet af hoved­sæ­so­nen – dvs. fra april til sep­tem­ber. I 2019 vil vi også prø­ve at besæt­te nog­le uge­da­ge, hvor der er man­ge spil­le­re på banen.

Som bane­ser­vi­ce har du føl­gen­de opgaver:

  • Mobil ser­vi­ce på banen for at se, om spil­let fly­der godt.
  • Kon­takt til spil­le­re – kon­trol af bag­mær­ker etc.
  • Opsyn med, at start- og flet­te­ti­der overholdes.
  • Vej­led­ning af gæste­spil­le­re og nye medlemmer.

Du skal ikke være ”poli­ti­be­tjent”, men ser­vi­ce­per­son, som med­lem­mer og gæste­spil­le­re kan hen­ven­de sig til, når og hvis der er problemer.

De fle­ste hjæl­pe­re synes, at det er en hyg­ge­lig opga­ve – funk­tio­nen er kendt fra man­ge baner både i Dan­mark og udlan­det. Man kan evt. tage øl/vand/frugt og cho­ko­la­de med fra Gol­fcaféen, når man kører rundt – så bli­ver man spe­ci­elt godt mod­ta­get på en god sommerdag.

Det er meget vig­tigt, at vi får fle­re med­lem­mer til at hjæl­pe – en eller 2 dage i løbet af en sæson – i wee­ken­den fra kl. 08:00 – 14:00, og i nog­le hver­da­ge fra kl. 09:00 – 12:00.

Som ny i bane­ser­vi­ce vil du bli­ve sat ind i tin­ge­ne – de før­ste par vag­ter afhol­des sam­men med en erfa­ren hjæl­per. Der er en lil­le for­plej­ning inklu­de­ret i vagten.

Hjælp klub­ben – Kon­takt Chri­sti­an Gran­de – for­mand for bane­ser­vi­ce alle­re­de i dag eller sene­st den 16.februar, og oplys dit med­lem­snum­mer og navn, såfremt du ønsker at være en del af baneservice:

Chri­sti­an Gran­de kon­tak­tes på mail grande@dbmail.dk eller tele­fon 29851048.

Hvis du til­mel­der dig som bane­ser­vi­ce, skal du kom­me til neden­stå­en­de møde eller oply­se Chri­sti­an Gran­de om, hvor man­ge vag­ter du ønsker at tage.

Den 25. febru­ar afhol­des et vagt­for­de­lings­mø­de kl. 19.00, hvor de enkel­te vag­ter for­de­les efter ønske. På for­hånd tak for din til­mel­ding. Du gør en for­skel ved at være fri­vil­lig hjæl­per i Brøn­der­s­lev Golfklub.

God wee­kend

Kir­sten Juel Jen­sen – formand

Ulla Gade – forretningsfører