Til­ba­ge til forsiden

 

 

Tage overrækker Glen Fredagspokalen

Kære alle fredagsgolfere.

Nu nær­mer den næste gol­f­sæ­son sig med raske skridt, og det glæ­der vi os selv­føl­ge­lig meget til.
Fre­dags­klub­ben vil star­te den 10. april 2015. Tur­ne­rings­plan og reg­ler vil sna­rest frem­gå af den­ne hjem­mesi­de, så hold øje med den, for evt. ændrin­ger vil også bli­ve omtalt her.
Ved fæl­les­spis­ning sker til­mel­ding via Golfbox.

Vi hav­de en rig­tig god sæson sid­ste år. Der var stort frem­mø­de med man­ge nye del­ta­ge­re, og det vil vi ger­ne tak­ke for. Sæso­nen slut­te­de med en match den 11. okto­ber 2014 med efter­føl­gen­de frokost i Gol­fca­fe­en. Sam­me dag blev årets fre­dags­gol­fer udnævnt, som blev Glen God­dard. Se bil­le­det ovenfor.

Mat­chen blev spil­let både som hold og indi­vi­du­elt. Resul­ta­ter­ne blev således:

Hold­spil:

Hen­ning Sørensen
Anna Holm
Chri­sti­an Risager
Glen Goddard
33 point med rød bold

Indi­vi­du­elt Damer:

Else­beth Rost­gaard      33 point
Iris Jakob­sen                 28 point
Else Staun Jør­gen­sen  28 point

Indi­vi­du­elt Herrer:

Hen­ning Søren­sen       34 point
Erik Jør­gen­sen             33 point
Claus Holm                   32 point