Regions­golf 2017 er afslut­tet, og det blev en sær­de­les spæn­den­de tur­ne­ring i år.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har del­ta­get med 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne A, B og C. Vi hav­de ikke noget hold med i D-ræk­ken. Tæt­test på en pul­je­sejr var end­nu engang B-hol­det. De var lige med hol­det fra Dron­ning­lund i points, og så måt­te der fin­tæl­ling til: De to hold hav­de lige man­ge vund­ne mat­cher, de hav­de lige man­ge kamp­po­ints, de hav­de lige man­ge vund­ne ups, de hav­de lige man­ge vund­ne mat­cher på ude­ba­ne, men så ske­te det: Brøn­der­s­lev hav­de en sejr min­dre i 1. sing­le! Det kan da vist kal­des en hår­fin afgø­rel­se.

I seni­or- og vete­ran-ræk­ker­ne er reg­ler­ne lidt ander­le­des, for­di der her er op- og nedryk­ning. Dis­se ræk­ker er nem­lig føde­kæ­de til seni­or-, vete­ran- og super­ve­te­ran­di­vi­sio­ner­ne under DGU. Brøn­der­s­lev har del­ta­get med 1 hold i seni­or A, 1 hold i vete­ran eli­teræk­ken, 1 hold i vete­ran A og 1 hold i vete­ran B. Des­u­den har vi del­ta­get med 2 hold i super­ve­te­ran­ræk­ken.

Vete­ran eli­te ryk­ker ned i vete­ran A, men til gen­gæld ryk­ker vete­ran A op i Vete­ran eli­te. Beg­ge hold­kap­ta­j­ner har desvær­re ønsket at stop­pe som hold­kap­ta­j­ner. Hel­dig­vis er der afta­le med en ny, men der mang­ler alt­så end­nu en. De, der har spil­let på de to hold, ind­kal­des til møde engang til for­å­ret, så vi kan fin­de end­nu en hold­kap­ta­jn, og så vi kan fin­de ud af, hvem der skal spil­le på hvil­ket hold.

I super­ve­te­ran­ræk­ken hav­de vi to hold med. XA1 kla­re­de sig ikke så godt og skal næste år spil­le i super­ve­te­ran B. XA2 gjor­de det til gen­gæld for­nemt. Hol­det blev pul­je­vin­der, og de vandt deres mel­lem­run­de­kam­pe, så de end­te som et af de 4 bed­ste hold vest for Sto­re­bælt. Der­med kva­li­fi­ce­re­de hol­det sig til del­ta­gel­se i næste års damark­s­tur­ne­ring. Det bety­der, at Brøn­der­s­lev næste år har et hold i Super­ve­te­ra­ner­nes 1. divi­sion, hvor der er to pul­jer. Mod­stan­der­ne i Brøn­der­s­levs pul­je bli­ver Ski­ve, Har­re Vig og Aar­hus.

Regionsgolf - Superveteranholdet XA2
Super­ve­te­ran­hol­det XA2: Fra ven­stre: Lars Peter Niel­sen, Kir­sten Juel Jen­sen, Leif Simon­sen, Elin Peder­sen, Jarl Chri­sten­sen, Flem­m­ing Laur­sen. Des­u­den har Dort­he Simon­sen, Lis Dam, Lars Odders­he­de og Knud Nør­gaard del­ta­get på hol­det.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

Decem­ber 2017
Flem­m­ing Laur­sen
flemminglaursen45@gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regions­golf