Oprykning i Brønderslev Golfklub | Brønderslev Golfklub

Oprykning i Brønderslev Golfklub

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub siger tusin­de gan­ge til­lyk­ke til vores fan­ta­sti­ske drenge.

Her­rer­nes 1. og 2. hold ryk­ke­de i wee­ken­den op i hen­holds­vis Eli­te­di­vi­sio­nen og 4. division.

I 1. divi­sion var 1. hol­det i en utro­lig tæt grup­pe, hvor man inden den sid­ste spil­lewe­e­kend ikke kun­ne vide sig sik­ker på, om det var nedryk­ning eller opryk­ning, der var i spil. En god sid­ste spil­lewe­e­kend med hjem­me­sejr over Sil­ke­borg, som hav­de Euro­pa Tour spil­ler Mor­ten Ørum Mad­sen på hol­det, sik­re­des 1. plad­sen i pulj­en, som der­ved gav fina­le­kamp om opryk­ning, der alt­så blev vun­det i lørdags.

Vores 2. hold var i sæso­nens grup­pe­spil helt suveræ­ne og feje­de al mod­stand af banen i hol­dets 6 mat­cher. Opryk­nin­gen blev sik­ret i fina­le­spil­let søn­dag, hvor 10 hold kæm­pe­de om 4 opryk­nings­plad­ser. En flot 3. plads efter for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne sik­re­de opryk­nin­gen til 4. division.

Opryk­nin­gen til Eli­te­di­vi­sio­nen er en histo­risk bedrift i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, som aldrig tid­li­ge­re har haft et hold i Dan­marks bed­ste række.

En stor tak skal lyde til Mor­ten Hede­gaard, som gen­nem de sene­ste år som træ­ner i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, har arbej­det mål­ret­tet med trup­pen tek­nisk og men­talt; men i høj grad også fået skabt en fan­ta­stisk holdånd i truppen.

Der skal også lyde en stor tak til spil­ler­ne, sport­s­ud­val­get og de 2 holds hold­kap­ta­j­ner, Erik Aagaard og Mar­tin Knud­sen, som til hver tur­ne­rings­we­e­kend sør­ger for det prak­ti­ske omkring holdene.

Søn­dag aften blev de 2 hold fejret i klub­ben af 60 – 70 men­ne­sker med sna­cks og drik­ke­va­rer. De 2 hold blev tak­ket af Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs for­mand, Jan Kingo, sport­s­ud­val­gets for­mand, Tage Niel­sen samt Brøn­der­s­levs Borg­me­ster Mika­el Klit­gaard, som tak­ke­de klub­ben for at sæt­te Brøn­der­s­lev på det sport­s­li­ge landkort.

Man­ge tak til alle frem­mød­te, der var mede til at fejre den sto­re tri­umf for Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs Eliteafdeling.