Brønderslev Golfklub i slutspil i Santanderdivisionen – Tillykke

Santanderdivision - spillere sammen med spar v

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har i wee­ken­den haft alle deres divi­sions­hold i kamp i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen i golf. Det har igen været en for­ry­gen­de tur­ne­rings­we­e­kend. Klub­bens første­hold som spil­ler i den bed­ste ræk­ke i Dan­mark San­tan­der divi­sion vest mød­te lør­dag Holste­bro i Brøn­der­s­lev, her vandt det talent­ful­de hold fra Brøn­der­s­lev 13 – 5 over det ruti­ne­re­de hold fra Holstebro.

Søn­dag spil­le­de hol­det igen i Brøn­der­s­lev, de skul­le spil­le loka­l­op­gør mod det stær­ke hold fra Aal­borg Gol­f­klub. Efter en ræk­ke spæn­den­de og lige kam­pe, kun­ne Brøn­der­s­lev ræk­ke hæn­der­ne i vej­ret som vin­der, de vandt 11 – 7. Brøn­der­s­lev er efter 4 kam­pe ube­sej­ret og har 8 point, sam­ti­dig er det det før­ste hold som har kva­li­fi­ce­ret sig til slut­spil­let om Danmarksmesterskabet.

Klub­bens andet hold som spil­ler i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gens 4. divi­sion vest, spil­le­de lige­le­des beg­ge dage på hjem­me­ba­ne, her blev det desvær­re til et kne­bent neder­lag på 8–6 mod Vol­sted lør­dag. Søn­dag spil­le­de de igen hjem­me og besej­re­de Hjør­ring Gol­f­klub med 13–1.

Klub­bens tred­je hold spil­ler i kva­li­fi­ka­tions­ræk­ken, de spil­le­de lør­dag i Brøn­der­s­lev og gjor­de her rent bord ved at vin­de 14–0 over Jam­mer­bug­ten. Søn­dag skul­le de så møde Aaby­bro på Aaby­bros hjem­me­ba­ne, det blev desvær­re til et neder­lag på 8–6, men hol­det fører fort­sat deres række.

Damer­ne spil­ler i 3. divi­sion vest, de har spil­let på ude­ba­ne både lør­dag og søn­dag, de vandt lør­dag en flot sejr over Hjør­ring med 6–3. Søn­dag skul­le Brøn­der­s­levs damer spil­le i Nord­djurs, det blev også her til en flot sejr på 6–3.

Ende­lig har Klub­bens seni­o­r­hold som spil­ler i 3. divi­sion vest spil­let på ude­ba­ne både lør­dag og søn­dag. Lør­dag blev det desvær­re til et neder­lag på 12–2 til Dejb­jerg. Søn­dag spil­le­de seni­o­r­hol­det i Mol­lerup, her blev det lige­le­des også til et neder­lag på 10–4.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan med den­ne wee­kends kam­pe se til­ba­ge på end­nu en stor tur­ne­rings­run­de, kam­pe­ne blev afvik­let i et fan­ta­stisk dej­ligt vejr og rig­tig man­ge til­sku­e­re hav­de fun­det vej til klub­bens dej­li­ge gol­f­ba­ne, for at hep­pe på spil­ler­ne, med de resul­ta­ter der er opnå­et håber klub­ben også på man­ge til­sku­er til klub­bens kam­pe i wee­ken­den den 12. og 13. august.