2. generationsturnering

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har net­op afholdt den tra­di­tio­nel­le 2 gene­ra­tio­ners tur­ne­ring, som igen i år var spon­se­ret af Nybo­lig Brønderslev.

I år var der 26 hold til­meldt, og som tid­li­ge­re år kan man del­ta­ge hvis man har fami­lie der spil­ler golf, f.eks. forælder/barn/barnebarn/svigerbørn.

Som altid kan spil­ler­ne altid fin­de noget at kla­ge over, i år kun­ne det ikke være vej­ret, da der var fin solskin fra mor­genstun­den, men der var en hård vind fra vest, hvil­ket gjor­de at spil­ler­ne skul­le tæn­ke sig rig­tig godt om.

Så det var måske hel­digt at tur­ne­rin­gen var flyt­tet fra rød/blå til blå/gul.

Vinderne blev:

A‑rækken (slag­spil)

  1. Anne Met­te Wit­trup og Oli­ver Mor­ten­sen (-4)
  2. Jens Arne og Mor­ten Hede­gaard (Par)
  3. Johan­nes og Jakob Bads­berg (+7)

B‑rækken (stab­le­ford)

  1. Bir­git og Met­te Chri­sten­sen (43 point)
  2. Nico­lai Hald og Peter Have
  3. Kir­sten og Jan Lange

Præ­mi­er­ne blev over­rakt af kon­su­len­ten for Nybo­lig som næsten love­de at de er med næste år igen.

Det er her­ligt at se at man­ge af del­ta­ger­ne er gen­gan­ge­re fra tid­li­ge­re år. alle vin­der­ne kom i år fra Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, eller har trå­dt ders bar­nesko i Brønderslev.

Vi kun­ne godt tæn­ke os fle­re del­ta­ge­re, men man­ge har sik­kert sta­dig ferie og stran­den lokker.

Tur­ne­rings­ud­val­get