Golfens Dag - i Brønderslev Golfklub | Brønderslev Golfklub

Golfens Dag – i Brønderslev Golfklub

Åbent Hus arran­ge­men­tet – Gol­fens Dag – blev afholdt i wee­ken­den 13. og 14. april.

Resul­ta­tet af de 2 dages “åbent hus” var at vi fik 5 nye prø­ve­med­lem­mer, og en emne­li­ste på ca. 20. Måske ikke hvad vi hav­de håbet på, men et godt resul­tat set i for­hold til det sam­le­de antal besøgende.

En stor tak til de 15 med­lem­mer som delt­og i arran­ge­men­tet som hjæl­pe­re – de hav­de afstat hele wee­ken­den – og sør­ge­de for at alle besø­gen­de fik en god oplevelse.

Kære med­lem­mer – husk nu at det er jer der kan gøre en for­skel – den bed­ste måde at skaf­fe nye med­lem­mer på er jeres ind­sats. Det der skal til er blot at I tæn­ker på klub­ben når I er sam­men med nabo­er,  ven­ner og fami­lie. Invi­ter dem ud på vor bane – en tur på den hvi­de sløj­fe koster ikke mere end så meget andet, og vi ved af erfa­ring at man­ge gæster bli­ver gre­bet af gol­fen når de først har prø­vet det. – Husk at et med­lem af klub­ben kan tage en gæst med til halv gre­en­fee – det­te gæl­der også den hvi­de sløj­fe – alt­så kun kr. 75,00 mod nor­malt kr. 150,00 – for en hel dag. Lad det bli­ve en helt natur­lig ting – måske også når fami­li­en sam­les her i sommer.

Udval­get vil selv­føl­ge­lig vur­de­re resul­ta­tet og søge nye veje for at “lok­ke” gæster ud til vort smuk­ke anlæg. Har I gode ide­er og for­slag hører vi ger­ne fra jer – for fle­re med­lem­mer sik­rer klub­bens øko­no­mi og for­bed­ring af både bane og omgivelser.

 

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Gol­f­klub.