Brønderslev Rotary Klubs velgørenheds golfarrangement

Brøn­der­s­lev Rotary Klub afhold­te for 3.år i træk et stort vel­gø­ren­de arran­ge­ment i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Dagen star­te­de med dej­ligt mor­gen­buf­fet fra Gol­fcaféen. Her­ef­ter skul­le der spil­les 18 hul­lers golf og afslut­ning med dej­lig frokost­buf­fet og præ­mieud­de­ling. Vej­r­g­u­der­ne viste sig end­nu engang fra sin gode side nem­lig kun lidt vind og tør­vejr – per­fekt vejr til golf.

64 spil­le­re fra loka­le for­ret­nin­ger og fir­ma­er delt­og i dagen, da alle ønske­de at støt­te op om Brøn­der­s­lev Rotary Klub. Over­skud­det går til gode for­mål i loka­l­om­rå­det. Føl­gen­de foreninger/arrangementer fik glæ­de af over­skud fra sid­ste års turnering:
30.000,- til Brøn­der­s­lev syge­hus pavil­lon til patienter
10.000,- til Kami­li­us (våge­ko­ner)
10.000,- til borger9700 ope­ra i parken

Resultatet af turneringen 2018 blev:

Nr. 1:
Nord­jyl­lands Idræts­højsko­le Søren Albert­sen, Tho­mas Borup, Paw Jen­sen, Tim Ager­skov med 113 point (bedst på de sid­ste 9 huller)

Nr. 2
Nybo­lig Brøn­der­s­lev med Mor­ten Hede­gaard, Inge Hede­gaard, Malt­he Laust­sen, Kri­sti­an Niel­sen også med 113 point

Nr. 3:
Nord­jy­ske Bank med Ole Otte­sen, Berit Sko­v­gaard, Karl Ander­sen, Mor­ten Trud­s­lev med 106 point

Nær­mest flag blev vun­det af:
Paw Jen­sen fra NIH – Blå 3
Mor­ten Hede­gaard fra Nybo­lig Brøn­der­s­lev – Blå 5
Chris Jes­per­sen – Ame­ta Com­pu­ter – Gul 7
Inger Lan­ge fra Electro Grup­pen – Gul 2
Inger Lan­ge fra Electro Grup­pen vandt også mest lige dri­ve på Gul 9

Peu­geot Brøn­der­s­lev hav­de stil­let en bil på høj­kant, såfremt en af spil­ler­ne lave­de Hole in One på Gul 2. Det ske­te desvær­re ikke.
Under tur­ne­rin­gen kør­te Brøn­der­s­lev Rotary Klub rundt med lidt til maven og ganen fra Spar i Øster Brønderslev.
Tur­ne­rin­gen var igen en stor suc­ces, så man­ge for­ret­nin­ger / fir­ma­er gen­teg­ne­de et hold til næste år, nem­lig fre­dag den 16/8–2019.
Præ­si­den­ten for Brøn­der­s­lev Rotary Klub Jens Arne Hede­gaard slut­te­de med at tak­ke de virk­som­he­der, som hav­de støt­tet op om arran­ge­men­tet i 2018.