Indbydelse til Herredag 2017

Spil­le­dag: Hver tors­dag fra kl. 14.00 – 16.00. Der vil være star­ter frem til kl. 15.00 som sam­men­sæt­ter holdene.

Efter hver match er der hyg­ge­lig sam­men­komst med spis­ning (Menu og pris på Her­re­da­gens hjemmeside.)

Pris for sæson kr. 500.00

Del­ta­ge­re: Alle med­lem­mer af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub der fyl­der 25 år i år og med spil­hcp. på 36 eller der under.

Som noget nyt ind­fø­rer Her­re­da­gen 9‑huls tur­ne­ring for de som ikke kan nå frem til nor­mal start­tid i Herredagen.
Her­re­da­gen har reser­ve­ret start­ti­der, så man kan star­te mel­lem kl. 16.50 og kl. 17.00 og spil­le 9 huller.
Man rin­ger blot til star­te­ren sene­st inden kl. 15.00 på spil­le­da­gen, tlf. 4183 2554/2012 4333 som så der­ef­ter sam­men­sæt­ter op til 4 mand pr. bold.

Man del­ta­ger så ikke i dagens match, men man del­ta­ger i de gen­nem­gå­en­de kon­kur­ren­cer und­ta­gen ’Put på runden’.
Hvis der er mere end 3 del­ta­ge­re i 9‑huls mat­chen, er der også præ­mi­er til den­ne match.
Her­ef­ter kan man selv­føl­ge­lig del­ta­ge i sam­men­komst og spis­ning efter match.

Der vil også være fle­re andre spæn­den­de til­tag som vil bli­ve ind­ført i år. Mere info her­om på spilledagene.

Mød der­for op på alle tors­da­ge fra den 30. marts 2017 eller hen­vend dig til et besty­rel­ses­med­lem hvis du er inter­es­se­ret. Se på www​.her​re​da​gen​.dk /info.

Vi glæ­der os til at se jer alle.
Her­re­da­gens bestyrelse.