Finale for Brønderslevs Santander-hold sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel

I wee­ken­den den 14. og 15. sep­tem­ber skul­le Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs 1. hold for her­rer, spil­le med i San­tan­der divi­sio­nens slut­spil om Dan­marks­mester­ska­bet. Aar­hus Gol­f­klub lag­de bane til, og hav­de valgt at trak­te­re gæster­ne med ”god” vind beg­ge dage, som i det kupe­re­de ter­ræn med man­ge træ­er, kun­ne udfor­dre alle slag som ikke ”sad lige i skabet”.

Lør­dag skul­le der afvik­les semi­fi­na­ler og her skul­le Brøn­der­s­lev møde det stær­ke hold fra Smørum Gol­f­klub mens Kol­ding skul­le møde Kokkedal.

For­mid­da­gens fourso­mes mel­lem Brøn­der­s­lev og Smørum, blev nog­le tæt­te opgør, hvor to af mat­cher­ne skul­le helt frem til hul 18 og den tred­je til hul 17. Resul­ta­tet blev at Brøn­der­s­lev og Smørum hver vandt en match og del­te den sid­ste. Der­med stod det lige 3–3 mel­lem de to hold, inden efter­mid­da­gens sing­ler skul­le afvikles.
Her kla­re­de Brøn­der­s­levs spil­le­re sig bedst, ved at vin­de 4 af de 6 sing­ler og der­med en sam­let sejr over Smørum på 11–7 og en plads i fina­len. Hol­det hav­de der­med også skre­vet klub-histo­rie, da klub­bens hidtil bed­ste resul­tat var bron­ze­me­dal­jer­ne, som hol­det vandt for 2 år siden.

I opgø­ret mel­lem Kol­ding og Kok­ke­dal, kom Kol­ding bedst fra start ved i fourso­me at vin­de to mat­cher og tabe en. Kol­ding stod der­for med de bed­ste kort på hån­den, inden singlerne.
Dem kom Kok­ke­dal dog bedst ud af, med det resul­tat at hol­de­ne stod helt lige efter alle matcher.
Der skul­le der­for omspils­hul­ler til, før Brøn­der­s­levs mod­stan­der i fina­len blev fundet.
Afgø­rel­sen faldt alle­re­de på det før­ste omspils­hul, hvor Nik­las Nør­gaard Møl­ler send­te Kok­ke­dal i fina­len, ved at vin­de over Mar­tin B. Ovesen fra Kolding.

Søn­da­gens fina­le star­te­de i regn og kraf­tig blæst, hvil­ket bekom Brøn­der­s­lev spil­ler­ne bedst. For­mid­da­gens fourso­mes blev ikke så tæt­te som lør­da­gens, da ingen at mat­cher­ne skul­le læn­ge­re end til hul 16, før Brøn­der­s­lev hav­de bragt sig i spid­sen 4–2.
Spæn­ding, for­vent­ning og sene­re nervø­si­tet inden efter­mid­da­gens sing­ler, var mærk­bar hos de man­ge som hav­de taget turen fra Nord­jyl­land, for at føl­ge og støt­te spil­ler­ne fra Brønderslev.
Og spæn­den­de blev det så san­de­lig også. I de fle­ste mat­cher­ne skif­te­de førin­gen fle­re gan­ge under­vejs og tre af mat­cher­ne blev først afgjort på hul 18.

Spe­ci­elt to af mat­cher­ne blev til sidst fulgt af neg­le­bi­den­de nervø­se Brøn­der­s­lev supportere.
I de mat­cher stod det lige inden de sid­ste par hul­ler og Brøn­der­s­lev skul­le have point i mindst en af dem, for ikke at tabe opgø­ret mod Kok­ke­dal. ”Kan­trul­le­re” og ”lige ved og næsten puts” kom­bi­ne­ret med et par hole­de lan­ge puts fra Kok­ke­dal, gjor­de desvær­re at Brøn­der­s­lev tab­te beg­ge de to sing­ler og der­med også opgø­ret mod Kok­ke­dal med mindst mulig mar­gin 10–8.

Det var så tæt på – så lige ved og næsten. Da de fik sølv­me­dal­jer­ne hængt om hal­sen, var skuf­fel­sen der­for også tyde­lig hos hold­kap­ta­jn Erik Ander­sen og spil­ler­ne – Chri­stof­fer Lan­ge, Fre­de­rik Kjet­trup, Jakob Kol­lerup, Malt­he Tan­d­rup Laust­sen, Mads Hede­gaard, Mor­ten Hede­gaard og Nico­lai Søren­sen. Lad os håbe at skuf­fel­sen hur­tigt aflø­ses af stolt­hed over en meget flot præ­sta­tion og moti­ve­rer til fle­re flot­te præ­sta­tio­ner i fremtiden.
Stort til­lyk­ke til Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs Eli­te her­rer med sølv­me­dal­jer­ne ved Danmarksmesterskaberne.

I kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne vandt Kol­ding 16–2 over Smørum.

Efter søn­da­gens spil i Aar­hus Gol­f­klub tog hol­det til­ba­ge til Brøn­der­s­lev, hvor hol­det blev fejret i klub­ben, hvor både Brøn­der­s­levs Borg­me­ster Micha­el Klit­gaard samt Ken Poul­sen fra Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel og selv­føl­ge­lig klub­bens for­mand Kir­sten Juel Jen­sen var mødt op med flot­te taler til spillerne.