Dagens skriv

Kære med­lem­mer

Vi har i dag vig­tigt nyt fra vores chef­gre­en­ke­e­per og opda­te­ring ved­rø­ren­de Cor­o­na restriktioner.

Van­ding på banen:

Vi har nu haft tør­vejr i en læn­ge­re peri­o­de og det er vi natur­lig­vis gla­de for, når vi skal spil­le golf.

Det bety­der dog også at banen er lidt tør og har brug for van­ding for at græs­set kan gro.

Sprink­le­re ved gre­ens vil der­for star­te kl. 20:00 hver dag, såle­des gre­ens er klar til gre­en­ke­e­per­nes arbej­de næste morgen.

I løbet af dag­ti­mer­ne, vil I også kun­ne ople­ve at for­gre­ens bli­ver vandet.

Cor­o­na opdatering:

Med erfa­rin­ger­ne fra de sene­ste par dage, har vi valgt at fjer­ne nog­le af vores restriktioner.
Fra fre­dag den 24. april gæl­der følgende:

  • Ingen tids­be­stil­ling på pay & play Spar V hvid sløj­fe. Man går som tid­li­ge­re blot ud, når det er ledigt.
  • Ingen tids­be­stil­ling på dri­ving ran­gen. Der er 8 måt­ter der kan benyt­tes samt hjør­net, hvor der slås fra græs.

HUSK dog på at sam­lings­for­bu­det på max 10 per­so­ner sta­dig er gældende.

Yder­li­ge­re er der kom­met nye anbe­fa­lin­ger fra DGU, som åbner mulig­hed for afvik­ling af klub­ber i klub­ben og tur­ne­rings akti­vi­te­ter, hvis det arran­ge­res så det over­hol­der myn­dig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger vedr. hygiej­ne og ikke med­fø­rer for­sam­lin­ger på mere end 10 personer.

Vi star­ter der­for dia­lo­ger med tur­ne­rings­ud­valg og klub­ber i klub­ben, for at fin­de ud af om det er muligt at påbe­gyn­de akti­vi­te­ter­ne under alter­na­ti­ve for­mer. Det­te vil I høre nær­me­re om.