Fantastisk juniorafslutning

Sik­ke en fan­ta­stisk juni­o­r­af­slut­ning vi har haft i dag (det synes vi 😉). Det er sim­pelt­hen de dej­ligst juni­o­rer, vi har i Brøn­der­s­lev Golfklub 😊

Dagen star­te­de med at juni­o­rer og deres for­æl­dre mød­tes kl. 10.00, hvor Jonas Tho­ma­sen og Lisa Maria Rii­se Simon­sen bød velkommen.

Der­ef­ter skul­le der spil­les 9 hul­ler på gul sløj­fe og 9 hul­ler på hvid slø­je. Vi hav­de for­søgt at lave en start­lis­te, hvor børn og for­æl­dre var adskilt, mee­en det lyk­ke­des ikke helt😊 men næsten.

Efter run­den mød­te alle ind til den dej­ligst buf­fet lavet af vores søde mad­mor Lot­te Slet­te Brøn­der­s­lev Gol­fca­fe. Hold nu op hvor var den god 😊 😊

Vore super fan­ta­sti­ske træ­ne­re Mor­ten Hede­gaard og Jonas Tho­ma­sen eva­lu­e­rer altid sæso­nen og fin­der årets komet og årets flit­tig­ste juniorer.

Det blev den­ne sæson til­delt føl­gen­de juniorer:

Årets komet blev til­delt Seba­sti­an Ale­xan­der Ander­sen for flot udvik­ling af tek­nik­ken, seri­ø­si­tet omkring træning.

Diplom for flit­tig­hed til­de­les Las­se Fjor­bak Jen­sen for flot træ­nings­ind­sats og ved­hol­den­hed gen­nem hele sæsonen.

Resul­tat for tur­ne­rin­gen blev:

A‑rækken:

Nr. 1 Las­se Fjor­bak Jen­sen med 20 point
Nr. 2. Lucas Han­sen med 18 point
Nr. 3 Gustav Clau­sen med 16 point

B‑rækken:

Nr. 1 Niko­laj Frost med 15 point
Nr. 2 Benja­min Andrea­sen med 14 point
Nr. 3 Hjal­te Resen med 10 point

C‑rækken:

Nr. 1 Tobi­as Hede­lund med 33 point
Nr. 2 Linus Aal­strup Søren­sen med 32 point – bedst på de sid­ste 6 huller
Nr. 3 Gustav Vej­by Bus­borg med 32 point

A- ræk­ken forældre:

Nr. 1 Tor­b­jørn Gros­smann Ander­sen med 18 point

B‑rækken for­æl­dre

Nr. 1 Rolf Busborg

Tusin­de tak til alle juni­o­rer og for­æl­dre for en helt fan­ta­stisk dag. Og kæm­pe stor tak til Jonas Tho­ma­sen og Lisa Maria Rii­se Simon­sen for at stå for juniorafslutningen.