Corona-samarbejde | Brønderslev Golfklub

Corona-samarbejde

I for­bin­del­se med myn­dig­he­der­nes lem­pel­se af restrik­tio­ner­ne for 7 Nord­jy­ske kom­mu­ner, er den tid­li­ge­re afta­le ved­rø­ren­de Cor­o­na-sam­ar­bej­de ophørt dags dato og en ny afta­le ind­gå­et mel­lem neden­stå­en­de gol­f­klub­ber i GNG-sam­ar­bej­det, om i fæl­les­skab at hjæl­pe de af deres med­lem­mer som, grun­det de nuvæ­ren­de Cor­o­na-restrik­tio­ner i syv Nord­jy­ske kom­mu­ner, pt. ikke kan besø­ge deres hjemmeklub.

Afta­len er gæl­den­de fore­lø­bigt frem til den 3. decem­ber 2020.
Hvis restrik­tio­ner­ne inden den­ne dato lem­pes, så der ikke læn­ge­re er begræns­nin­ger i bevæ­gel­se ind og ud af de syv kom­mu­ner, ophø­rer afta­len med de lem­pe­de restrik­tio­ners ikrafttræden.

Omfat­tet af afta­len er fuld­tids­med­lem­mer i neden­stå­en­de klubber:

  • som er bosid­den­de i en af de syv kom­mu­ner, men har hjem­me­klub uden for de syv kommuner
  • eller som er bosid­den­de uden­for de syv kom­mu­ner, men har hjem­me­klub i en af de syv kommuner.

Dis­se med­lem­mer kan i ste­det frit anven­de de af neden­stå­en­de baner, som er belig­gen­de i med­lem­mets bopælskom­mu­ne.

Del­ta­gen­de klub­ber i afta­len er:

  • Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne: Sæby Golfklub
  • Hjør­ring Kom­mu­ne: Hir­ts­hals Golfklub
  • Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne: Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, Dron­ning­lund Golfklub
  • Jam­mer­bugt Kom­mu­ne: Øland Gol­f­klub, Aaby­bro Gol­f­klub, Blok­hus Golfklub
  • Aal­borg Kom­mu­ne: Ørne­høj Golfklub

Med­lem­mer­ne opfor­dres til, inden besøg, at ori­en­te­re sig om gæl­den­de Cor­o­na-restrik­tio­ner i gæste­klub­ber­ne på klub­ber­nes hjem­mesi­de, soci­a­le medi­er o.l.

Pas på jer selv og hin­an­den – følg og respek­ter myn­dig­he­der­nes retningslinjer