Generel information til medlemmer & gæster mht til Coronavirus | Brønderslev Golfklub

Generel information til medlemmer & gæster mht til Coronavirus

Kære medlem / gæster

Fra Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs side bak­ker vi op om de krav og anbe­fa­lin­ger, der kom­mer fra myn­dig­he­der­ne i den­ne usæd­van­li­ge situation.

Der­for udsæt­tes klub­bens akti­vi­te­ter – Opryd­nings­dag den 28/3 og Åbnings­tur­ne­ring v/proshoppen den 29/3 ind­til vide­re. Begyn­derwe­e­ken­den som skul­le være afholdt den kom­men­de wee­kend er flyt­tet til den 24/4 ‑26/4.

DGI opfor­drer alle idræts­for­e­nin­ger til at afly­se akti­vi­te­ter fore­lø­big – Det gæl­der både inden­dørs og uden­dørs aktiviteter.

Da der er tale om akti­vi­te­ter, så er det selv­føl­ge­lig op til hvert enkelt med­lem om man vil spil­le en run­de på hvid sløj­fe, som er det ene­ste der er åbent pt.

Vi hol­der os løben­de opda­te­ret om situ­a­tio­nen og ven­der til­ba­ge med en ny dato for afvik­ling, når der er kom­met kon­trol over situationen.

Læs gene­rel infor­ma­tion fra Dansk Golf Uni­on her

https://​www​.dansk​gol​fu​ni​on​.dk/​a​r​t​i​k​e​l​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​g​e​n​e​r​e​l​-​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​-​t​i​l​-​d​e​-​d​a​n​s​k​e​-​g​o​l​f​k​l​u​b​ber

Ulla Gade – forretningsfører