Ansættelse af cafebestyrer | Brønderslev Golfklub

Ansættelse af cafebestyrer

Selv om nyhe­den er ved at bre­de sig i klub­ben, skal der med nær­væ­ren­de ori­en­te­res bredt om, at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har skre­vet ansæt­tel­ses­kon­trakt med en ny kok. Besty­rel­sen har med glæ­de note­ret sig den sto­re inter­es­se, der har været for det det ledi­ge job og er gla­de for nu at kun­ne sige vel­kom­men til en ny ansat.

Det dre­jer sig om kok Ras­mus Bark­holt Bjerg med bopæl i Sin­dal. Ras­mus er 24 år og har opnå­et sin erfa­ring gen­nem ansæt­tel­se hos Restau­rant Frank‘s i Fre­de­riks­havn og Sæby, hos 2takt i Fre­de­riks­havn  og hos Restau­rant Ska­gen Strand.

Ras­mus er ansat fra medio janu­ar 2015 og vi for­ven­ter, at han sna­rest der­ef­ter gen­op­ta­ger drif­ten af klub­bens cafe. Gen­nem de før­te ansæt­tel­ses­sam­ta­ler er det klub­bens for­vent­nin­ger og håb, at Ras­mus vil videre­fø­re det gode renom­me, som klub­bens cafe har fået hos med­lem­mer, gæster og omver­de­nen. Men den pri­mæ­re opga­ve er selv­føl­ge­lig ser­vi­ce­ring af klub­bens med­lem­mer på et højt niveau.

Gen­nem sine tid­li­ge­re ansæt­tel­ser har Ras­mus opnå­et erfa­ring med leve­ring af mad ud af huset samt ser­vi­ce­ring og betje­ning af stør­re sel­ska­ber. Den ind­gå­e­de kon­trakt med Ras­mus giver mulig­hed for det­te i sam­ar­bej­de med klub­bens administration.

Det er besty­rel­sens håb, at klub­bens med­lem­mer vil give Ras­mus den for­nød­ne opbak­ning til glæ­de for både klub og medlemmer.

Rasmus_Barkholt_Bjerg

Pv For­ret­nings­ud­val­get – Ove Pedersen