Lær at spil­le golf – kon­takt Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, for hér kan du lære at spil­le golf sam­men med andre nybe­gyn­de­re. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en popu­lær gol­f­klub med et godt fæl­les­skab, og gol­f­klub­ben har nu mere end 1.000 med­lem­mer, og der er også plads til dig i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub.

Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får du spæn­den­de golf baner i smuk nord­jysk natur, hvor den til tider stær­ke nord­jy­ske vind kan give dit gol­f­spil en ny og ekstra dimen­sion, idet du nog­le gan­ge skal kor­ri­ge­re dit slag i for­hold til vind­for­hol­de­ne på ste­det.  Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har en ”klub i klub­ben” spe­ci­elt til golf-nybe­gyn­de­re, og den­ne klub hed­der ”Kanin­klub­ben”, hvil­ket du kan læse om læn­ge­re nede på siden.

Lær at spille golf

I Kanin­klub­ben kan du og andre gol­f­ny­be­gyn­de­re dan­ne jer de før­ste erfa­rin­ger med at spil­le golf. Du får en for­nem­mel­se af fæl­les­ska­bet i Brøn­der­s­lev Golf, hvor man­ge med­lem­mer får nye ven­ner. Som prø­ve­med­lem er du til­meldt igen­nem gol­f­box.

Program for sæsonen 2018

Der er tur­ne­ring i kanin­klub­ben hver tirs­dag fra kl. 16.30–17.30
Før­ste spil­le­dag: den 20. marts
Sid­ste spil­le­dag: den 2. okto­ber

Føl­gen­de tirs­da­ge er der Gun­start:

 • 1. maj på hvid sløj­fe
 • 26. juni på dagens bane
 • 4. sep­tem­ber på dagens bane
 • 2. okto­ber på dagens bane

Gun­start d.v.s. at alle spil­le­re star­ter ud sam­ti­dig for­delt på banens 9 hul­ler.
Efter­føl­gen­de er der spis­ning og hyg­ge­ligt samvær. Pro­gram for arran­ge­men­ter­ne vil kom­me på opslag­stav­len i klubhu­set ved ind­gangs­dø­ren i kæl­de­ren.

Kaninklubben

Der spil­les hver tirs­dag på dagens bane (9 hul­ler) eller på Pay & Play bane (hvid sløj­fe). Kanin­klub­ben er ste­det, hvor alle nybe­gyn­de­re gør deres før­ste erfa­rin­ger med gol­f­spil­let og får deres før­ste berø­ring med klubli­vet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Alle skal til­mel­des via tur­ne­ring på gol­f­box sene­st om tirs­da­gen kl. 11.00.

Det koster 10 kr. pr. gang at del­ta­ge i kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger, men 30 kr. når der er gun­start til ind­køb af præ­mi­er.

 1. Der kan lånes gol­f­køl­ler til træ­ning
 2. Der er fri adgang til træ­nings­fa­ci­li­te­ter
 3. Der adgang til spil på Pay & Play bane (hvid sløj­fe)
 4. Der er adgang på alle sløj­fer iføl­ge med en ruti­ne­ret spil­ler (max HCP 54) og med­lem af klub­ben.
 5. Der er fri adgang til klubhus og øvri­ge faci­li­te­ter
 6. Ret­nings­linjer for prø­ve­med­lem­mer

Wee­kend­kur­sus for begyn­de­re er føl­gen­de wee­ken­der:

Den 16. marts til 18. marts.
Den 20. april til 22. april
Den 25. maj til 27. maj
Den 8. juni til 10. juni
Den 13. juli til 15. juli.
Fre­da­ge­ne er fra kl. 17 – 19 og lør­da­ge og søn­da­ge er fra kl. 09.00 – 16.00

Et wee­kend­kur­sus koster kr.  995,- pr. per­son. Ønsker du at fort­sæt­te koster det kr. 1.500 at være med­lem resten af 2018, dog kun med spil i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub.

Sådan bli­ver du gol­f­spil­ler

Du kan kom­me i Kanin­klub­ben hver tirs­dag. Her er hyg­ge­ligt samvær og der spil­les 9 hul­ler, Der slås ud mel­lem kl. 16.30 og kl. 17.30. Du skal mel­de dig til via www​.golf​.dk. Den grund­læg­gen­de under­vis­ning får du hos klub­bens træ­ner. Han­di­capre­gu­le­ring fore­går til Kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger eller i pri­va­te run­der.

Rege­lun­der­vis­ning:
I løbet af wee­ken­den får du den prak­ti­ske regel­prø­ve. Den skrift­li­ge prø­ve skal du der­ef­ter tage  på www​.golf​.dk/​r​e​g​e​l​p​r​o​eve.

Afslut­ten­de Bane­god­ken­del­se:
For at opnå bane­god­ken­del­se skal føl­gen­de være opfyldt:

 • Wee­kend­kur­set skal være gen­nem­ført, og du skal have bevist at du har opnå­et viden om gol­f­spil­let, gol­freg­ler i prak­sis og teo­re­tisk samt selv­føl­ge­lig god opfør­sel på banen
 • En gol­frun­de på 18 hul­ler må max. tage 4 timer og 15 minut­ter

Efter bane­god­ken­del­se og ind­mel­del­se i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får du udle­ve­ret et DGU-kort og et med­lem­s­kort, der­ef­ter kan du benyt­te hele banen 365 dage om året.

Vi håber, du vil del­ta­ge i kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger om tirs­da­gen for såle­des at bli­ve inte­gre­ret i gol­f­klub­bens soci­a­le liv. Du har også mulig­hed for at del­ta­ge i de for­skel­li­ge uge­dags­klub­ber (man­dags­dren­ge, tirs­dag­spi­ger, dame­da­gen, seni­o­r­klub­ben, her­re­da­gen og fre­dags­klub­ben) samt spil­le med i klub­bens øvri­ge tur­ne­rin­ger.

Kanin­klub­bens besty­rel­se:

Min­na Krogh Fynsk
minnakrogh@yahoo.dk
Mobil: 29 90 66 54
Bir­git Christensen​​
Mobil: 21 96 30 13
Klaus  Ben­cke
​​Mobil: 30 26 07 32
Glen God­dard
Mobil: 42 75 89 53
Inger Poul­sen ​​
Tlf.: 98 82 11 07
Mor­ten Hede­gaard (træ­ner)
morten@mortenhedegaard.com
Mobil: 61 26 32 81

Vi glæ­der os til af tage os af dig og får dig med i fæl­les­ska­bet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kon­takt os og lær at spil­le golf!