Beretning fra regel- & hcp

Vi er net­op alle igen ble­vet års­re­gu­le­ret, og igen fore­gik det uden problemer.

I hvert fald uden tek­ni­ske pro­ble­mer. Der var desvær­re sta­dig lidt pro­blem med at få alle spil­le­de run­der regu­le­ret. Der er sta­dig en del, der ikke husker sin mar­kør­rol­le, når der ind­be­ret­tes elek­tro­nisk. Alt for man­ge rea­ge­rer ikke på den ”ryk­ker­mail”, som syste­met udsen­der. Det er vig­tigt, at man opfyl­der sin markørpligt.

Et andet pro­blem, som admi­ni­stra­tio­nen har kæm­pet med, er sent ind­le­ve­re­de sco­re­kort. Sco­res skal ind­be­ret­tes umid­del­bart efter at run­den er spil­let eller hur­tigst muligt efter. Vi har eksemp­ler på MEGET sent ind­le­ve­re­de sco­res, som oven i købet er kom­met i bund­ter. En adfærd, der jo bety­der, at man i peri­o­der har spil­let til for­kert hcp, og når vi først får dem efter års­re­gu­le­rin­gen kan de ikke medregnes.

Vi har i dag 305 med­lem­mer uden EGA-hcp. Det er en lil­le stig­ning (ca.30) i f.t. sid­ste år. Det er natur­lig­vis en pri­vat sag, om man ønsker et EGA-hcp eller ej, men man skal huske, at ind­le­ve­ring af sco­re­kort fører til regu­le­ring, som igen fører til års­re­gu­le­ring = den simp­le måde at have et ret­mæs­sigt spillehcp.

På udval­gets vegne

Kurt Pal­le­sen