Golfring Nordjylland

Kære med­lem af Brøn­der­s­lev Golfklub

Vi er meget gla­de for at kun­ne med­dele at der nu er ind­gå­et afta­le mellem:

Brøn­der­s­lev, Hals, Hjør­ring, Seb­ber Klo­ster og Rold Skov,

om at dan­ne Gol­fring Nord­jyl­land. Sam­ar­bej­det med­fø­rer at med­lem­mer fra de sam­ar­bej­den­de klub­ber kan spil­le frit på hin­an­dens baner i 2016 for en pris af kr. 600,00. Belø­bet skal beta­les oveni det nor­ma­le kon­tin­gent, og det er kun fuld­tids­med­lem­mer der kan gøre brug af til­bud­det. Fle­x­med­lem­mer kan ikke del­ta­ge. Sam­ar­bej­det er pri­mært etab­le­ret for at give klub­ber­nes med­lem­mer end­nu et med­lems­go­de, og det er besty­rel­sens håb at man­ge med­lem­mer vil gøre brug af det­te favorab­le tilbud.

Der frem­stil­les nu infor­ma­tions­ma­te­ri­a­le som vil lig­ge frem­me i klub­ben om ca. 14 dage,  lige­som der vil bli­ve opstil­let “roll ups” i cafe­en og ved ind­gan­gen til klubhuset.

Vi vil ger­ne sige tak til Oluf Rod­ding og Ole Abild­gaard for deres sto­re ind­sats med at frem­stil­le det nød­ven­di­ge rek­la­me­ma­te­ri­a­le i løbet af meget kort tid.

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger, samt betin­gel­ser for at del­ta­ge, fås ved hen­ven­del­se på kon­to­ret. Køb af frit­spils­kort kan kun ske i din hjemmeklub.

 

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub