Banestatus

Den 23/6–2020 – Banestatus:

Vi er meget opmærk­som­me på, at vi den sene­ste tid har været udfor­dret med høj­de og drøj­de af vores rough på banen.

Vi har mod­ta­get man­ge til­ba­ge­mel­din­ger om util­sig­tet sti­gen­de svær­heds­grad på banen, hvil­ket vi lyt­ter til og hur­tigst muligt for­sø­ger at få ret­tet. I skal vide, det har bestemt ikke været for at gene­re jer. Vi har et gre­en­ke­e­per­team med Søren i spid­sen, som ønsker at give jer en flot og god bane.

Vi har i dag, på bag­grund af til­ba­ge­mel­din­ger fra jer, blandt andet klip­pet ekstra ved hul­ler­ne Blå 3 og 5 samt Gul 5.

Vi er gået i gang med gene­relt at høste roug­hen og fort­sæt­ter med det de kom­men­de 7–14 dage, så vi der­ef­ter vil have været hele banen rundt. Høst­ma­ski­nen kører lang­som­me­re end nor­mal roug­hklip­per, da den også skal sam­le afklip­pet op, så det tager læn­ge­re tid at klippe.

Yder­li­ge­re vil vi den kom­men­de tid klip­pe en stør­re del at roug­hen som semirough og den­ne vil gene­relt bli­ve klip­pet kor­te­re til ca. 45 mm.

Vi vil sta­dig ger­ne have til­ba­ge­mel­din­ger fra jer, når/hvis I ople­ver ste­der på banen, som I fin­der svært spil­ba­re, men natur­lig­vis også om I synes om de ”juste­rin­ger” vi laver på bag­grund af input fra jer.

Til­ba­ge­mel­din­ger­ne kan I give til mig på mail ulla@broenderslevgolfklub.dk.

Mid­ler­ti­dig lokalregel:

Vores mid­ler­ti­di­ge lokal­re­gel ved­rø­ren­de leje­for­bed­ring på fairway, er ikke læn­ge­re gældende.