FOTOKONKURRENCE

Kære med­lem af Brøn­der­s­lev Golfklub!

Vi mang­ler gode fotos af både vor bane og vort klubhus – ger­ne taget på de for­skel­li­ge års­ti­der, og meget ger­ne både taget tid­lig om mor­ge­nen , midt på dagen og med aftenstem­ning. Bil­le­der­ne må ger­ne vise banen kom­bi­ne­ret med lidt af den skøn­ne natur. Vi er ikke inter­es­se­ret i fotos af med­lem­mer på ter­ras­sen som eksempel.

Send dine fotos løben­de til Ulla gade på: info(at)broenderslevgolfklub.dk, med angi­vel­se af afsen­der og medlemsnummer
– så træk­ker vi lod om det bed­ste foto hver måned frem til nytår – og vi star­ter i marts måned.

Præ­mi­en er et gave­kort til cafe­en på kr. 200,00 – hver måned. Vin­de­ren offent­lig­gø­res på hjem­mesi­den, og ret­tig­he­der­ne til at anven­de de frem­send­te fotos til­hø­rer Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, som vil bru­ge dem til annon­ce­ring, hjem­mesi­den, face­book og brochurer.

På for­hånd tak for din hjælp.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Golfklub/februar 2015