Golfens Dag 2017

2017_GolfebsDag__2 2017_GolfebsDag_1

Gol­fens Dag 2017 for­løb bed­re end vi hav­de tur­det håbe på.

Smukt vejr – flot bane og vel­for­be­red­te med­lem­mer til at tage imod – bed­re kun­ne star­ten ikke være.

Umid­del­bart lidt over kl. 10:00 var der ikke min­dre end 40 gæster på plads i klubhu­set til en vel­komst­in­for­ma­tion – vi kun­ne mær­ke at der var en god stem­ning og lyst til at prø­ve golfspillet.

Vore gæster fik en ori­en­te­ring om gol­f­spil­let – fik træ­ning hos Jonas Tho­ma­sen, og spil­le­de 4 hul­ler på h.h.v. hvid og gul sløj­fe. Her­ef­ter var der ori­en­te­ring om de for­skel­li­ge med­lem­sk­ab­s­ty­per og alle­re­de på dagen fik vi 11 nye prø­ve­med­lem­mer og et fuld­tids­med­lem samt et juni­o­r­med­lem. Her­til kom­mer en del poten­ti­el­le gæster, som vil tæn­ke lidt over det.

2017_GolfebsDag_Diabetes

Der var liv på banen og i klubhu­set, idet vi også hav­de besøg af Dia­be­tes­for­e­nin­gen, som tog blod­suk­ker prø­ver på en del gæster og medlemmer.

Der blev også spil­let tur­ne­ring – Mr. Agerbæk/La Vie, hvor der delt­og 55 af klub­bens med­lem­mer sidst men bestemt ikke mindst var det den afslut­ten­de dag for wee­kend­kur­sus kom­men­de nye medlemmer.

Tak til vore med­lem­mer og hjæl­pe­re for en god ind­sats – der blev taget godt imod vore gæster – og alle føl­te sig godt til­pas. Jo – vi kan godt i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get