Regions­golf 2018 er nu i fuld gang. Op mod 10.000 spil­le­re del­ta­ger i Dan­marks suverænt stør­ste hold­t­ur­ne­ring.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub del­ta­ger med 2 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi har hold i B-, og C-ræk­ken. Vi har ikke et A-hold med i år, for­di Regions­golf har ændret reg­ler­ne for del­ta­gel­se. Tid­li­ge­re kun­ne spil­le­re både spil­le på hold i ABCD og på f.eks. seni­o­r­di­vi­sions­hold, men det kan man ikke mere. En ufor­stå­e­lig ændring, men sådan er det nu engang, så der­for har vi ikke et A-hold med i år.

I seni­or- og vete­ran­ræk­ker­ne del­ta­ger vi med 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og et super­ve­te­ran­hold. I seni­or- og vete­ran-ræk­ker­ne er der er op- og nedryk­ning. Dis­se ræk­ker er nem­lig føde­kæ­de til seni­or-, vete­ran- og super­ve­te­ran­di­vi­sio­ner­ne under DGU. Der­for har vi et super­ve­te­ran­hold min­dre med i år. Et af vores super­ve­te­ran­hold ryk­ke­de nem­lig op i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen sid­ste år. Nog­le af spil­ler­ne fra sid­ste år er sta­dig med, men der er også kom­met nye til, og hol­det har fået en for­ry­gen­de start i dan­mark­s­tur­ne­rin­gen. De har vun­det de to før­ste kam­pe.

I april måned før kam­pe­ne i Regions­golf begyn­der, afhol­der vi møde for alle hold­kap­ta­j­ner, og ved sam­me lej­lig­hed spil­ler vi en pokal­match: ”Cap­tains’ Cup”. Årets vin­der blev hold­kap­ta­j­nen for Vete­ran B-hol­det, Arne Lund-Peder­sen.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

Maj 2018

Flem­m­ing Laur­sen
flemminglaursen45@gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regions­golf