Godt Nyt År | Brønderslev Golfklub

Godt Nyt År

Kære med­lem­mer,

Et nyt år med man­ge gol­fop­le­vel­ser er begyndt. Ind­til kort før jul var banen så flot som aldrig før, og gre­ens måt­te klip­pes i december.

De for­skel­li­ge “afde­lin­ger” i klub­ben  er begyndt at vog­ne, for alt skal være klar til den ny sæson. Det er med stor glæ­de og en god por­tion stolt­hed at vi kan oply­se at der nu er regi­stre­ret 132 fri­vil­li­ge hjæl­pe­re i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Inde­holdt i de 132 er alle udvalg, de regi­stre­re­de fri­vil­li­ge som hjæl­per med bane og klubhus og besty­rel­sen. Selv­føl­ge­lig er der gen­gan­ge­re, men så laver man 2 jobs. Det bety­der meget for vor klub at der er så man­ge fri­vil­li­ge – det er det der ska­ber en klub. For før­ste gang er der regi­stre­ret over 80 fri­vil­li­ge til at pas­se vor bane og vort klubhus, der­til kom­mer de tro­fa­ste støt­ter, som altid stil­ler op når der er stør­re arbej­der i gang.

Vi ind­kal­der snart til et med­lem­s­mø­de – medio febru­ar – og fore­lø­big kan I reser­ve­re føl­gen­de “gol­f­da­ge” i 2016:

Ordi­nær Gene­ral­for­sam­ling – 15. marts

Opryd­nings­dag – 19. marts

Åbnings­tur­ne­ring, for alle med­lem­mer, og stan­der­hejs­ning – 20. marts

Gol­fens Dag – åbent hus for nye med­lem­mer – 17. april

 

Godt nyt år til jer alle

Kommunikationsudvalget/Frivillighedsudvalget