Afslutning på sommerens hulspil | Brønderslev Golfklub

Afslutning på sommerens hulspil

Så har Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afslut­tet som­me­rens hul­spil som også i år var spon­se­ret af Jyske Bank.

Spil­let blev afgjort dagen efter at Knud hav­de blæst kraf­tigt over hele lan­det, så dagen var præ­get af blæst, regn, blæst, sol og regn.

Spil­ler­ne var så for­nuf­ti­ge at træk­ke i regntø­jet inden de skul­le ud kl. 9.00 hvor de 4 par spil­le­de semifinale.

Over mid­dag skul­le de ud igen, hvor de to taben­de par skul­le møde hin­an­den, 10 min sene­re gik vin­der­ne fra semi­fi­na­len ud for at møde hin­an­den. Vej­ret var ikke ble­vet meget bed­re, dog viste solen sig også en gang imel­lem så regntø­jet kun­ne tør­re lidt.

Men resul­ta­tet af som­me­rens anstren­gel­ser blev:

  1. plad­sen: Mads Emil Kri­sten­sen og Kas­per Emil Kri­sten­sen, som hver vandt en Weber gasgrill.
  2. plad­sen: Lars Hahn og Ken­neth Emil Møl­ler som tab­te på hul 16 til Mads og Emil.
  3. plad­sen: Car­sten Nør­re­lyk­ke og Mads Paulsen
  4. plad­sen: Ole Bøg og Ole Belt­oft som tab­te på hul 13 til Car­sten og Mads.

Den­ne tur­ne­ring har altid været et til­løbs­styk­ke for klub­bens med­lem­mer, hvor man spil­ler best­ball om hver enkelt hul med 3/4 handicap.

Det giver spil­le­ren mulig­hed for at tæn­ke lidt ander­le­des end hvis man spil­le­de stab­le­ford, men spæn­den­de er det!!!

Stor tak til Jyske Bank for de flot­te præ­mi­er og vi håber natur­lig­vis at Jyske Bank vil være sponsor på den­ne tur­ne­ring næste år.