Golfens Dag | Brønderslev Golfklub

Golfens Dag

Golf og glæ­de en kølig søn­dag i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Igen i år var Brøn­der­s­lev Gol­f­klub en del af den lands­dæk­ken­de begi­ven­hed, Gol­fens Dag, hvor klub­ben  holdt åbent hus for alle, og hvor man hav­de mulig­he­den for at ” sma­ge på golf”, eller bare var nys­ger­ri­ge på, hvor­for golf er så popu­lær og en dej­lig sport.

Selv­om man aldrig har prø­vet at spil­le golf før var der ingen und­skyld­ning for ikke at benyt­te sig af den­ne chan­ce… alle kun­ne være med

Klub­ben bød vel­kom­men kl. 11.00, hvor 30 gæster, … voks­ne, unge og børn ind­led­nings­vist blev budt vel­kom­men og intro­du­ce­ret til nog­le af spor­tens hem­me­lig­he­der af klub­bens ser­vi­ce­ma­na­ger, Anders Smedstrup.

Alle fik udle­ve­ret diver­se golfgrej/udstyr og fik efter lidt under­vis­ning i, hvor­dan man i det hele taget hol­der fast på gol­f­køl­ler, mm., mulig­he­den for at kun­ne slå til den lil­le dril­ske bold, der i øvrigt altid lig­ger helt stil­le, inden man skal til at slå til den!

Star­ten gik på den såkald­te ”dri­ving ran­ge” / udslags­om­rå­de, hvor man­ge af del­ta­ger­ne blandt man­ge slag også for før­ste gang mær­ke­de den fan­ta­sti­ske følel­se, man får, når man ram­mer bol­den rent og den fly­ver langt.

Her­ef­ter fik man også mulig­he­den for at øve sig i den spæn­den­de kunst i at få bol­den de sid­ste meter i hul på puttebanen.

Afslut­nings­vist fik alle mulig­he­den for at spil­le nog­le hul­ler på en af klub­bens 4 gol­f­sløj­fer under kyn­dig vej­led­ning og opbak­ning fra et godt team af fri­vil­li­ge hjæl­pe­re fra med­lem­skred­sen i klubben.

Dagen slut­te­de med, at klub­ben stod klar med kaf­fe, for­frisk­ning og lidt mad i klub­bens hyg­ge­li­ge cafe.

Al begyn­del­se i sport er bestemt ikke nemt, men alle kaste­de sig over diver­se øvel­ser med stor begejstring.

Det er enormt skønt, at vi også på den­ne måde får man­ge nye ansig­ter ind i vores dej­li­ge sport. Den­ne dag har Brøn­der­s­lev Golf igen­nem åre­ne altid benyt­tet til at vise, at golf bestemt er en åben sport med mas­ser af plads til alle.