2. generationsmatch præsenteret af Nybolig | Brønderslev Golfklub

2. generationsmatch præsenteret af Nybolig

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har igen haft for­nø­jel­sen af at afhol­de 2 gene­ra­tio­ners match som er spon­se­ret af Nybo­lig Brønderslev.
Vej­ret var grå og udsigt til reg­nen gjor­de at alle håbe­de på at den dan­ske som­mer måske kun­ne vise sig.
Det gjor­de den også – under præmieoverrækkelsen….

A spil­le­re skul­le spil­le slag­spil, og da der var 37 hold til­meldt, så pas­se­de det lige nøj­ag­tig med, at alle A spil­le­re gik ud på den blå sløj­fe og alle B spil­le­re, som skul­le spil­le stab­le­ford, kun­ne star­te på den gule sløjfe.

I A grup­pen vandt: Jakob og Erik Kol­lerup med 68 slag, sid­ste nævn­te hav­de noget være på træningsophold.
2. plad­sen: Han­ne og Mads Emil Kri­sten­sen med 72 slag
3. plad­sen: Anne Met­te Wit­trup og Oli­ver Mor­ten­sen med 73 slag.

I B grup­pen vandt: Peer Chri­sten­sen og Peter Aagaard Klo­de med 35 point
2. plad­sen: Jens Reg­ner Søren­sen og Nico­lai Hald Have med 33 point
3. plad­sen: Tor­b­jørn Gros­smann og Seba­sti­an Ale­xan­der Ander­sen med 33 point.

I år var det muligt fra juni­or dren­ge at spil­le fra rød tee, det sam­me gjor­de sig gæl­den­de for vete­ran her­rer som også hav­de den mulighed.
Der var 8 spil­le­re der benyt­te­de sig af dette.

Spil­ler­ne hav­de des­u­den for­nø­jel­sen af de hur­ti­ge gre­ens som gre­en­ke­e­per­ne har arbej­det på i lang tid for at få så hur­tigt som muligt, hvil­ket kun­ne ses man­ge gan­ge når de skul­le put­te 3. og 4. gang.

Nybo­lig har næsten lovet at være sponsor igen næste år.