De nye handicapregler pr. 2. juli 2012

Hoved­træk:

1) Slut med regu­le­ring i pri­va­te runder.

Hcp. 4,5 – 36,0
Man kan ikke læn­ge­re regu­le­res i pri­va­te runder.

Hcp over 36,0
Kan fort­sat regu­le­res i pri­vat run­de, hvis man for­in­den med­del­er sin mar­kør, at det er en tæl­len­de runde.


2) Øget – og let­te­re – mulig­hed for EDS.

Hcp. 4,5 – 36,0
Man kan spil­le EDS 2 gan­ge om ugen, og man skal blot på 1. tee­sted med­dele sin mar­kør, at man spil­ler en tæl­len­de run­de, og mar­ke­re det på scorekortet.
Det er muligt at spil­le EDS – run­der i andre dan­ske klubber

Hcp. over 36,0
Der er ingen begræns­nin­ger i antal­let af tæl­len­de run­der pr. kalenderuge

3) Begræns­ning i antal ni-huls runder.

Hcp. over 18,4
Der kan fort­sat regu­le­res efter 9 hul­ler, men hvis ni-huls­run­den er en del af en 18-huls­run­de, kan man kun regu­le­res efter 18-hulsrunden.

Hcp. over 36
Man kan regu­le­res efter 9 hul­ler én gang om dagen, men spil­ler man f.eks. 27 hul­ler, kan man regu­le­res én gang for 18 hul­ler og én gang for 9 huller.

4) Nye han­di­cap­be­teg­nel­ser (pr. 2013)

Hcp. under 37
Hcp. opde­les i ”Han­di­cap” og ”EGA-han­di­cap”
Man skal ind­le­ve­re mindst 4 sco­re­kort om året for at beva­re sit EGA-handicap.
Såfremt man ind­le­ve­rer under 4 sco­re­kort i et kalen­der­år, mister man sit EGA-handicap.
Det med­fø­rer, at man ikke kan spil­le tur­ne­rin­ger, hvor EGA-han­di­cap kræ­ves, og spil­le­rens hcp. for­bli­ver uændret.
Klub­ben bestem­mer selv, om der kræ­ves EGA-hcp. for del­ta­gel­se i soci­a­le klubturneringer.
Gen­er­hver­vel­se af EGA-han­di­cap sker, når spil­le­ren, inden­for 6 uger, har ind­le­ve­ret 3 sco­re­kort fra tur­ne­rin­ger eller EDS-runder.
Hvis man ind­le­ve­rer mere end 7 sco­re­kort, bli­ver gen­nem­snits­scoren sam­men­lig­net med en data­ba­se-bereg­net for­ven­tet gen­nem­snits­sco­re, og der sker en EGA-hcp. regulering.
Det vil ske auto­ma­tisk i klub­bens It-system, og fore­ta­ges én gang årligt.
Regu­le­rin­gen kan være på +/- 2,0


5) 10%-reglen erstattes

Com­pu­ted Buf­fer Adju­st­ment. (CBA)
CBA står for ”bereg­net juste­ring af neut­ral zone”.
CBA skal benyt­tes i alle tur­ne­rin­ger hvor der kræ­ves EGA han­di­cap, og som bli­ver hånd­te­ret i IT-syste­mer så som Golfbox.
CBA bereg­nin­gen fore­ta­ges auto­ma­tisk i klub­bens IT-system.
Resul­ta­tet af CBA-bereg­nin­gen bety­der i prak­sis, at græn­sen for neut­ral zone for hver han­di­cap­grup­pe kan bli­ve regu­le­ret enten op eller ned (i de fle­ste til­fæl­de ned) når en ana­ly­se af del­ta­ger­nes resul­ta­ter er ander­le­des end de for­ven­te­de resul­ta­ter for hver han­di­cap­grup­pe. De for­ven­te­de resul­ta­ter, der benyt­tes til sam­men­lig­ning, er bereg­net ud fra en data­ba­se inde­hol­den­de en stor mæng­de tur­ne­rings­re­sul­ta­ter ind­sam­let af EGA.
Hvis tur­ne­rings­re­sul­ta­ter­ne er ble­vet dår­li­ge­re end for­ven­tet på grund af f.eks. dår­ligt vejr eller dår­li­ge bane­for­hold, juste­res græn­sen for neut­ral zone ned. Det vil sige, at der kræ­ves fær­re point for at opnå resul­tat til neut­ral zone. Det med­fø­rer også, at man vil kun­ne bli­ve sat ned i hcp. ved en sco­re, der er min­dre end 36 point.

6) Bereg­ning af spil­le­hcp. ved hcp. over 36

Frem­over bereg­ner man spil­le­han­di­cap for grup­pe 6 på føl­gen­de måde:
På kon­ver­te­rings­ta­bel­len for det pågæl­den­de tee­sted for hen­holds­vis damer og her­rer fin­der man hvil­ket spil­le­han­di­cap, der sva­rer til han­di­cap 36.
Dif­fe­ren­cen mel­lem han­di­cap og spil­le­han­di­cap bru­ges nu til at bereg­ne spil­le­han­di­cap for han­di­cap 37 og opef­ter, ved at man læg­ger dif­fe­ren­cen til handicapværdien.

Eksem­pel: Han­di­cap 36 giver spil­le­han­di­cap 39.
For­skel­len er 3.
Han­di­cap 37 sva­rer så til spil­le­han­di­cap 40 (37+3)
Han­di­cap 38 giver spil­le­han­di­cap 41 (38+3) osv.