Lær at spil­le golf – kon­takt Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, for hér kan du lære at spil­le golf sam­men med andre nybe­gyn­de­re. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en popu­lær gol­f­klub med et godt fæl­les­skab, og gol­f­klub­ben har nu mere end 1.000 med­lem­mer, og der er også plads til dig i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Vel­kom­men til en sports- og fri­tids­be­skæf­ti­gel­se, der helt sik­kert vil brin­ge dig man­ge glæ­der og udfor­drin­ger uan­set alder og evner.

Golf spil­let afvi­ger fra en del andre sports­gre­ne ved at man­ge spil­le­re, ruti­ne­re­de såvel som nybe­gyn­de­re, unge og som ældre kan spil­le sammen.

Pro­gram for sæso­nen 2023

Der er tur­ne­ring i kanin­klub­ben hver tirs­dag fra kl. 16.45 – 17.15 . Man går ud i det­te tids­rum og så tager run­den ca. 2 timer.

Før­ste spil­le­dag er 28. marts 2023Sid­ste spil­le­dag er 30. sep­tem­ber 2023.

Føl­gen­de dage er der Gunstart:

Tirs­dag d. 20. juni på gul sløj­fe (midt­vejs­tur­ne­ring)

Lør­dag d. 30. sep­tem­ber på gul sløj­fe (afslut­nings­tur­ne­ring)

Gun­start bety­der, at alle spil­le­re star­ter ud sam­ti­dig for­delt på banens 9 huller.

Kaninklubben

Kanin­klub­ben er det sted, hvor du vil bli­ve for­tro­lig med gol­f­spil­let og hvor du sam­men med men­to­rer­ne vil lære reglerne/etiketten på banen. Du vil bli­ve gui­det igen­nem klub­bens 4 sløj­fer og men­to­rer­ne vil hjæl­pe dig med at kom­me i gang med spillet.

Du vil erfa­re, at der er en meget hyg­ge­lig og afslap­pet stem­ning i Kanin­klub­ben, hvor alle er lige vel­kom­men uan­set om du er nybe­gyn­der eller har spil­let i man­ge år. Det vil også være ste­det, hvor du kan lave afta­ler med andre spil­le­re om, at kom­me ud og spil­le andre dage end om tirs­da­ge­ne i Kaninklubben.

Des­u­den vil du møde andre gol­f­spil­le­re, som måske er star­tet sid­ste år og ikke mindst erfar­ne gol­f­spil­le­re, som synes det er hyg­ge­ligt at kom­me i Kanin­klub­ben og spil­le sam­men med Jer nye spillere.

Du til­mel­der dig Kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger via www​.golf​.dk inden den pågæl­den­de tirs­dag kl. 12. Man går på www​.golf​.dk – væl­ge klub­tur­ne­rin­ger og der­næst Kanin­klub­ben – vælg her­ef­ter tilmeld.

Kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger spil­ler altid Dagens Bane (rød, blå eller gul) og Pay & play Hvid sløj­fe. De før­ste gan­ge vil det være en god ide at til­mel­de sig på hvid sløjfe.
Har du kun med­lem­skab til den hvi­de sløj­fe, kan du kun til­mel­de dig på den­ne sløj­fe om tirs­da­gen. Til midt­vejs- og afslut­nings­tur­ne­ring kan ALLE til­mel­de sig på gul sløjfe.

Du vil på spil­le­da­gen (tirs­dag) efter kl. 12 mod­ta­ge en mail, hvor start tids­punk­tet står og hvem du skal spil­le med.

Om tirs­da­gen møder du op i god tid i klubhu­set, hvor Kanin­klub­ben sam­les i Gol­fca­fe­en. Der skal beta­les kr. 20,- pr. gang, som beta­les via gol­f­stan­de­ren, som er pla­ce­ret ved admi­ni­stra­tio­nen. Der­næst skal der udfyl­des scorekort.

Når du møder op i kanin­klub­ben, vil men­to­rer­ne være behjæl­pe­li­ge med at få betalt, udfyldt sco­re­kort mv.

Efter run­den tjek­kes sco­re­kort, point læg­ges sam­men, under­skri­ves af spil­ler og mar­kør og afle­ve­res sam­me sted, som de blev udfyldt.

Der vil være mulig­hed for at købe mad og drik­ke i Golfcafeen.

Sådan bliver du golfspiller

Kom godt i gang med golf på et af klub­bens weekendkursus.

Wee­kend­kur­sus er fra lør­dag kl. 9 til kl. 15.30 og søn­dag kl. 9 til 15.30. Se på www​.bro​en​der​s​lev​gol​f​klub​.dk hvor­når der er kurser.

Du vil bli­ve under­vist i reg­ler, langt spil, put­ting, ind­spil, bun­ker­slag og du vil kom­me til at gå to golf run­der sam­men med vores men­to­rer. Så er du godt i gang med golfspillet.

Kur­set koster kr. 995,- pr. person

Efter kur­set giver klub­ben et til­bud på medlemskab.

Med­lem­ska­bet giver ret til:

Lån af gol­f­køl­ler til træ­ning under weekendkurset

Fri adgang til træ­ning på alle træningsfaciliteter

Fri adgang til spil på Pay & Play (hvid sløjfe)

Adgang til at spil­le rød, blå og gul sløj­fe iføl­ge med en ruti­ne­ret spil­ler (max HCP 53,9) og med­lem af klub­ben. Dog på tids­punk­ter hvor der ikke er så man­ge spil­le­re på banen.

Fri adgang til klubhus og øvri­ge faciliteter

Den grund­læg­gen­de under­vis­ning får du hos klub­bens træ­ner. Mor­ten Hede­gaard, tlf. 61 26 32 81, mail post@mortenhedegaard.dk

Han­di­capre­gu­le­ring fore­går ved spil i Kanin­klub­ben eller i pri­va­te run­der. Iflg. de nye han­di­cap reg­ler, som trå­d­te i kraft 1. janu­ar 2021, bør man afle­ve­re sco­re­kort efter hver spil­le­de run­de og det skal ske sam­me dag, der er spillet.

Regelundervisning:

Du skal under wee­ken­dens kur­sus tage regel­prø­ven på www​.golf​.dk/​r​e​g​e​l​p​r​o​eve

Banegodkendelse:

For at opnå bane­god­ken­del­se skal føl­gen­de være opfyldt:

Wee­kend­kur­set skal være gen­nem­ført, og du skal have bevist, at du har opnå­et viden om golf spil­let, gol­freg­ler i prak­sis og selv­føl­ge­lig god opfør­sel på banen.

Regel­prø­ven skal være bestået.

Efter bane­god­ken­del­se og ind­mel­del­se i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får du udle­ve­ret et DGU-kort og et med­lem­s­kort, der­ef­ter kan du benyt­te hele banen 365 dage om året.

Vi håber, du vil del­ta­ge i kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger om tirs­da­gen for såle­des at bli­ve inte­gre­ret i gol­f­klub­bens soci­a­le liv. Du har også mulig­hed for at del­ta­ge i de for­skel­li­ge uge­dags­klub­ber (man­dags­dren­ge, tirs­dag­spi­ger, dame­da­gen, seni­o­r­klub­ben, her­re­da­gen og fre­dags­klub­ben) samt spil­le med i klub­bens øvri­ge turneringer.

Kanin­klub­bens bestyrelse:

For­mand
Lone Lyshøj

Mobil: 22 61 66 85

Glen God­dard
Mobil: 42 75 89 53

Elin Brøn­dum
Mobil:  24 25 23 27

Poul Lar­sen
Mobil: 20 57 82 03

Mor­ten Hede­gaard (træ­ner)
post@mortenhedegaard.dk
Mobil: 61 26 32 81

Vi glæ­der os til af tage os af dig og få dig med i fæl­les­ska­bet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kon­takt os og lær at spil­le golf!