Med­lem­ska­te­go­ri         Årligt
Børn 6 – 9 år – mini­er    660,00 Frit spil på hvid sløj­fe i føl­ge­skab med voks­ne.
Unge 10 – 18 år – juni­or 1.730,00 Søsken­de­ra­bat: Den æld­ste beta­ler fuldt kon­tin­gent
Unge 18 – 25 år 3.330,00
Akti­ve over 25 år 6.070,00
Pas­si­ve 720,00
Long­di­stan­ce 3.035,00
Fle­x­med­lem 1.675,00 Skal beta­le gre­en­fee. Ikke med i SGN ord­ning.
Semi­flex – hvid 2.475,00 Frit spil på hvid sløj­fe. Ikke med i SGN ord­ning.
Prø­ve­med­lem 995,00 Gæl­der i 2 måne­der incl. træ­ning og kur­sus.
Hver­dags­flex 5.200,00 Spil t.o.m tors­dag
Ung­doms­flex 2.175,00 (Post­nr. <9000)
Bag­ska­be Årligt
Enkelt­skab under 400,00
Enkelt­skab over 300,00
Fami­lie­skab under 550,00
Fami­lie­skab over 450,00
Lade­plads 550,00
Depo­si­tum kr. 500,-

Udmel­del­se kan kun ske skrift­ligt sene­st 1. juni eller 1. decem­ber. Fle­x­med­lem­mer, Pas­si­ve, Long Distan­ce samt Juni­o­rer uden bane­til­la­del­se kan kun udmel­des pr. 1. decem­ber.

Beta­lings­ser­vi­ce Så bli­ver dine frem­ti­di­ge kon­tin­gen­topkræv­nin­ger fra Brøn­der­s­lev Gol­f­Klub betalt til tiden – hver­ken for tid­ligt eller for sent. Du slip­per for at stå i kø på post­hu­set eller i ban­ken, eller for besvæ­ret med at ind­ta­ste oplys­nin­ger­ne i din net­bank – og du slip­per for kede­li­ge ryk­ke­re og geby­rer. Beta­lings­ser­vi­ce kla­rer beta­lin­ger­ne for dig. Det er det nem­me­ste i ver­den. Til­meld dig her – hvor du også kan se reg­ler­ne.
Sik­ker­hed Dine oplys­nin­ger er for­tro­li­ge og sen­des på en sik­ker måde via en 128 bit kryp­te­ret pro­tokol (SSL). Det er den sam­me sik­ker­hed, som bru­ges til beta­lin­ger via inter­net­tet. Det vil sige, at ingen kan læse eller ind­sæt­te oplys­nin­ger i de infor­ma­tio­ner, der udveks­les mel­lem dig og Beta­lings­ser­vi­ce. Dine oplys­nin­ger bli­ver såle­des hånd­te­ret fuldt for­tro­ligt. Oplys­nin­ger bli­ver sendt direk­te til Beta­lings­ser­vi­ce.

Prøvemedlemskab

Et prø­ve­med­lem­skab i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub giver dig et grund­lag for at vur­de­re, om gol­f­spil­let er noget for dig. Du opnår de nød­ven­di­ge fær­dig­he­der i spil­let og møder andre nye spil­le­re. Du ople­ver også klubli­vet og de gode faci­li­te­ter, der er i klub­ben.

Som ny gol­f­spil­ler kan du opta­ges som prø­ve­med­lem i ind­til 2 måne­der. Pri­sen er kr. 995,00 og beta­les ved til­mel­ding.

Et prø­ve­med­lem­skab omfat­ter:

  • Mini­mum 6 lek­tio­ners hol­dun­der­vis­ning hos klub­bens træ­ner
  • Lån af udstyr – (ikke bol­de)
  • Fri adgang til træ­ning på træ­nings­om­rå­det
  • Frit spil på hvid sløj­fe – Pay and Play banen
  • Fri adgang til klubhus
  • Del­ta­gel­se i Kanin­klub­bens arran­ge­men­ter, rege­lun­der­vis­ning og hyg­ge­ligt samvær.

Juni­o­rer opta­ges ikke som prø­ve­med­lem­mer, men kan del­ta­ge gra­tis i juni­o­rtræ­ning 2 gan­ge. Kon­takt sekre­ta­ri­a­tet, juni­o­r­ud­val­get eller træ­ne­ren for yder­li­ge­re oplys­ning.