Handicapregler | Brønderslev Golfklub

Nyt fra Regel og handicapudvalget:

2021 bety­der ikke kun over­gang til et nyt år men også over­gang til et nyt han­di­cap­sy­stem WHS.

DGU har d. 11 janu­ar lavet en suc­ces­fuld over­gang til WHS og alle sco­res er ble­vet over­ført i WHS data­ba­sen.  Det kan bety­de et nyt han­di­cap – måske et nyt for de fle­ste. Man­ge star­ter året ud med et noget høje­re han­di­cap . Ønsker man at sæt­te sig ind i det­te nye system er der en ræk­ke mulig­he­der for det­te via lin­ket Golf​.dk – sek­tio­nen om han­di­cap. Over­ord­net set har det nye system kig­get på sco­res siden 2018 og for­hol­der sig til hvor­dan du reelt har spil­let i den­ne peri­o­de. Skul­le du være i tvivl om hvor­vidt dit nye han­di­cap er kor­rekt  giver føl­gen­de link en for­kla­ring på måden at bereg­ne det på : https://​www​.golf​.dk/​a​r​t​i​k​e​l​/​m​i​t​-​n​y​e​-​h​a​n​d​i​c​a​p​-​i​-​g​o​l​f​b​o​x​-​e​r​-​f​o​r​k​e​r​t​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​R​W​m​q​1​j​5​9​R​l​u​7​s​D​y​P​K​A​T​L​s​Q​b​T​O​1​V​D​U​D​-​f​v​k​e​M​q​e​a​E​6​_​6​w​7​A​T​e​G​i​b​S​l​FA8.

Eller læs mere på DGU‘s hjem­mesi­de via det­te link: https://​www​.dansk​gol​fu​ni​on​.dk/​s​e​k​t​i​o​n​s​s​i​d​e​/​n​y​t​-​h​a​n​d​i​c​a​p​s​y​s​tem

Er du sta­dig i tvivl om dit nye han­di­cap er kor­rekt, kan Regel og han­di­ca­p­ud­val­get, Kir­sten Bangsø Jen­sen kontaktes.

Helt over­ord­net set er den bed­ste og mest kor­rek­te løs­ning på det nye han­di­cap, at kom­me ud og spil­le en mas­se run­der ( som nu altid er tæl­len­de), hvor­ef­ter dit han­di­cap i det nye system hur­tigt vil til­pas­se sig dit niveau.  Det vil dog først være muligt at spil­le tæl­len­de run­der når vi igen kan spil­le på rig­ti­ge tee­ste­der og ikke vinterteesteder.

På Regel og Han­di­ca­p­ud­val­gets vegne
Met­te Høj­gaard Lundin