Lær at spil­le golf – kon­takt Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, for hér kan du lære at spil­le golf sam­men med andre nybe­gyn­de­re. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en popu­lær gol­f­klub med et godt fæl­les­skab, og gol­f­klub­ben har nu mere end 1.000 med­lem­mer, og der er også plads til dig i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub.

Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får du spæn­den­de golf baner i smuk nord­jysk natur, hvor den til tider stær­ke nord­jy­ske vind kan give dit gol­f­spil en ny og ekstra dimen­sion, idet du nog­le gan­ge skal kor­ri­ge­re dit slag i for­hold til vind­for­hol­de­ne på ste­det.  Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har en ”klub i klub­ben” spe­ci­elt til golf-nybe­gyn­de­re, og den­ne klub hed­der ”Kanin­klub­ben”, hvil­ket du kan læse om læn­ge­re nede på siden.

Lær at spille golf

I Kanin­klub­ben kan du og andre gol­f­ny­be­gyn­de­re dan­ne jer de før­ste erfa­rin­ger med at spil­le golf. Du får en for­nem­mel­se af fæl­les­ska­bet i Brøn­der­s­lev Golf, hvor man­ge med­lem­mer får nye ven­ner. Som prø­ve­med­lem er du til­meldt igen­nem gol­f­box.  Nybe­gyn­de­re opta­ges i 2 måne­der som prø­ve­med­lem­mer til kr. 995,00 ved til­mel­ding, hvil­ket omfat­ter:

Program for sæsonen 2017

Der er tur­ne­ring i kanin­klub­ben hver tirs­dag fra kl. 16.30–17.30
Før­ste spil­le­dag: den 28. marts
Sid­ste spil­le­dag: den 3. okto­ber
Føl­gen­de tirs­da­ge: den 20. juni og 3. okto­ber vil der være kanin­tur­ne­ring med gun­start, d.v.s. at alle spil­le­re star­ter ud sam­ti­dig for­delt på banens 9 hul­ler på dagens bane. Efter­føl­gen­de er der spis­ning og præ­mie­over­ræk­kel­se for dagens tur­ne­ring. Pro­gram for dis­se 2 arran­ge­men­ter vil kom­me på opslag­stav­len i klubhu­set ved ind­gangs­dø­ren i kæl­de­ren, og der er til­mel­ding i gol­f­box

Kaninklubben

Der spil­les hver tirs­dag:
Dagens bane (9 hul­ler): For­be­holdt kanin­klub­ben mel­lem kl. 16.30 – 17.30
Hvid sløj­fe: For­trin­s­ret mel­lem kl. 16.30 – 17.30

Kanin­klub­ben er ste­det, hvor alle nybe­gyn­de­re gør deres før­ste erfa­rin­ger med gol­f­spil­let og får deres før­ste berø­ring med klubli­vet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Alle prø­ve­med­lem­mer er til­meldt via gol­f­box.

For øvri­ge er der til­mel­ding via tur­ne­ring på gol­f­box og sene­st om tirs­da­gen kl. 1200
Det koster 10 kr. pr. gang at del­ta­ge i kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger, men 30 kr. når der er gun­start til ind­køb af præ­mi­er.

Retningslinjer for prøvemedlemmer

Prø­ve­med­lem­s­skab
Nybe­gyn­de­re opta­ges som prø­ve­med­lem i 2 måne­der
Pri­sen er kr. 995,- som beta­les ved til­mel­ding.

Prø­ve­med­lem­ska­bet omfat­ter:

 • 4 grup­pe­træ­nin­ger og 2 indi­vi­du­el­le lek­tio­ner med klub­bens træ­ner
 • Lån af gol­f­køl­ler til træ­ning
 • Fri adgang til træ­ning på alle træ­nings­fa­ci­li­te­ter
 • Fri adgang til spil på Pay & Play bane (hvid sløj­fe) i de 2 mdr. prø­ve­med­lem­ska­bet varer
 • Adgang på alle sløj­fer iføl­ge med en ruti­ne­ret spil­ler og med­lem af klub­ben min. HCP 54
 • Fri adgang til klubhus og øvri­ge faci­li­te­ter
 • Tur­ne­ring i Kanin­klub­ben hver tirs­dag fra kl. 16.30 samt regel­in­struk­tion og fæl­les hyg­ge­ligt samvær

Sådan bliver du golfspiller

Den grund­læg­gen­de under­vis­ning får du hos klub­bens træ­ner. Du er fast til­meldt kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger og rege­lun­der­vis­ning og skal selv mel­de fra via gol­f­box.
Han­di­capre­gu­le­ring fore­går til Kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger. Også pri­va­te run­der vil være tæl­len­de, såfremt din mar­kør er en ruti­ne­ret spil­ler og med­lem af gol­f­klub­ben. Sco­re­kor­tet skal afle­ve­res i kanin­klub­ben, ger­ne i post­kas­sen for begyn­de­re i kæl­de­ren.

Rege­lun­der­vis­ning:
I løbet af dit prø­ve­med­lem­s­skab skal du del­ta­ge i kanin­klub­bens prak­ti­ske rege­lun­der­vis­ning, som fore­går på banen. Efter­føl­gen­de skal du tage regel­prø­ven på www​.golf​.dk/​r​e​g​e​l​p​r​o​eve. Der til­by­des også teo­re­ti­ske under­vis­ning i kanin­klub­ben efter behov.
Som prø­ve­med­lem får du et eksem­plar af “Golf i teg­nin­ger og bob­ler”, som du kan bru­ge til selv­stu­di­um og støt­te i under­vis­nin­gen.

Afslut­ten­de Bane­god­ken­del­se:
For at opnå den ende­li­ge bane­god­ken­del­se skal føl­gen­de være opfyldt:

 • Den prak­ti­ske under­vis­ning hos træ­ne­ren skal være gen­nem­ført og god­kendt
 • Du skal bestå regel­prø­ven
 • Dit hcp. skal være på 54 eller der­un­der
 • Bane­god­ken­del­se kan fin­de sted 3. gang sam­men med et med­lem af begyn­der­ud­val­get.

Ved den afslut­ten­de prø­ve skal du vise, at du har opnå­et til­stræk­ke­lig ruti­ne i og viden om gol­f­spil­let, gol­freg­ler i prak­sis og ikke mindst god opfør­sel på banen.

Efter den ende­li­ge bane­god­ken­del­se og ind­mel­del­se i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får du udle­ve­ret DGU-kort og bag­mær­ke.
Du kan her­ef­ter benyt­te hele banen, men vi håber, du sta­dig­væk vil del­ta­ge i kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger om tirs­da­gen for såle­des at bli­ve inte­gre­ret i gol­f­klub­bens soci­a­le liv. Sam­ti­dig får du mulig­hed for at del­ta­ge i de for­skel­li­ge uge­dags­klub­ber, samt spil­le med i klub­bens øvri­ge tur­ne­rin­ger.

Kanin­klub­bens besty­rel­se:

Min­na Krog Fynsk (for­mand)    29 90 66 54
Brit­ta Berg    40 40 33 78
Inger Poul­sen    98 82 11 07
Klaus Behn­cke    30 26 07 32
Mor­ten Hede­gaard (træ­ner)    61 26 32 81

Vi glæ­der os til af tage os af dig og får dig med i fæl­les­ska­bet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kon­takt os og lær at spil­le golf!