Andeturnering i Brønderslev Golfklub

Reg­nen drys­se­de stil­le ned over Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, da der søn­dag den 3. novem­ber skul­le afvik­les den årli­ge Ande­tur­ne­ring. 58 del­ta­ge­re hav­de trod­set den tri­ste vejr og var mødt frem, i håbet om at kun­ne ven­de hjem and og rød­vin, som Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel sponso­rer som præmier.

Trods vej­ret, var humø­ret rime­ligt højt, for som der blev talt om – “ så blæ­ser det hvert fald ikke”. Men som mat­chen skred frem, blev reg­nen kraf­ti­ge­re og vin­den tog til, så det til sidst ikke rig­tigt var golfvejr.

Det var der­for også både kol­de og våde del­ta­ge­re, som efter mat­chen kun­ne lune sig med varm sup­pe i klubhu­set, som klub­ben tra­di­tio­nelt er vært for ved turneringen.
Dagens tur­ne­ring blev spil­let i for­ma­tet Hal­ling­ton på blå-gul bane, og trods det ikke så gol­f­ven­li­ge vejr, blev det dog til fine scores.

Resul­ta­tet af tur­ne­rin­gen blev:
Her­re A‑række
1. Mads Fre­de­rik­sen 70 point
2. Lars Lar­sen 67 –
3. Jonas Møi­ni­che Dahl Jen­sen 67 –
Her­re B‑række
1. John Poul­sen 65 point
2. Mogens Brix Han­sen 63 –
3. Hen­rik C. Ras­mus­sen 63 –
Dame ræk­ke
1. Elin Brøn­dum Rask 67 point
2. Met­te Høj­gaard Lun­din 62 –
3. Han­ne Tho­ma­sen 62 –

Stort til­lyk­ke til vin­der­ne og stor tak til Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel for sponso­re­ring af præ­mi­er til turneringen.