Arbejdsopgaver for medlemmer af Brønderslev Golfklub

På vor hjem­mesi­de under Medlemmer/Arbejdsopgaver fin­der I en over­sigt over de opga­ver vi ønsker udført i klubben.

Det er af stor hjælp for klub­ben at vore med­lem­mer bak­ker op omkring dis­se opga­ver – for vi vil ger­ne have en god og vel­ple­jet bane og smuk­ke omgi­vel­ser i og omkring vort klubhus.

Til­mel­ding til opga­ver kan ske hos Ulla på kon­to­ret, som løben­de ajour­fø­rer den gyl­di­ge liste.

Husk – der skal ikke man­ge timer til fra hvert med­lem før alle opga­ver bli­ver udført, så vælg opga­ve og send en til­mel­ding til Ulla.

Ulla ori­en­te­rer vore gre­en­ke­e­pe­re om at du er med på listen, så alt du skal gøre er at kon­tak­te Hen­rik på gre­en­ke­e­per­går­den inden du stra­ter på arbej­det – så vil han sæt­te dig ind i opga­vens art, og for­sy­ne dig med de nød­ven­di­ge redskaber.

På for­hånd tak for din ind­sats – og god arbejdslyst.

 

Baneudvalget/Brønderslev Gol­f­klub