Lær at spil­le golf – kon­takt Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, for hér kan du lære at spil­le golf sam­men med andre nybe­gyn­de­re. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en popu­lær gol­f­klub med et godt fæl­les­skab, og gol­f­klub­ben har nu mere end 1.000 med­lem­mer, og der er også plads til dig i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub.

Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får du spæn­den­de golf baner i smuk nord­jysk natur, hvor den til tider stær­ke nord­jy­ske vind kan give dit gol­f­spil en ny og ekstra dimen­sion, idet du nog­le gan­ge skal kor­ri­ge­re dit slag i for­hold til vind­for­hol­de­ne på ste­det.  Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har en ”klub i klub­ben” spe­ci­elt til golf-nybe­gyn­de­re, og den­ne klub hed­der ”Kanin­klub­ben”, hvil­ket du kan læse om læn­ge­re nede på siden.

Lær at spille golf

I Kanin­klub­ben kan du og andre gol­f­ny­be­gyn­de­re dan­ne jer de før­ste erfa­rin­ger med at spil­le golf. Du får en for­nem­mel­se af fæl­les­ska­bet i Brøn­der­s­lev Golf, hvor man­ge med­lem­mer får nye ven­ner. Som prø­ve­med­lem er du til­meldt igen­nem gol­f­box.

Program for sæsonen 2020

Der er tur­ne­ring i kanin­klub­ben hver tirs­dag fra kl. 16.45 – 17.15

Før­ste spil­le­dag er 31. Marts,
der er ikke Kanin­klub 23. Juni p.g.a Skt Hans tur­ne­ring i klub­ben, hvor alle kan del­ta­ge.

Sid­ste spil­le­dag er 4. Okto­ber (søn­dag)

Føl­gen­de dage er der Gun­start:

  • Juni på dagens bane
  • Okto­ber på dagens bane (afslut­nings­match søn­dag)

Gun­start d.v.s. at alle spil­le­re star­ter ud sam­ti­dig for­delt på banens 9 hul­ler.
Efter­føl­gen­de er der spis­ning og hyg­ge­ligt samvær. Pro­gram for arran­ge­men­ter­ne vil kom­me på opslag­stav­len i klubhu­set ved ind­gangs­dø­ren i kæl­de­ren.

Kaninklubben

Der spil­les hver tirs­dag på dagens bane (9 hul­ler) eller på Pay & Play bane (hvid sløj­fe). Kanin­klub­ben er ste­det, hvor alle nybe­gyn­de­re gør deres før­ste erfa­rin­ger med gol­f­spil­let og får deres før­ste berø­ring med klubli­vet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Alle skal til­mel­des via tur­ne­ring på gol­f­box sene­st om tirs­da­gen kl. 11.00.

Det koster 10 kr. pr. gang at del­ta­ge i kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger, men 30 kr. når der er gun­start til ind­køb af præ­mi­er.

  1. Der kan lånes gol­f­køl­ler til træ­ning
  2. Der er fri adgang til træ­nings­fa­ci­li­te­ter
  3. Der adgang til spil på Pay & Play bane (hvid sløj­fe)
  4. Der er adgang på alle sløj­fer iføl­ge med en ruti­ne­ret spil­ler (max HCP 54) og med­lem af klub­ben.
  5. Der er fri adgang til klubhus og øvri­ge faci­li­te­ter
  6. Ret­nings­linjer for prø­ve­med­lem­mer

Wee­kend­kur­sus for begyn­de­re er føl­gen­de wee­ken­der:

7/8 – 9/8  – Hold 1
Sid­ste hold for i år.
Fre­da­ge­ne er fra kl. 17 – 19 og lør­da­ge og søn­da­ge er fra kl. 09.00 – 15.30

Et wee­kend­kur­sus koster kr.  995,- pr. per­son. Ønsker du at fort­sæt­te koster det kr. 1.800 at være med­lem resten af 2020, dog kun med spil i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub

Sådan bli­ver du gol­f­spil­ler

Du kan kom­me i Kanin­klub­ben hver tirs­dag. Her er hyg­ge­ligt samvær og der spil­les 9 hul­ler, Der slås ud mel­lem kl. 16.45 og kl. 17.45. Du skal mel­de dig til via www​.golf​.dk. Den grund­læg­gen­de under­vis­ning får du hos klub­bens træ­ner. Han­di­capre­gu­le­ring fore­går til Kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger eller i pri­va­te run­der.

Rege­lun­der­vis­ning:
I løbet af wee­ken­den får du den prak­ti­ske regel­prø­ve. Den skrift­li­ge prø­ve skal du der­ef­ter tage  på www​.golf​.dk/​r​e​g​e​l​p​r​o​eve.

Afslut­ten­de Bane­god­ken­del­se:
For at opnå bane­god­ken­del­se skal føl­gen­de være opfyldt:

  • Wee­kend­kur­set skal være gen­nem­ført, og du skal have bevist at du har opnå­et viden om gol­f­spil­let, gol­freg­ler i prak­sis og teo­re­tisk samt selv­føl­ge­lig god opfør­sel på banen
  • En gol­frun­de på 18 hul­ler må max. tage 4 timer og 15 minut­ter

Efter bane­god­ken­del­se og ind­mel­del­se i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får du udle­ve­ret et DGU-kort og et med­lem­s­kort, der­ef­ter kan du benyt­te hele banen 365 dage om året.

Vi håber, du vil del­ta­ge i kanin­klub­bens tur­ne­rin­ger om tirs­da­gen for såle­des at bli­ve inte­gre­ret i gol­f­klub­bens soci­a­le liv. Du har også mulig­hed for at del­ta­ge i de for­skel­li­ge uge­dags­klub­ber (man­dags­dren­ge, tirs­dag­spi­ger, dame­da­gen, seni­o­r­klub­ben, her­re­da­gen og fre­dags­klub­ben) samt spil­le med i klub­bens øvri­ge tur­ne­rin­ger.

Kanin­klub­bens besty­rel­se:

Min­na Krogh Fynsk
minnakrogh@yahoo.dk
Mobil: 29 90 66 54
Lone Lys­høj
Mobilnr. 22 61 66 85
Klaus  Ben­cke
​​Mobil: 30 26 07 32
Glen God­dard
Mobil: 42 75 89 53
Mor­ten Hede­gaard (træ­ner)
morten@mortenhedegaard.com
Mobil: 61 26 32 81

Vi glæ­der os til af tage os af dig og får dig med i fæl­les­ska­bet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kon­takt os og lær at spil­le golf!