Her står vinsmagning, god mad og golf på menukortet

Ja, nu er der vir­ke­lig mulig­hed for at invi­te­re dine kun­der eller per­so­na­le på en helt uforg­lem­me­lig ople­vel­se i Brønderslev.

Nygårds­min­de Vin­gård Brøn­der­s­lev, kok Kri­sti­an Mor­ten­sen og Brøn­der­s­lev Gol­f­klub går sam­men om et helt nyt kon­cept ”Gol­f­GrandCru”, der for­e­ner vinens bou­quet og sød­me, køk­ke­nets garan­ti for kva­li­tet og smag, samt gol­fens spæn­ding og udfordringer.

Rundvisning

Nygårds­min­de Vin­gård er med sin belig­gen­hed på bred­degrad 57,29° Dan­marks nord­lig­ste erhvervsav­ler vin­gård. Golf Grand Cru arran­ge­men­tet begyn­der hos vin­bon­de Jan Lunde,
der for­tæl­ler om vin­dyrk­ning i Dan­mark og I får en rund­vis­ning i vinmarkerne.

Der slut­tes af med smag­ning af de ædle dru­er, alt imens I kan nyde de smuk­ke omgi­vel­ser på vingården.

GolfCafeen

I Brøn­der­s­lev Gol­fcafé har vi et menu­kort, der kan til­freds­stil­le alle.

Vi til­by­der også sel­skabslo­ka­ler til f.eks. din fest, jule­frokost, mad ud af huset, take away m.m. Ring og hør nær­me­re om mulighederne.

Alt på vores menu­kort kan bestil­les som take away, når du har brug for en nem løsning.

Undervisning

Efter rund­vis­nin­gen på Nygårds­min­de Vin­gård mødes vi til 1 times under­vis­ning af een af vore træ­ne­re Mor­ten H. eller Jonas T. Efter under­vis­ning skal vi ud at spil­le 9 hul­ler på hvid
sløj­fe. Det vil tage ca. 2 timer. Leje af gol­fud­styr er inkluderet.

Afslut­nings­vis vil der være spis­ning i Gol­fcaféen, hvor vores kok­ke vil lave en dej­lig varm ret.

Hvor­når? Det bestem­mer du…næsten! Blot skal det være en fre­dag, lør­dag eller søn­dag. Og aller­bedst er det i august eller sep­tem­ber, hvor akti­vi­te­ter­ne om vin­hø­sten og vin­s­mag­nin­gen topper.

Hvor man­ge? Til et arran­ge­ment har vi et mini­mumsan­tal på 15 og et max på ca. 40 deltagere.

Hvad koster det? Hele pak­ken: Vin­s­mag­ning + rund­vis­ning på vin­gård + 1 mid­dags­ret + gol­fun­der­vis­ning og spil på banen kun kr. 375,- pr. pers. (Excl. drik­ke­va­rer til maden)

Tilmelding

Ring til
Ulla Gade
For­ret­nings­fø­rer
Tlf. 98 82 32 81
Mobil: 24 87 25 51
info@broenderslevgolfklub.dk