Frivillig i Brønderslev Golfklub | Brønderslev Golfklub
Brønderslev golfklub Golfophold

Som fri­vil­lig i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er du en uund­vær­lig del af klub­ben. Uden fri­vil­li­ge kan vi ikke få tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men hver­ken øko­no­misk eller praktisk.

I Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er der man­ge for­skel­lig­ar­te­de opga­ver, som vare­ta­ges af fri­vil­li­ge. Det være sig både spe­ci­fik­ke engangs­op­ga­ver eller opga­ver, der udfø­res kon­ti­nu­er­ligt over sæso­nen. Der er både behov for nog­le, der løser de faste opga­ver; men også nogen, vi kan træk­ke på ved plud­se­ligt opstå­e­de behov.

Det at være en del af fri­vil­lig­kor­p­set i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub giver dig mulig­hed for at være en del af et stærkt fæl­les­skab, som også ræk­ker ud over det prak­ti­ske arbej­de, der udfø­res. Det giver poten­ti­elt nye bekendt­ska­ber, ven­ska­ber og gol­f­mak­ke­re at spil­le med.

Kon­takt Anders Smedstrup på kon­to­ret for at høre mere