Referat af konstitueringsmøde d. 3 april 2017

Besty­rel­sen har kon­sti­tu­e­ret sig som føl­gen­de:

For­mand Kir­sten Juel Jen­sen
Næst­for­mand Chri­sti­an Gran­de
Kas­se­rer Jens Skib­sted
Bane­ud­valgs­for­mand Ole Ravn­slund
Klubhus­ansvar­lig Jens Jørn Krog Jen­sen
Ser­vi­ce­ansvar­lig Git­te Rune
Sport­sansvar­lig Tage Niel­sen

Sponsor- og kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver vare­ta­ges mid­ler­ti­digt af for­mand og næst­for­mand, men der skal fin­des og etab­le­res udvalg, der kan vare­ta­ge områ­der­ne i høje­re grad end hidtil.

Virk­som­heds­pla­nen vil sna­rest bli­ve ændret i over­ens­stem­mel­se her­med.

På besty­rel­sens veg­ne

Kir­sten Juel Jen­sen
For­mand
Brøn­der­s­lev Gol­f­klub