Brøn­der­s­lev Gol­f­klub ønsker, at med­lem­mer­ne og deres gæster samt gre­en­fee-spil­le­re føler sig godt til­pas i klub­ben. Det for­ud­sæt­ter, at klub­bens ordens- og eti­ket­te­reg­ler respek­te­res. Over­træ­del­se af dis­se reg­ler, kan med­fø­re påta­le og i grove­re eller gen­tag­ne til­fæl­de advar­sel, karan­tæ­ne eller eks­klu­sion.

Gene­relt

 • Klub­bens akti­ve med­lem­mer – der ikke er i kon­tin­gentre­stan­ce eller i karan­tæ­ne – har adgang til spil på banen efter de reg­ler, der er gæl­den­de for deres med­lem­ska­te­go­ri. Gyl­digt bag­mær­ke skal bæres syn­ligt.
 • Akti­ve med­lem­mer af aner­kend­te gol­f­klub­ber har adgang til banen mod beta­ling af gre­en­fee. Er gre­en­fee ikke betalt inden spil­let påbe­gyn­des, med­fø­rer det øje­blik­ke­lig bort­vis­ning fra banen og klubhu­s­om­rå­det, men beta­ling af gre­en­fee skal alli­ge­vel ske. Gyl­dig gre­en­fee kvit­te­ring skal bæres syn­ligt.
 • Inden spil på banen er alle spil­le­re for­plig­tet til at gøre sig bekendt med de gæl­den­de loka­le reg­ler og nær­væ­ren­de ordens- og eti­ket­te­reg­ler og til at over­hol­de dis­se. Spil er under­gi­vet de af The Roy­al & Anci­ent Golf Club of St. Andrews ved­tag­ne reg­ler.
 • Glem­te effek­ter anbrin­ges i klub­bens glem­me­kas­se, som tøm­mes kvar­tals­vis.
 • Det er til­ladt at med­brin­ge hunde på klub­bens områ­de – dog ikke i klubhu­set. Hunde skal føres i snor, og det påhvi­ler eje­ren straks at fjer­ne even­tu­el­le efter­la­den­ska­ber.
 • Affald, fla­sker, ciga­rets­kod og lign. må ikke henka­stes på klub­bens områ­de. Benyt de opstil­le­de affalds­span­de.
 • Per­so­ner under 18 år må ikke ind­ta­ge alko­hol på klub­bens områ­de.

Klubhus og ter­ras­se

 • Klubhu­set er røg­frit områ­de.
 • Gol­f­sko skal ren­ses for jord og græs.
 • Ren­gø­ring af gol­f­vog­ne (trol­leys) fore­går ikke for­an klubhu­set men bag­ved, og helst ved bagrum­met.
 • Bags, vog­ne og andet gol­fud­styr må ikke med­brin­ges i klubhus eller på ter­ras­se.
 • Det er ikke til­ladt at fær­des uden sko uden for omklæd­nings­rum­me­ne.
 • Hånd­klæ­der i omklæd­nings­rum­me­ne er bereg­net for gre­en­fe­e­spil­le­re. Efter brug anbrin­ges de i snav­se­tøjs­kur­ven. Hånd­klæ­der­ne må ikke fjer­nes fra omklæd­nings­rum­me­ne.
 • Glas, fla­sker og ser­vi­ce må ikke med­brin­ges i omklæd­nings­rum­me­ne.
 • Det hen­stil­les, at alle hjæl­per med til at hol­de orden. Ser­vi­ce og fla­sker skal afryd­des efter brug, både i caféen og på ter­ras­sen.

Dri­ving ran­ge, put­ting gre­en, ind­spils­gre­en og øve­om­rå­de

 • Må kun benyt­tes af klub­bens med­lem­mer og gre­en­fe­e­spil­le­re.
 • Træ­nings­bol­de må kun benyt­tes på dri­ving ran­ge.
 • Det er ikke til­ladt at sam­le bol­de op på dri­ving ran­ge.
 • Udslag på dri­ving ran­ge må kun fore­gå fra måt­ter­ne. Udslag fra græs uden for måt­ter­ne er kun til­ladt, hvis områ­det er sær­ligt mar­ke­ret og træ­nin­gen god­kendt af træ­ne­ren.
 • På put­ting gre­en, ind­spils­gre­en og øve­om­rå­de skal anven­des egne bol­de.
 • Ind­spil og pit­chslag er ikke til­ladt til put­ting­gre­en.

Spil på banen

 • Gre­en­ke­e­per­ne har ube­tin­get for­trin­s­ret på banen, og der må først spil­les vide­re, når de har givet sig­nal.
 • Anvis­nin­ger fra sekre­ta­ri­at og bane­ser­vi­ce skal føl­ges uden dis­kus­sion.
 • Alle for­mer for spi­kes er til­ladt.
 • Nedslags­mær­ker på gre­ens skal ret­tes op.
 • Opslå­et tørv på fairway skal gen­pla­ce­res.
 • Bun­kers skal rives, og hele riven pla­ce­res i bun­ke­ren i spil­le­ret­nin­gen.
 • Vog­ne må ikke køres eller træk­kes ind over tee­ste­der, gre­ens og bun­kers. Færds­el mel­lem gre­ens og bun­kers er til­ladt, hvis der er plads, og det er for­svar­ligt.
 • Det er ikke til­ladt at slå til bol­den på 3. hul på Rød sløj­fe, når tog pas­se­rer.
 • Bol­de, som hav­ner out of bounds på sam­me hul, må ikke hen­tes. Al færds­el på bane­le­ge­met er livs­far­lig og der­for strengt for­budt.
 • Banen må ikke anven­des til træ­ning, det gæl­der også gre­ens og bun­kers.
 • En gol­frun­de bør under nor­ma­le omstæn­dig­he­der ikke over­sti­ge 4 timer og 20 minut­ter.
 • Und­gå unø­digt man­ge prø­ve­sving. Prø­ve­sving på tee­ste­der skal und­gås.
 • Det er ikke til­ladt at spil­le mere end fire bol­de pr. start­tid.

Bagrum

 • Sørg altid for at yder­dø­ren er låst, ellers dæk­ker for­sik­rin­gen ikke i til­fæl­de af hær­værk eller tyve­ri.
 • Hold bagrum­met ryd­de­ligt.

Gol­f­bi­ler

 • Gol­f­bi­ler må kun føres af per­so­ner over 18 år, som har gyl­digt fører­be­vis.
 • Færds­el med gol­f­bi­ler skal fore­gå hen­syns­fuldt og ansvar­ligt.
 • Hvor der fore­fin­des sti­er, skal dis­se benyt­tes.
 • Hold god afstand til tee­ste­der, gre­ens og bun­kers. Kør ikke mel­lem gre­ens og bun­kers.

Tids­be­stil­ling i Gol­f­box

 • Der kan reser­ve­res til 4 spil­le­re pr. start­tid. Det er alt­så muligt at kob­le sig på en alle­re­de reser­ve­ret tid, så man på den måde fyl­der op.
 • Husk at slet­te din reser­va­tion, hvis du bli­ver for­hin­dret i at anven­de den. Jo før du slet­ter den, jo stør­re er mulig­he­den for, at en anden kan få gavn af den.
 • Husk at bekræf­te din tid sene­st 15 minut­ter før start. Hvis du ikke bekræf­ter din tid, sæt­ter syste­met dig auto­ma­tisk på en ”No Show”-liste. Det kan smut­te en enkelt gang for enhver, men med­lem­mer, som optræ­der på den­ne liste i stør­re omfang må for­ven­te en påta­le, og i vær­ste fald kan det med­fø­re en fra­ta­gel­se af ret­ten til at benyt­te Gol­f­box i en peri­o­de.

Pay and Play

 • Spil­le­af­gift (gre­en­fee) skal beta­les i recep­tio­nen, inden spil­let påbe­gyn­des.
 • Mær­ke for betalt gre­en­fee skal bæres syn­ligt på bag’en.
 • Anvis­nin­ger og påbud fra klub­bens bane­ser­vi­ce og per­so­na­le skal efter­le­ves.
 • Anvend pas­sen­de påklæd­ning. Sport­sshorts og bar over­krop er f. eks. ikke pas­sen­de påklæd­ning.
 • Ved før­ste tee flet­tes, såle­des at bol­de der kom­mer fra 9. hul flet­ter skif­te­vis med nye star­ten­de bol­de.
 • Vis altid hen­syn til andre spil­le­re.
 • Bol­de, der er slå­et ud af banens områ­de (Out of bounds), må ikke hen­tes igen.
 • Der må højst være 4 spil­le­re i hver bold.
 • Hver spil­ler skal anven­de sit eget udstyr. Man kan ikke deles om en bag.
 • Hur­ti­ge­re hold skal vin­kes igen­nem. Træd til side og lad dem spil­le for­bi.
 • Hvis en bold ikke fin­des med det sam­me, vink da hol­det bag­ved igen­nem.
 • Ret nedslags­mær­ker på gre­en.
 • Husk at rive i bun­ker efter dig.
 • Husk at læg­ge opslå­et græ­størv på plads.
 • Hvis en bold kan være til fare for andre, skal man højlydt adva­re dem ved at råbeFORE.
 • Over­træ­del­se af ordens­for­skrif­ter kan med­fø­re bort­vis­ning.